Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Tento deň už tradične využívajú vrcholoví politici a političky vyspelých krajín na vyjadrenie svojich sympatií k LGBT ľuďom, odsúdenie všetkých foriem homofóbie a transfóbie a neraz aj na ohlásenie nových iniciatív pri presadzovaní ich ľudských práv. Pri tejto príležitosti zverejňuje aj Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) výsledky z najväčšieho doteraz uskutočneného prieskumu EÚ týkajúceho sa trestných činov z nenávisti a diskriminácie v súvislosti s LGBT komunitou.

Z výsledkov výskumu FRA vyplýva, že 52% LGBT ľudí na Slovensku za uplynulý rok zažilo diskrimináciu alebo obťažovanie, priemer EÚ je 47%. Podľa agentúry majú práve tu kľúčovú rolu národné inštitúcie pre rovnaké zaobchádzanie – u nás Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP). Ich úlohou by malo byť zvyšovanie informovanosti LGBT ľudí o ich právach a možnostiach, ako sa domôcť nápravy v prípade ich porušenia. SNSĽP práve v tejto úlohe však dlhodobo zlyháva.

S negatívnymi postojmi spoločnosti sú LGBT ľudia konfrontovaní už v mladosti. Podľa výskumu FRA si až 86% LGBT ľudí na Slovensku spomína na negatívne komentáre alebo šikanovanie zo strany spolužiakov a spolužiačok za ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. FRA tu zdôrazňuje povinnosť štátu zabezpečiť podporné školské prostredie pre mladých LGBT ľudí a kladie dôraz aj na to, aby súčasťou povinných vzdelávacích programov boli objektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite.  „Naše školy v súčasnosti nepredstavujú pre LGBT ľudí bezpečné prostredie. Homofóbne posmešky počúvajú nielen od spolužiakov, ale stretávajú sa s predsudkami aj priamo od učiteľov a učiteliek, napríklad o tom, že zdravá sexuálna orientácia je heterosexuálna. Pritom učitelia a učiteľky by mali byť pozitívnym vzorom pre mladých ľudí aj pri rešpektovaní ľudských práv LGBT ľudí. Tento fakt je výsledkom absencie problematiky sexuálnej orientácie a rodovej identity v školských osnovách a nevzdelávajú sa v nej ani budúce pedagogičky a pedagógovia“, konštatuje Andrej Kuruc, člen Iniciatívy Inakosť a člen Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania.

Spoločenská akceptácia LGBT ľudí je stále na veľmi nízkej úrovni. Kým 81% LGBT ľudí na Slovensku považuje držanie sa za ruku heterosexuálnych párov na verejnosti za veľmi rozšírené, páry rovnakého pohlavia sú prakticky neviditeľné (držanie sa za ruky je rozšírené len podľa 2% opýtaných). Strach párov rovnakého pohlavia aj z bežných prejavov náklonnosti na verejnosti posilňuje aj absencia trestnoprávnej ochrany pred násilnými trestnými činmi alebo verbálnymi prejavmi motivovanými nenávisťou voči LGBT ľuďom. Tu zaznamenávame zatiaľ najvýznamnejší ústretový krok vlády Slovenskej republiky – návrh novely Trestného zákona, ktorou zavádza medzi osobitné motívy trestných činov nenávisť pre sexuálnu orientáciu. „Novela Trestného zákona, v prípade jej schválenia v parlamente, prvý raz jasne ukáže, že homofóbia je pre štát rovnako neprijateľná ako rasizmus, antisemitizmus a ostatné formy intolerancie. Umožní polícii aj zaznamenávanie štatistík o tých prípadoch, ktoré sú v súčasnosti neviditeľné,“ hovorí Martin Macko, výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť a podpredseda Výboru pre práva LGBTI ľudí.

Novela však nijako nerieši situáciu transrodových ľudí, ktorí sú aj podľa výskumu FRA najviac ohrození násilnými trestnými činmi. Vzťahuje sa totiž len na nenávisť pre sexuálnu orientáciu a nie rodovú identitu, čo je prípad týchto ľudí. Predpokladáme, že sa to podarí napraviť v procese implementácie novej smernice EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorá uznáva za skupinu obetí s osobitnými potrebami aj transrodové osoby.

V prípade Slovenska musela FRA v minulosti opakovane skonštatovať nedostatok štatistík a dát o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie vo všetkých skúmaných oblastiach: sloboda pohybu, azylová politika, sloboda zhromažďovania, trestné činy z nenávisti a pod. Ešte horšia situácia je pri štatistikách a dátach k rodovej identite, ktoré prakticky neexistujú. „Výskum FRA je pre získavanie objektívnych informácií o LGBT ľuďoch na Slovensku mimoriadne dôležitý aj preto, že nahrádza dlhoročnú nečinnosť slovenských štátnych orgánov,“ dodáva Martin Macko. Príprava analýz v tejto oblasti bude podľa vyjadrenia predsedu novozaloženého Výboru pre práva LGBTI ľudí ministra Tomáša Boreca jednou z jeho hlavných úloh.

Je však nepochopiteľné, že oficiálny preklad mediálnych výstupov FRA do slovenčiny obsahuje nekorektné a zastarané výrazy. Inštitúcie EÚ a Rada Európy na označenie ľudí s inou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou dôsledne používajú anglickú skratku LGBT alebo LGBTI, teda lesbian, gay, bisexual, and transgender (intersexual). V predmetných materiáloch je slovenský preklad týchto pojmov nasledovný: "lesbičky, homosexuáli, bisexuáli a transsexuáli (LGBT)". „V roku 2013 by sme už konečne uvítali dôsledné dodržiavanie zaužívanej terminológie, ktorá sa vyvíjala v LGBT hnutí ako súčasť pozitívneho zviditeľňovania komunity. Nakoniec anglický termín gay má svoj slovenský ekvivalent gej uznaný jazykovedným ústavom už v 90. rokoch. Lesby sú hrdé na to, že sú lesbami, nie zdrobneninami v podobe lesbičiek“, konštatuje Jana Jablonická-Zezulová, členka Iniciatívy Inakosť a Výboru pre práva LGBTI ľudí.  

Potreba používania korektného jazyka je viackrát zdôrazňovaná predstaviteľmi a predstaviteľkami EÚ, okrem iného aj v uzneseniach Európskeho parlamentu. Jazyk ako prvý slúži na odstraňovanie predsudkov a stereotypov. Nakoniec korektnú formu termínov používa aj slovenská vláda: lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia. „Používanie spomenutých termínov v slovenskom preklade je nielen úplne nesprávne z prekladateľského hľadiska, ale je aj v priamom rozpore s dlhoročnou prácou EÚ pri odstraňovaní diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, je dehonestáciou činnosti Európskej agentúry pre ľudské práva a dovolím si povedať, že by vzbudilo zhrozenie u expertov a expertiek, ktorí/é sa na tomto prieskume podieľali,“ uzatvára Martin Macko.

Pre zintenzívnenie snáh o dosiahnutie vyššej spoločenskej akceptácie LGBT ľudí na Slovensku sa Inakosť rozhodla pridať ku Queer Leaders Forum pri organizácii Dúhového PRIDE Bratislava v septembri tohto roka.

Iniciatíva Inakosť je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a potláčanie homofóbie a transfóbie v spoločnosti. Členskými organizáciami sú Queer Leaders Forum, Možnosť voľby, Nomantinels, TransFúzia a ŠK Lotosové kvety.

Ako citovať tento článok:

red. Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/05/2013. Získané 16/07/2024 - 22:45. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/medzinarodny-den-boja-proti-homofobii-transfobii