Knihy o rodovom prístupe v ekonómii

Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov

„Rod pritom chápem ako sociálnu konštrukciu ukotvenú v politicko-ekonomickom štruktúrnom kontexte. Rodové vzťahy sú mocenskými vzťahmi. Prelínajú sa celou spoločnosťou, sú zasadené do ekonómie a ekonómia ich reprodukuje."
Gabriele Michalitsch

Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

„Viaceré zahraničné štúdie priebežne upozorňovali na rozdielne dôsledky (i príčiny) globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ako aj na fakt, že prijaté protikrízové opatrenia mali rôzny vplyv na mužov a na ženy. Na Slovensku však takéto ekonomické či iné analýzy chýbajú." 
Jarmila Filadelfiová

Spravodlivosť v rodových vzťahoch. Aspekty rozdeľovania (nielen zdrojov)

Ak formulujeme ako cieľ rodovej politiky spravodlivosť v rodových vzťahoch, teda rovnaké rozdeľovanie zdrojov, tak to „konkrétne znamená, že muži majú v porovnaní so ženami a ženy v porovnaní s mužmi k dispozícii rovnaký diel ekonomických prostriedkov a ekonomických právomocí, rovnaký diel platenej a neplatenej práce, rovnaký diel voľného času, rovnaký diel uznania, rovnaký diel moci, rovnaký diel zdravia, rovnaký diel vedomostí, rovnaký diel priestoru. Ide teda o rodovo spravodlivú participáciu na zdrojoch ako peniaze, práca a čas, moc a poznanie."
Barbara Stiegler

Ako citovať tento článok:

red. Knihy o rodovom prístupe v ekonómii In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 10/04/2011. Získané 24/06/2024 - 06:34. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/knihy-o-rodovom-pristupe-v-ekonomii