Feministka, ktorá odvrávala – za bell hooks

Otvárame Feminizmus do vrecka a spomíname

„Feminizmus je hnutie, ktorého cieľom je skoncovať so sexizmom, sexistickým vykorisťovaním a útlakom.“ bell hooks

Spomíname na výnimočnú spisovateľku, feministku, sociálnu aktivistku a teoretičku bell hooks, ktorá zomrela 15. decembra 2021.

Odvrávala patriarchátu: 

„Hovoriť pravdu pre nás nebolo len prejavom tvorivej sily; bol to akt odporu, politické gesto nabúravajúce politiku dominancie, ktorá z nás spravila bytosti bez mena a bez hlasu. V tomto zmysle ide o čin odvahy, v tomto zmysle odvrávanie predstavuje hrozbu.“ (Talking Back. Thinking Feminist, Thinking Black, 1989)

Kriticky reflektovala feminizmus, verila vo vzájomnosť a transformatívnu silu lásky:

„Keď budeme akceptovať, že skutočná láska zahŕňa poznanie, starostlivosť, zodpovednosť a vernosť, pochopíme, že bez spravodlivosti nijaká láska byť nemôže. S týmto vedomím prichádza pochopenie, že láska nás môže premieňať, dávať nám silu postaviť sa proti nadvláde. Takže rozhodnúť sa pre feministické politiky znamená rozhodnúť sa pre lásku.“ (Ako znovuobjaviť lásku, in Feminizmus do vrecka, 2013)

Listujme spoločne v jej knihe Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách, ktorá vyšla v Knižnej edícii ASPEKT v preklade Jany Juráňovej a s úvodom Jany Cvikovej.

 

 

FEMINIZMUS DO VRECKA

O feminizme a sociálnej spravodlivosti

Aby sme mohli byť skutočnými vizionárkami, musíme svoju predstavivosť zakotviť v konkrétnej realite a zároveň si vedieť predstaviť aj možnosti, ktoré túto realitu presahujú. Základná sila súčasného feminizmu sa prejavila v tom, ako toto hnutie dokázalo zmeniť svoje smerovanie i podobu. Hnutia za sociálnu spravodlivosť, ktoré sa pridržiavali zastaraného spôsobu myslenia a praxe, často zlyhávali. Korene vizionárskeho feminizmu siahajú do začiatku šesťdesiatych rokov. Už na samotnom začiatku ženského oslobodzovacieho hnutia existovali vizionárske teoretičky, ktoré snívali o revolučnom politickom hnutí, ktoré by vo svojom reformistickom štádiu poskytlo ženám občianske práva v rámci existujúceho šovinistického kapitalistického patriarchálneho systému a zároveň by pracovalo na rozvrátení a zvrhnutí tohto systému. Podstatou toho sna bolo, aby sa súčasná kultúra nadvlády nahradila svetom, v ktorom bude participatívna ekonomika založená na lojalite voči ľuďom z vlastnej skupiny a sociálnej demokracii, svetom bez rasovej či rodovej diskriminácie, svetom, v ktorom bude vládnucim étosom vzájomnosť a spolupráca, teda globálna ekologická vízia toho, ako môže naša planéta prežiť a každá bytosť môže mať zabezpečený mier a spokojnosť.

Čítajte viac.

 

O feminizme, sexizme a násilí

Chcela by som, aby dostali odpoveď na otázku: „Čo je to feminizmus?“, a tá odpoveď by nebola založená na strachu ani by nepochádzala z ríše fantázie. Veľmi rada by som im poskytla jednoduchú definíciu, ktorú by si mohli prečítať vždy nanovo, aby sa dozvedeli, že: „Feminizmus je hnutie, ktorého cieľom je skoncovať so sexizmom, sexistickým vykorisťovaním a útlakom.“ Túto definíciu mám veľmi rada, po prvý raz som ju čitateľkám a čitateľom ponúkla v knihe Feminist Theory: From Margin to Center (Feministická teória: z okraja do centra) v roku 1984. Mám ju rada, lebo veľmi jasne hovorí, že feministické hnutie v žiadnom prípade nie je proti mužom. A je z nej jasné, že problém spočíva v sexizme. Takáto jasná formulácia nám pomáha mať na pamäti, že ženy aj muži sme od narodenia socializovaní tak, že akceptujeme sexistické zmýšľanie a konanie. Ženy teda môžu byť rovnako sexistické ako muži. Tento fakt sám osebe nevylučuje mužskú nadvládu ani ju neospravedlňuje, no bolo by naivné a nesprávne, ak by feministická teória hnutie zjednodušene ponímala ako hnutie pre ženy a proti mužom. S patriarchátom (čo je len iný spôsob pomenovania pre inštitucionalizovaný sexizmus), môžeme skoncovať len vtedy, keď si uvedomíme, že sa ustavične podieľame na uchovávaní stále sa obnovujúceho sexizmu a na tomto sa nič nezmení, kým dovolíme, aby sexistické zmýšľanie a konanie pretrvávalo a nenahradíme ho zmýšľaním a konaním feministickým.

Čítajte viac.

 

Násilie súvisí s patriarchálnym myslením

V počiatkoch feministického myslenia sa násilie mužov na ženách len málokedy prirovnávalo k imperialistickému militarizmu. Táto súvislosť sa takmer vôbec nezdôrazňovala, pretože aj ľudia, ktorí boli proti mužskému násiliu, často akceptovali či dokonca podporovali militarizmus. Pokiaľ bude sexistické myslenie socializovať chlapcov ako „zabijakov“, či už to majú byť pomyselní dobrí chlapíci, ktorí bojujú proti tým zlým, alebo vojaci, ktorí v imperializme zabezpečujú nátlakovú silu na podmanenie iných štátov a národov, patriarchálne násilie na ženách a deťoch bude naďalej pokračovať. Keď po tieto roky došlo k príšerným násilným činom na verejnosti, ktoré spáchali mladí muži z rôzneho triedneho zázemia, spoločnosť ako celok tieto činy vždy jednoznačne odsúdila, ale málokedy ich dávala do súvislosti so sexistickým myslením.

Čítajte viac.

 

Oslobodzuje práca ženy?

Mnohé ženy zaujme feministické myslenie a chcú sa oslobodiť, no ekonomicky sú zviazané s patriarchálnymi mužmi, takže odísť je pre ne ťažké, ak nie celkom nemožné. Väčšina žien dnes vie to, čo niektoré z nás vedeli, keď sa hnutie začalo rozvíjať, že práca nás nemusí oslobodzovať, no vieme aj, že tento fakt nemení nič na tom, že ekonomická sebestačnosť je nevyhnutná, ak sa ženy majú oslobodiť. Keď hovoríme o ekonomickej sebestačnosti skôr než o práci ako o možnosti oslobodenia, musíme urobiť ďalší krok a hovoriť, aký typ práce oslobodzuje.

Čítajte viac.

 

O lesbizme a feminizme

Jedným z rozmerov feministického hnutia vždy bude aj vzdorovanie homofóbii. Nemožno pestovať sesterstvo medzi ženami, ak sústavne dochádza k znevažovaniu a podriaďovaniu  lesbických žien zo strany heterosexuálnych žien. Vo vizionárskom feministickom hnutí je práca lesbických aktivistiek plne uznaná. Bez vkladu radikálnych lesieb by sa feministická teória a prax nikdy neposunula za hranice heterosexizmu a nevytvorila by priestor, kde ženy, všetky ženy bez ohľadu na ich sexuálnu identitu a/alebo preferencie mohli a môžu byť slobodné. Tento odkaz si treba ustavične pripomínať a prechovávať ho v srdci.

Čítajte viac.

 

 

BELL HOOKS VYVRACIA MÝTY O FEMINIZME

 

Že vraj feministky sú frigidné?

Predtým, než vzniklo feministické hnutie a začala sa sexuálna revolúcia, bolo pre väčšinu žien komplikované, ak nie priamo nemožné, presadiť vlastné chápanie zdravej sexuality. Sexistické myslenie učilo ženy, že sféra sexuálnej túžby a uspokojenia je vždy a výlučne mužskou záležitosťou a len ženy, ktoré nie sú dosť mravné, si dovolia vyjadriť sexuálnu potrebu alebo hlad po sexe. (...) Feminizmus je stále jediným hnutím za sociálnu spravodlivosť, ktoré ako dôsledok feministickej teórie a praxe ponúka víziu sexuálnej pohody pre všetkých. Potrebujeme erotiku bytia, ktorá bude vychádzať z princípu, že máme právo vyjadriť svoju sexuálnu túžbu ako silu, ktorá nami hýbe, a v sexuálnom potešení potrebujeme nachádzať život potvrdzujúci étos.

Čítajte viac.

 

Že vraj feministky pálili podprsenky?

Keď sa obzriem späť na roky, keď som sa cítila príjemne, lebo som sa mohla rozhodnúť, či budem nosiť podprsenku, alebo nie, uvedomujem si, aké bolo toto rozhodnutie významné. Ženy zo seba sťahovali nezdravé a nepohodlné obmedzujúce oblečenie – podprsenky, podväzkové pásy, korzety atď. – ako rituálne, radikálne navrátenie zdravia a krásy ženského tela. Dnešným ženám, ktoré nikdy nepoznali takéto obmedzenia, neostáva iné, len nám veriť, keď tvrdíme, že znovunadobudnutie svojho tela bolo úžasné.

Čítajte viac.

 

Že vraj feministky sú feministkami preto, lebo sú škaredé?

Vďaka feminizmu došlo k revolúcii v odievaní a dnes už vieme, že naše telo je hodné lásky a obdivu vo svojom prirodzenom stave, netreba k nemu už nič pridávať, iba ak sa žena sama rozhodne pre ďalšie skrášľovanie. (...) Ženy, ktoré sa zapojili do hnutia, majú naozaj rozmanité rozmery i tvary. Sme absolútne rôznorodé. A je také vzrušujúce slobodne si ceniť naše rozdiely bez hodnotenia alebo vzájomného súperenia.

Čítajte viac.

 

PREČO ČÍTAŤ FEMINIZMUS DO VRECKA

 

Prečo stojí za to čítať Feminizmus do vrecka? Odpovedajú Jana Juráňová a Jana Cviková

JJ: bell hooks pochádza z chudobnej afroamerickej rodiny a s tým zrejme súvisí aj jej ľavicová orientácia. Veľmi dobre rozumie dynamike vzťahov v rámci deľby práce a vymedzuje sa voči liberálnemu diskurzu bielych feministiek zo strednej vrstvy, ktoré deklarovali, že jedine práca a príjem, ktorý z práce plynie, môžu oslobodiť ženy. Čierne ženy pracovali a popri tom museli preberať aj zodpovednosť za neplatenú prácu, za starostlivosť o rodinu. Práve v tomto kniha bell hooks súznie so skúsenosťou mnohých žien u nás dnes i v období reálneho socializmu. Vtedy ženy veľmi dobre vedeli, že v mnohom umelá emancipácia im prinášala aj neprimerané zaťaženie platenou aj neplatenou prácou.

Čítajte viac.

 

Prečo čítať Feminizmus do vrecka v postsocialistickej Európe? Z úvodu Jany Cvikovej

„Feminizmus do vrecka vychádza zo situácie a skúseností druhej vlny feministického hnutia na Západe, konkrétne v USA, sprostredkuje nám historicky významnú skúsenosť s jej vplyvom na súčasnosť. Feministické myslenie i prax na Slovensku sa po roku 1989 ocitli takpovediac obnažené, bez zázemia silného sociálneho hnutia a zoči-voči celoštruktúrnej diskontinuite, nielen s vlastnou feministickou minulosťou a so západným feminizmom, ale aj zoči-voči symbolickej diskontinuite, ktorá je dôsledkom vylúčenia žien. Exemplárna feministická sebakritickosť feminizmu v podaní bell hooks môže byť nápomocná pri skúmaní tejto diskontinuity aj pri jej prekonávaní. Jednou z viacerých zdieľaných skúseností v prostredí plnom nevyslovených i vyslovených predsudkov a zákazov je napríklad hľadanie presnej, a pritom zrozumiteľnej odpovede na otázku ‚Čo je to feminizmus?‘ – spolu s bell hooks hľadáme odpoveď, ktorá ‚by sa nezakladala na strachu ani by nepochádzala z ríše fantázie‘ (s. 12)“

Čítajte viac.

 

Kto je bell hooks?

bell hooks, vlastným menom Gloria Jean Watkins (1952), je autorka, feministka a sociálna aktivistka z USA. Pseudonym prevzala po svojej prastarej mame z matkinej strany Bell Blair Hooks a v rozpore s konvenciou sa podpisuje malými písmenami. Naznačuje tak, že text je pre ňu dôležitejší než jej autorstvo.

Čítajte viac.

 

bell hooks v knižnici ASPEKTU

Viaceré diela bell hooks nájdete v knižnici ASPEKTU každý nelockdownový štvrtok od 16.30 do 19.30. Pozrite sa, ktoré knihy tejto poetky, teoretičky a aktivistky si tam môžete prečítať.

 

Knihu Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách s ilustráciami Lulu Mendelovej si môžete objednať v papierovej podobe aj ako e-knihu.

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Feministka, ktorá odvrávala – za bell hooks In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15/12/2021. Získané 22/05/2024 - 02:12. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/feministka-ktora-odvravala-za-bell-hooks