Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

501Poukázaním 2 % z dane z príjmu máte aj Vy možnosť prispieť na činnosť feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT.

Ako poukázať 2% svojej dane ASPEKTU
 
Ak podávate daňové priznanie ako fyzická či právnická osoba:
Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z dane za rok 2012 nie je nižšia ako 3,32 € (pri právnickej osobe 8,30 €).
Vyplňte príslušné údaje o Záujmovom združení žien ASPEKT (pozri nižšie) a sumu zodpovedajúcu 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní.
Do 31. marca 2013 zaplaťte daň za rok 2012 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.
Ak chce právnická osoba darovať celé 2 % zo svojej dane, musí najneskôr do 31. marca 2013 (do posledného možného dňa na podanie daňového priznania) venovať tej istej organizácii dar z vlastných prostriedkov vo výške 0,5 % z dane. Ak tak neurobí, daňový úrad umožní poskytnúť danej právnickej osobe len 1,5 % zo svojej dane.
 
Ak ste zamestnankyňa alebo zamestanec:
Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (v prílohe), v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane, a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani.
Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3,32 €.
Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane (v prílohe).
Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2013.
 
Ak ste v roku 2012 pracovali ako dobrovoľníčka alebo dobrovoľník a získate o tom potvrdenie od organizácie, kde ste pracovali, môžete darovať až 3 percentá zo svojej dane. Viac na www.rozhodni.sk.
 
Potrebné údaje:
Názov organizácie: Záujmové združenie žien ASPEKT
Sídlo organizácie: Mýtna 38, 811 07 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 30807433
 
Viac informácií o mechanizme dvoch percent z dane a ďalšie tlačivá (daňové priznania ap.) nájdete na špecializovanej webovej stránke www.rozhodni.sk.
 
O použití 2% z Vašich daní budeme informovať na našich webových stránkach. Správy o ASPEKTE a jej činnosti v uplynulých rokoch nájdete TU.Činnosť ASPEKTU môžete priebežne sledovať na webových stránkach www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk, ako aj prostredníctvom informačných bulletinov - Aspektovských ňjúviniek.
Ďakujeme!
 
Ak chcete vedieť, ako sme použili 2 percentá z vašich daní v predchádzajúcich rokoch, prečítajte si:
 

Správa o činnosti za rok 2009

Správa o činnosti za rok 2008

 
 
Obrázok: Lulu Mendelová
Ako citovať tento článok:

red. Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/01/2013. Získané 22/02/2024 - 21:19. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/iste-najdete-2-dobre-dovody-na-aby-ste-nam-poukazali-svoje-2-percenta-1