Adriana Mesochoritisová

Profil

Adriana Mesochoritisová je feministická aktivistka, politologička so špecializáciou na oblasť ľudských práv žien, rodová trénerka. V roku 2001 jej bola udelená Cena rektora Univerzity Komenského za „vynikajúcu diplomovú prácu o ľudskoprávnych aspektoch násilia páchaného na ženách“. Od roku 1999 aktívne pôsobí v mimovládnom sektore, s výnimkou rokov 2003 - 2004, keď pracovala ako riaditeľka Odboru rovnosti príležitostí a antidiskriminácie na Ministestve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zameriava sa na oblasť prevencie násilia na ženách, reprodukčné práva a rodové vzdelávanie. Vedie interaktívne rodové  tréningy, prednáša, publikuje, organizuje kampane, pripomienkuje zákony a strategické materiály, podieľa sa na monitorovaní situácie v oblasti ľudských práv žien a násilia páchaného na ženách v SR. Je zakladateľkou a spoluzakladateľkou viacerých organizácií a iniciatív (Možnosť voľby, Piata žena, EsFem, Bezpečná ženská sieť, Nebudeme ticho). Od roku 2008 je štatutárnou zástupkyňou feministickej organizácie Možnosť voľby. Ako členka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť sa dlhodobo snaží zlepšovať verejné politiky v v oblasti ľudských práv a rovnosti. V roku 2015 jej bola udelená Cena Piata žena v kategórii AKTIVIZMUS za významný prínos v oblasti eliminácie násilia páchaného na ženách .

Ako citovať tento článok:

red. Adriana Mesochoritisová In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/11/2019. Získané 22/02/2024 - 19:05. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/adriana-mesochoritisova