Feminizmy v akademickom prostredí

Postaveniu žien a mužov, ako aj feminizmom v akademickom prostredí sa v uplynulom období venovalo viacero článkov a kníh. Ponúkame kúsok z toho, čo nájdete v knižnici ASPEKTU a na internete.

 

Kontext. Časopis pro gender a vědení

Číslo časopisu s názvom Feminismus v akademii i mimo ni je súborom textov, ktoré vznikli na základe záznamu diskusií zo sympózia Feminismus v akademii: aktivismus v akademii - angažovanost feministického výzkumu - témata - jazyk rovných příležitostí. Ako uvádza editorka časopisu Libora Oates-Jindruchová v editoriále, pri organizácii sympózia sa prejavila odveká dilema akademická verzus aktivistická prax a k tejto téme sa vrátili aj účastníčky a účastníci sympózia. „I když jsme na tato témata narazily, nechceme se skrze ně chytit do pasti otázek typu ‚co bylo dříve nebo co je více prospěšné‘, a proto jsme seminář pojaly jako prostor k debatě mezi různými feministickými postoji - od těch výhradně teoretických až po ty ‚pouličně‘ empirické. Spíše než stavět tyto proudy do opozice bylo smyslem pochopit jejich propojenost a prolínání. Angažovanost v akademii má bezesporu jinou podobu než angažovanost ‚na ulici‘, a jinak svou zkušenost teoreticky rámuje. Nelze je ale chápat jako odpuzující se protipóly," píše Oates-Jindruchová.Z obsahu
Část I.: Jak chápete pojem angažovanosti či aktivismu? (Jaká jsou jeho specifika ve vědě a neakademickém prostředí?)
Část II.: Je, nebo není feministický přístup k vědeckému bádání specifický ve vztahu k angažovanosti/aktivismu?
Část III.: Jaké je podle vaší zkušenosti a práce propojení akademického sektoru se sektorem neziskovým či státním? (A jaké by být mělo?)
Feministická angažovanost jako vnitřní, nebo vnější diference vědy?
CV diskutujících

Celé číslo časopisu nájdete na webovej stránke www.zenyaveda.cz.

 


Na ceste k rodovej rovnosti. Ženy a muži v akademickom prostredí
Mariana Szapuová, Zuzana Kiczková, Jana Zezulová (eds.)


Kniha je jedným z výsledkov projektu Výskum rovnosti príležitostí žien a mužov v oblasti vedy a výskumu ako špecifického segmentu trhu práce. Výskum analyzoval úroveň rovnosti šancí žien a mužov v ich kariérnom postupe, skúmal existujúcu rodovú vertikálnu a horizontálnu segregáciu v oblasti vedy a výskumu, analyzoval príčiny rodovej nerovnosti a mechanizmy jej reprodukcie. „Nazdávame sa, že práve feministické filozofické koncepcie, osobitne feministická epistemológia, tvoria základný konceptuálny rámec a teoretické východisko pre tematizáciu uvedenej problematiky. Myslíme si tiež, že práve tento teoretický rámec a jeho pojmový aparát je možné, ale aj vhodné a potrebné, uplatniť pri empirickom výskume problematicky žien vo vede," píše vo svojej štúdii Mariana Szapuová.Z obsahu
I. Ženy, veda a feminizmus: Filozofický pohľad
II. Postavenie žien a mužov vo sfére vysokých škôl: Pohľad na štatistiky
III. Bariéry a limity rodovej rovnosti: Štyri pohľady na výsledky dotazníkov výskumu
IV. Postup žien a mužov v akademickej kariére: Dva pohľady na fokusové skupiny
V. Stratégie konania cez prizmu osobných trajektórií: Dva pohľady na naratívne rozhovory

Knižku nájdete v knižnici ASPEKTU.

 

 

Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania
Mariana Szapuová (ed.)


Publikácia vznikla na základe výskumu, ktorý bol zameraný na kontexty vedy a podoby tvorby poznania a ktorý bol súčasťou medzinárodného výskumného projektu Poznanie, inštitúcie a rod: európska perspektíva. „[V] našom premýšľaní opúšťame rámec chápania vedy ako niečoho statického, už vytvoreného a inšpirujeme sa prístupmi, ktoré sa zameriavajú na dynamiku vytvárania vedeckého poznania. Opierame sa o také koncepcie a prístupy, ktoré pozerajú na vedu ako na formu ľudského konania, ako na určitý typ praxí, ktorých cieľom je vytváranie, legitimizácia a distribúcia vedenia a ktoré sú sociálne organizované a aj (mocensky) regulované," píše v úvode Mariana Szapuová.Z obsahu
Akademický kapitalizmus na Slovensku (Ľubica Kobová)
Poznávajúci subjekt, epistemické komunity a rod (Mariana Szapuová)
Časové dimenzie akademického života (Zuzana Kiczková)

Knižku nájdete v knižnici ASPEKTU.

Ako citovať tento článok:

red. Feminizmy v akademickom prostredí In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/07/2011. Získané 17/07/2024 - 16:03. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/feminizmy-v-akademickom-prostredi