Blahoželáme Zuzane Kiczkovej a Oľge Gyárfášovej

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta 30 študentiek a študentov s výnimočnými výsledkami, schopnosťami a talentom a 30 pedagogičiek a pedagógov, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy školy a jej študentstva. Medzi ocenenými sú aj filozofka Zuzana Kiczková a sociologička Oľga Gyárfášová. Gratulujeme!

Z dokumentov UK:

doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD. – „bez pochýb ju možno považovať za zakladateľku vlastnej filozofickej školy. Jej zásluhou bola problematika feministickej filozofie a etiky starostlivosti etablovaná na Slovensku do kontextu filozofického myslenia, čo sa prejavilo aj v založení Centra rodových štúdií na Katedre filozofie a dejín filozofie.“

doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. – „podporuje záujem študentov (aj študentiek) o výskumy verejnej mienky a politickej participácie, rozvíja ich kritické myslenie, ale aj využívanie štatistických metód a informačných technológií pri sociologických prieskumoch.“ Dodávame, že sa tiež venuje témam ako politická participácia žien či aspekty rodovej rovnosti vo vnímaní verejnosti.

Publikácie oboch ocenených si môžete prečítať v knižnici ASPEKTU každý štvrtok od 16.30 do 19.00.

 

Ako citovať tento článok:

red. Blahoželáme Zuzane Kiczkovej a Oľge Gyárfášovej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/11/2018. Získané 26/02/2024 - 01:16. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/blahozelame-zuzane-kiczkovej-olge-gyarfasovej