Čo je Istanbulský dohovor?

Vyberáme článok Adriany Mesochoritisovej, ktorý približuje medzinárodný dokument, ktorého cieľom je zastaviť násilie páchané na ženách, známy ako Istanbulský dohovor:

Základným cieľom Istanbulského dohovoru je vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia" s dôrazom na jasné prepojenia medzi dosiahnutím rodovej rovnosti a odstránením násilia páchaného na ženách. Jeho zámerom je tiež harmonizovať právne normy členských krajín RE a zabezpečiť tak ženám, dievčatám a ďalším skupinám ohrozených násilím užívanie rovnakej úrovne ochrany v celej Európe.

Je postavený na štyroch pilieroch, tzv. 4 P: Prevention (Prevencia), Protection (Ochrana), Prosecution (Stíhanie), integrated Policies (Integrovaná politika), a v rámci každej z týchto oblastí prináša veľmi konkrétne opatrenia na zlepšenie ochrany žien tak, aby mohli žiť svoj život slobodne, dôstojne a bez hrozby násilia. Zároveň sa zameriava na opatrenia, ktoré by umožnili násiliu predchádzať a znížiť tak hrozivý počet žien a dievčat vystavených rôznym formám násilia. Ak by bol tento dohovor v našej krajine ratifikovaný a následne dôsledne implementovaný, mohol by priniesť zásadný prelom v ochrane žien vystavených násiliu a ich detí pred násilím.

Celý článok čítajte na: moznostvolby.sk

Prečítajte si aj celé znenie Istanbulského dohovoru.

1302

Ako citovať tento článok:

red. Čo je Istanbulský dohovor? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/07/2015. Získané 02/06/2023 - 19:52. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/co-je-istanbulsky-dohovor