Komentovaná prehliadka výstavy Sto rokov skulinárstva

687Galéria 19 a autorky Marianna Mlynárčiková a Nóra Ružičková pozývajú na komentovanú prehliadku výstavy Sto rokov skulinárstva

KEDY: sobota 20. septembra 2014 o 17.00
KDE: Galéria 19, Lazaretská 19, Bratislava

Autorky Marianna Mlynárčiková a Nóra Ružičková o výstave:

Výstava vychádza zo zaužívaných predstáv o umelcoch a umení. Tie majú v súčasnosti dve dominantné podoby: prvou je v laických kruhoch preferovaná (romantická) predstava umelca ako rozorvaného génia alebo zručného remeselníka, druhou zas, v odbornej verejnosti rezonujúca, („realistická“) predstava o umelcovi ako pragmatickom manažérovi, ktorý sa orientuje v najnovších trendoch umeleckej scény. Obe predstavy samozrejme formujú aj očakávanie a mentálne nastavenie divákov a diváčok pri vstupe do galérie. Autorky s týmito očakávaniami pracujú – ironickým pritakaním status quo, zapožičiavaním si kurátorských a muzeologických metód a stratégií a ich aplikáciou na odlišné sféry kultúry poukazujú na fungovanie systému umenia a na praktiky inštitucionalizácie tvorby, ktorej produktmi sú umelec a umenie. Zviditeľňujú rámce, ktoré utvárajú a zároveň uzatvárajú sféru umenia. Nástrojmi, ktorými sa tento systém udržuje v chode sú zahrnutie a vylúčenie. Dôsledkom takéhoto prístupu je elitárstvo. Umenie sa tým ochudobňuje o mnohé rozmery a kvality.

V slovenskom kontexte sú tieto príznaky umocnené jeho okrajovosťou a zameranosťou na vzor západného umenia, s úzkostlivým strážením hraníc disciplíny. Snaha dostihnúť centrum plodí úzkosť z narušenia hraníc diskurzov a disciplín.
Diskurz slovenského umenia sa síce vyznačuje rétorikou, ktorá sa zasadzuje za otvorenosť, interdisciplinaritu, narúšanie hraníc odborov, napriek tomu sa však takéto prejavy v praxi skôr upozaďujú.

Autorky v rámci svojho výstavného projektu: 1) pašujú do priestoru galérie také témy, prvky a objekty, ktoré sú z neho inak vylúčené, pretože nezodpovedajú pojmom a kritériám kladeným touto inštitúciou na umenie. Ide napríklad o prisvojený jazykový a obrazový materiál z rozmanitých neumeleckých a nevznešených oblastí ako samorastárstvo, záhradkárstvo, ručné práce, astrológia, zdravý životný štýl, branná moc, poisťovníctvo, občianske právo, ochrana pracujúcich atď., ktorého prameňmi sú rôzne príručky, pracovné návody, smernice, odporúčania, receptáre, bulvárne a lifestylové časopisy a pod.; 2) používajú stratégie neumeleckých oblastí ako reklama, publicistika, záhradkárstvo, experimentálna lingvistika, psychológia, história, turistika, kurátorstvo, aby svoju tvorbu sprostredkovali verejnosti mimo priestoru galérie a upozornili na rámce a limity umenia.

Tvorkyne vo svojej tvorbe využívajú médiá a postupy: textová animácia, zvuková inštalácia, autorská kniha, textová inštalácia, sociálna skulptúra, digitálna grafika, video, web, aby vytvorili otvorený a intertextuálny priestor.

Z webovej stránky Galérie 19.

 

Foto: Nóra Ružičková

Ako citovať tento článok:

red. Komentovaná prehliadka výstavy Sto rokov skulinárstva In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 18/09/2014. Získané 09/12/2019 - 00:11. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/komentovana-prehliadka-vystavy-sto-rokov-skulinarstva