Aspekťáčky pred voľbami – politika naša každodenná

Voľby sú predo dvermi a my v ASPEKTE stále nič o tom, ako si strany počínajú z feministickej a rodovej perspektívy. Dlho sme odolávali, tvrdo zápasili s nedostatkom času, síl i vôle vyjadriť sa k rodovým aspektom programov aj postojov kandidujúcich strán. Odpor sme napokon prekonali a podľa vzoru Starej blaškovej, ktorá až do konca života neprestala hrach o stenu hádzať, sme sa napokon rozhodli predsa len ešte krátko-kratučko pred voľbami napísať o tom, čo zvážiť v predvolebnom zvažovaní.
Ak chceme premýšľať o kandidujúcich stranách z feministického hľadiska, celkom prvou otázkou azda bude, aké kritérium pre takéto premýšľanie zvoliť.
Najjednoduchšie by bolo zrátať kandidátky na kandidátkach. Ako sú na tom strany z hľadiska tzv. deskriptívnej reprezentácie žien? Alebo: Koľko žien je na kandidátkach pred voľbami v roku 2016? Tak ako zvyčajne – asi ako šafranu. Keďže času ani duševného zdravia nie je nazvyš, srdečne pozývame všetko ne/voličstvo pozrieť sa aspoň na prvú desiatku. O tom, ako ne/dostať ženy do parlamentu v súvislosti so zostavovaním kandidátskych listín píše Ľubica Kobová v knižke Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou. Aspekty parlamentných volieb (ASPEKT 2007).
Ako však vieme, riadnej feministickej analýze počet kandidátok nestačí. Nahliadnime do knižky bell hooks s názvom Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách, ktorej preklad vyšiel v knižnej edícii ASPEKT v roku 2013. Rýchlo zistíme, že patriarchát a sexizmus posilňujú a reprodukujú vedno muži i ženy a že ide skôr o svetonázor než o rod, ktorý protagonistkám a protagonistom rôznych politík pripisujeme.
Treba nám preto čítať predvolebné programy a pozrieť sa na to, ako sa strany vysporiadali s politikami, ktoré sa dotýkajú najmä života žien. Môžeme sa zamerať na nastavovanie sociálneho systému, ktorý zvyčajne ženy znevýhodňuje. Napríklad tým, že prehliada a nedostatočne oceňuje prácu súvisiacu s výchovou detí, ktorú dosiaľ vykonávajú najmä ženy. Čítajte viac v kapitole Janky Debrecéniovej v publikácii Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov (ASPEKT 2010).
Keďže nie všetky ženy sú matkami, za pozornosť stojí pozrieť sa aj na to, ako a či vôbec sa kandidujúce strany zaoberajú otázkou nastavenia napr. dôchodkového systému. Viac o súvislostiach rodu, dôchodkového a sociálneho poistenia nájdete v štúdii Gabriele Michalitsch v publikácii Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov.
Keby sme mohli feministickú analýzu v tomto bode uzavrieť, bolo by dobre. V ostatných rokoch však vo feministickej teórii i praxi významne zaznieva požiadavka uplatňovať intersekcionálne hľadisko, teda zohľadňovať okrem rodu ďalšie dimenzie spoločenského znevýhodňovania akými sú sexualita, rasa, etnicita, trieda, krajina pôvodu, telesné z(ne)výhodnenie a ďalšie. O niektorých z týchto dimenzií sa píše aj v najnovších spoločenskovedných knižkách Knižnej edície ASPEKT – Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu (ed. Ľubica Kobová) a Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty (ed. Zuzana Maďarová a Alexandra Ostertágová). Rôzne rodové i ďalšie dimenzie vybraných aspektov predvolebnej kampane v parlamentných voľbách v roku 2012 zhŕňa publikácia Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012.

Z feministického hľadiska je dôležité najmä to, aby sme, ak volíme, volili ľudí, ktorí rešpektujú iných ľudí a ich práva, no rešpektujú aj rozmanitosť života v najširšom zmysle slova – teda aj práva zvierat a prírodu. Voliace aspekťáčky sa budú snažiť voliť tak, aby dali dôveru političkám a politikom, čo chápu potrebu vyjednávania o veľkých i malých veciach pre dobré spolužitie v spoločnosti, čo sa nebojí rozmanitosti, ale považuje ju za zdroj tvorivosti a sily.  
Politika naša každodenná sa voľbami do parlamentu nekončí. 8. marca vás pozývame na pokračovanie politiky zábavnými i vážnymi prostriedkami na podujatí k MDŽ pod názvom Majme Deň Žien: Hovorme po feministicky.

Želáme pevnú a kradmú ruku aj vo voľbách 2016.

Ako citovať tento článok:

red. Aspekťáčky pred voľbami – politika naša každodenná In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/03/2016. Získané 28/01/2021 - 02:24. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/aspektacky-pred-volbami-politika-nasa-kazdodenna