Kultúrne podujatia, semináre, diskusie, výstava v roku 2015

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015
V roku 2015 sme zorganizovali spolu 19 rôznorodých kultúrnych, odborných i popularizačných podujatí pre širokú aj odbornú verejnosť. Hovorili sme o zabúdaných spisovateľkách aj architektkách, umeniach všelijakých, o rodovo vyváženom jazyku, intersekcionalite, migrantkách a migrantoch či politickej subjektivite žien.
 
 
Modrý salón SND s feministickým aspektom
 
V spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla sme venovali literatúre zabúdaných autoriek sériu podujatí pod názvom Modrý salón s feministickým aspektom. Spoločne s herečkami a hercami SND (Martin Huba, Ján Gallovič, Dušan Jamrich, Anna Javorková, Dominika Kavaschová, František Kovár, Anna Maľová, Božidara Turzonovová, Emília Vášáryová) a odborníčkami z oblasti literatúry a divadla (Zsófia Bárczi, Andrea Bokníková, Liliana Bolemant, Etela Farkašová, Eva Kenderessy, Marcela Mikulová, Iveta Škripková) sa v salóne o zabúdaných spisovateľkách a ich diele zhovárali Jana Cviková a Jana Juráňová, ktoré sériu podujatí koncepčne aj pripravovali.
 

1053

 

V roku 2015 sme do Modrého salónu SND priniesli:

 

- eseje Virginie Woolf Vlastná izba a Tri guiney (8.12.2015);

- tvorbu prvej slovenskej feministky Hany Gregorovej (9.4.2015);

prácu spisovateľky, redaktorky a cestovateľky Terézie Vansovej (28.5.2015);

- preklady troch kníh nemecky píšucej spisovateľky rumunsko-maďarsko-rómskeho pôvodu Aglaje Veteranyi (11.6.2015);

- „živú“ dramaturgickú výnimku v osobe nemecky píšucej autorky slovenského pôvodu Ireny Brežnej (15.10.2015);

- poetky bez kníh z pripravovanej antológie Andrey Bokníkovej (5.11.2016);

autorky zo Slovenska píšuce po maďarsky (8.12.2016).

 

 

 

 

Výstava FEM(INIST) FATALE a sprievodné podujatia
 
V letných mesiacoch sme v spolupráci s Lenkou Krištofovou (Glosolália), Kunsthalle Bratislava a Goetheho inštitútom zorganizovali výstavu FEM(INIST) FATALE, ktorú kurátorsky pripravila Lenka Kukurová a na ktorej vystavovali: Jana Bodnárová, Anna Daučíková, Lucia Dovičáková, Petra Čížková, Mária Čorejová, Eva Filová, Milan Mikuláštík, Martin Piaček, Ivana Šáteková, Jana Štěpánová. Výstavný projekt FEM(INIST) FATALE bol vôbec prvou skupinovou výstavou na Slovensku, ktorá sa k feministickým východiskám hlásila otvorene. Výstavu sprevádzala séria podujatí, ktoré pozývali do projektu ďalšie umelecké výrazové prostriedky i nové témy z oblasti umenia, literatúry aj sociálnych vied.
 

1056

Výstava FEM(INIST) FATALE v roku 2015:

 

- v poloverejnom priestore Kunsthalle Bratislava LAB sme otvorili témy mýtu krásy, lesbických matiek, rodových identít či vzťahu feminizmu k cirkvi i umenovednému kánonu;

- výstavu navštívilo viac ako 3000 ľudí;

- otvorili sme „povernisážovú“ diskusiu o feminizme v umení, na ktorej diskutovali autorky a autori vystavovaných diel spolu s kurátorkou výstavy, autorkami koncepcie podujatia Lenkou Krištofovou a Janou Cvikovou, i ďalšími osobnosťami pôsobiacimi v oblasti feministického umenia, teórie a aktivizmu (16.7.2015); 

- na prednáške Vizuálna semiotika vládnutia sme s Luciou Mendelovou uvažovali o tom, čo môže vizuálne umenie povedať o ne/prehľadnosti štruktúr grantových systémov a čo o nej hovoria zástupkyne mimovládnych organizácií a programu Európskej komisie Kreatívna Európa (28.7.2015);

- poskytli sme priestor inscenácii Prešporského divadla Som najlepšia, ktorá tematizuje problém násilia páchaného na ženách (13.8.2015);

- pozvali sme kunsthistoričku a kurátorku Galérie súčasného umenia v Lipsku Juliu Schäfer, aby predstavila medzinárodný výstavný projekt Travesty for Advanced Performers, ktorý sa umeleckým stvárnením pokúša vymedziť proti statickým a zjednodušujúcim sociálnym modelom a predstavám o živote (27.8.2015);

- hovorili sme o feministickej kritike kapitalizmu a podobách práce v súčasnom globalizovanom svete na prednáške filozofky Ľubice Kobovej (2.9.2015).

 

 

 

 

 

Ďalšie semináre v roku 2015:

- v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV sme zorganizovali diskusný seminár na tému rodovo vyváženého jazyka (31.3.2015);

-pozvali sme teoretičku architektúry Moniku Mitášovú, aby prednášala o významných, a predsa opomínaných ženách v dejinách svetovej architektúry (27.4.2015);

predstavili sme novú publikáciu Feministky hovoria o práci s editorkou Ľubicou Kobovou, autorkami štúdií Miroslavou Mišičkovou a Martinou Sekulovou aj sociologičkou Jarmilou Filadelfiovou (26.11.2015);

predstavili sme novú publikáciu Ireny Brežnej Nevďačná cudzinka (27.11.2015);

otvorili sme dvere do knižnice ASPEKTU, kde sme okrem iného diskutovali aj o postavení žien v Olašskej komunite s Ivanou Šusterovou (27.10.2015);

spolupracovali sme na organizácii i obsahu série októbrových stretnutí so spisovateľkou Irenou Brežnou;
Ako citovať tento článok:

red. Kultúrne podujatia, semináre, diskusie, výstava v roku 2015 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/02/2016. Získané 21/08/2019 - 09:00. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/kulturne-podujatia-seminare-diskusie-vystava-v-roku-2015