Cena Mateja Bela pre Janu Juráňovú

Gratulujeme Jane Juráňovej za ocenenie jej prekladu knihy Dragana Klaića Ako reštartovať divadlo. Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou (Divadelný ústav 2014).

Cena Mateja Bela je prejavom verejného uznania za preklad vedeckého alebo odborného diela, za lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu a komparatívnej lexikológie. Cenu udeľuje výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu.

Všetkým oceneným gratulujeme a želáme veľa ďalších kvalitných aj úspešných prekladov.

Ako citovať tento článok:

red. Cena Mateja Bela pre Janu Juráňovú In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/06/2015. Získané 10/07/2024 - 17:22. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/cena-mateja-bela-pre-janu-juranovu