Kto si zaslúži Sexistický puk?

BRATISLAVA 9. mája 2011 - Po prvý raz sa na Slovensku hlasuje o najútočnejší hokejový sexizmus. Majstrovstvá sveta v hokeji prinášajú radosť i sklamanie z hokejových výkonov, ale aj udalosti a reklamy, ktoré upevňujú a prehlbujú nerovnosť medzi ženami a mužmi v spoločnosti. Preto sa aktivistky združené v neformálnej skupine feministky.sk rozhodli vyhlásiť súťaž o najútočnejší sexizmus spojený s majstrovstvami sveta v hokeji s názvom Sexistický puk. Do súťaže sa dostalo päť hokejových sexizmov - štyri reklamy a súťaž krásy. Odovzdať hlas tej možnosti, ktorá najviac odzrkadľuje i prehlbuje nerovnosť medzi ženami a mužmi, je možné na webovej stránke feministky.sk do 15. mája 2011. Víťazovi súťaže aktivistky udelia originálne ocenenie Sexistický puk.

Cieľom súťaže je poukázať na problematické zobrazovanie žien a mužov v médiách. Veľká časť reklám komunikuje prostredníctvom zjednodušených predstáv o vlastnostiach a rolách žien a mužov. Práve na týchto stereotypných predstavách stavia sexizmus - presvedčenie o menejcennosti jedného z pohlaví, v našej spoločnosti väčšinou o menejcennosti žien. V súťažných reklamách sú ženy sexuálnym objektom, doplnkom ponúkaného tovaru, ich „účelom" je pútať pozornosť mužov. Aj toto sú formy znevýhodňovania žien v spoločnosti, ktoré podobné reklamy nielen odzrkadľujú, ale aj upevňujú.

Ako citovať tento článok:

red. Kto si zaslúži Sexistický puk? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/05/2011. Získané 22/05/2024 - 00:10. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/kto-si-zasluzi-sexisticky-puk