Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

734Už 21 rokov pracujeme na rodovom scitlivovaní našej spoločnosti – vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií... a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami podporíte našu ďalšiu prácu. Ďakujeme!

Ako poukázať 2% svojej dane ASPEKTU

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická či právnická osoba:
Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% z dane za rok 2014 nie je nižšia ako 3,00 € (pri právnickej osobe 8,00 €).
Vyplňte príslušné údaje o Záujmovom združení žien ASPEKT (pozri nižšie) a sumu zodpovedajúcu 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní.
Do 31. marca 2015 zaplaťte daň za rok 2014 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.
Ak chce právnická osoba darovať celé 2% zo svojej dane, musí najneskôr do 31. marca 2015 (do posledného možného dňa na podanie daňového priznania) venovať tej istej organizácii dar z vlastných prostriedkov vo výške 0,5% z dane. Ak tak neurobí, daňový úrad umožní poskytnúť danej právnickej osobe len 1,5% zo svojej dane.

Ak ste zamestnankyňa alebo zamestanec:
Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov (najneskôr do 15.2.2015) a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (v prílohe), v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane, a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani.
Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €.
Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane (v prílohe).
Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2015.
Ak ste v roku 2014 pracovali ako dobrovoľníčka alebo dobrovoľník a získate o tom potvrdenie od organizácie, kde ste pracovali, môžete darovať až 3 percentá zo svojej dane. Viac na www.rozhodni.sk.
 

Potrebné údaje:
Názov organizácie: Záujmové združenie žien ASPEKT
Sídlo organizácie: Mýtna 38, 811 07 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 30807433

 

Viac informácií o mechanizme dvoch percent z dane a ďalšie tlačivá (daňové priznania ap.) nájdete na špecializovanej webovej stránke www.rozhodni.sk.
O použití 2% z Vašich daní budeme informovať na našich webových stránkach. Správy o ASPEKTE a jej činnosti v uplynulých rokoch nájdete TU. Činnosť ASPEKTU môžete priebežne sledovať na webových stránkach www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk, ako aj prostredníctvom informačných bulletinov - Aspektovských ňjúviniek.
Ďakujeme!
Ak chcete vedieť, ako sme použili 2 percentá z vašich daní v predchádzajúcich rokoch, prečítajte si:

Správa o činnosti za rok 2013
Správa o činnosti za rok 2012
Správa o činnosti za rok 2011
Správa o činnosti za rok 2010
Správa o činnosti za rok 2009
Správa o činnosti za rok 2008
Správa o činnosti za rok 2007

Správu o činnosti za rok 2014 zverejníme čoskoro.

 

Obrázok: Lulu Mendelová z 2. vydania knihy Judith Butler Trampoty s rodom

Ako citovať tento článok:

red. Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 29/01/2015. Získané 15/07/2019 - 15:19. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/iste-najdete-2-dobre-dovody-na-aby-ste-nam-poukazali-svoje-2-percenta-3