Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách

Už 22 rokov sa každoročne koná medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá sa začína 25. novembra – na Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách. Slovensko sa ku kampani pripája aj v tomto roku, môžete vypískať násilie, pozrieť si tematické výstavy, zúčastniť sa diskusií alebo navštíviť knižnicu či webové stránky ASPEKTU a začítať sa do materiálov, ktoré z rôznych hľadísk tematizujú rodovo podmienené násilie.

Konáme proti násiliu
Vypískajme násilie v Košiciach, Martine, Prešove, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi
Povedzte aj vy NIE násiliu páchanému na ženách
Kalendár aktivít organizácie Fenestra: 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Konáme proti násiliu v knižnici ASPEKTU
O násilí páchanom na ženách v knižnici ASPEKTU

Konáme proti násiliu na webstránkach ASPEKTU
Čo je násilie páchané na ženách
Prečo ženy zažívajú násilie?
Mýty a fakty o násilí páchanom na ženách
Výzva mužom
Prevencia násilia páchaného na ženách
Vzorec násilia páchaného na ženách
Bezpečný ženský dom
Týrané ženy, ktoré vraždia

Čítame proti násiliu z Knižnej edície ASPEKT...
beletriu
Jana Juráňová: Utrpenie starého kocúra. Mor(t)alitka
Mierne detektívna novela o zákulisí literárneho sveta s jeho snobizmom a egocentrizmom, predovšetkým však o schopnosti slova – aj toho literárneho - ubližovať. Ak sa v literatúre stáva zo znásilnenia verejná vec „duchovnej kultúry“, nemusí to vždy zostať bez následkov.

Kristína Lumiská: Urobím ti peklo
Životný príbeh ženy, ktorá sa rozhodla prelomiť mlčanie a oslobodiť seba aj svoje deti z pekla domáceho násilia.

Libuše Moníková: Ujma
Jedna z najvýznamnejších spisovateliek píšucich po nemecky, predčasne zosnulá autorka českého pôvodu zachytila v knihe venovanej Janovi Palachovi skúsenosť života v totalitnej Prahe. Študentka Jana zažije patriarchálny i totalitný útlak doslova na vlastnej koži.

Märta Tikkanen: Mužov nemožno znásilniť
Príbeh ženy v strednom veku, ktorá sa stala obeťou znásilnenia a pokúša sa zistiť, či možno znásilnenie odplatiť znásilnením.

knihy pre deti a mládež

Marion Mebes – Lydia Sandrock: Pusinky nie sú na rozkaz
Obrázková knižka pre deti má veľké poslanie - je jedinečným príspevkom k prevencii sexuálneho zneužívania detí.

Marion Mebes – Lydia Sandrock: Pusinky nie sú na rozkaz (Vymaľovánka)
Vymaľovánka sprevádza rovnomennú knižku, ktorá je jedinečným príspevkom k prevencii sexuálneho zneužívania detí.

Marion Mebes – Lydia Sandrock: Dotyky nie sú na rozkaz
Každý človek má právo sám rozhodnúť o tom, kedy, ako a kto sa ho dotkne. Aj deti majú právo na vlastné telo a jeho hranice.

Marion Mebes – Lydia Sandrock: Dotyky nie sú na rozkaz (Vymaľovánka)
Vymaľovánka pomáha deťom uvedomovať si hranice svojho tela a tak prispieva k prevencii sexuálneho zneužívania detí.

Jacky Harding – Louise Dow - Stephanie Dowrick: Násilie v rodine. Super tajné
Publikácia formou komiksu hovorí dospievajúcim o tom, čo je to násilie v rodine, z čoho vzniká, čo sa dá proti nemu urobiť.

Gisela Braun – Dorothee Wolters: Veľké a malé NIE
Učíme deti poslušnosti, ale sú situácie, keď v záujme vlastnej bezpečnosti musia povedať NIE. Aby deti vedeli takéto situácie rozpoznať, autorky ich pre ne nakreslili a opísali.

Jana Juráňová: Bubliny
Knižka zrozumiteľným a inšpiratívnym spôsobom pomáha deťom uvedomiť si svoje hranice, a tým aj rešpektovať hranice iných - ľudí, ale aj zvierat a vecí.

spoločenskovednú literatúru

Jana Cviková – Jana Juráňová (ed.): Terézia Vansová - Slovenka doma i na cestách
Druhá Čítanka prináša výber z diela Terézie Vansovej. Hoci jej meno dôverne poznáme zo školských čítaniek či dievčenských románov, široko známa je najkonvenčnejšia časť jej tvorby. Preto sme sa začítali do ďalších diel a pripravili sme výber z textov, ktoré nás najväčšmi zaujali, prekvapili, podnietili (neraz aj popudili) ako dobové svedectvo sociokultúrnej situácie žien i životnej a autorskej situácie tejto konkrétnej ženy a autorky v „lone“ konštituujúceho sa národa.

Konať proti násiliu na deťoch
Publikácia poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o tom, čo je násilie na deťoch, ako sa prejavuje, kto ho pácha, aké sú inštitucionálne aj laické možnosti na účinné kroky proti tomuto násiliu, čo môže urobiť polícia, zdravotníctvo a ďalšie inštitúcie.

Konať proti násiliu na ženách
Druhé, aktualizované vydanie praktickej publikácie, ktorá poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o probléme fyzického, psychického a sexualizovaného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch.

Konať proti násiliu na ženách a deťoch
Táto brožúrka sa skladá z troch častí, ktoré sa zaoberajú špecifickými oblasťami násilia páchaného na ženách a deťoch: Konať proti násiliu na ženách, Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch a Konať proti násiliu na deťoch.Je určená najmä ženám a deťom postihnutým násilím, ale aj ľuďom z ich okolia, ktorí im chcú pomôcť.

Marianne Grabrucker: Typické dievča? Denník o prvých troch rokoch života
Denník mamy o prvých krokoch dcéry, ktorá mala v živote dostať pestrejšie možnosti, než len byť „dobrým a pekným dievčatkom“. Dôležitý príspevok k premýšľavej rodovo citlivej výchove.

Jana Cviková – Jana Juráňová – Ľubica Kobová (ed.): Žena nie je tovar. Komodifikácia žien v našej kultúre
Rovnosť žien a mužov sa v súčasnosti považuje za legislatívne samozrejmú, no ešte stále možno ženy predávať ako tovar - legálne (v reklame) i nelegálne (na nútenú prostitúciu). Táto publikácia prináša pestrý textový i obrazový materiál o tom, ako sa žena stáva tovarom, ale aj o tom, ako sa tomu – najmä v pedagogickej praxi – dá predchádzať.

Jana Cviková – Jana Juráňová: Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky
Publikácia mapuje rodové stereotypy, ktoré vytvárajú a reprodukujú nerovnosť dievčat a chlapcov, žien a mužov. Prináša bohatý výber textov (o „mužskosti“ a „ženskosti“, mýte krásy, násilí, materstve, hračkách a i.), literárnych ukážok a obrázkov. Obsahuje metodickú prílohu. Je určená predovšetkým učiteľkám a učiteľom, ale poslúži aj ako pestrý úvod do rodových štúdií. V roku 2005 vyšlo druhé (nepredajné) vydanie (aj na CD-ROMe); dostupné na ruzovyamodrysvet.sk

Ann Jones: Nabudúce bude mŕtva. Týranie a ako ho zastaviť
Počúvame o „domácom násilí“, akoby to bolo čosi krotké, podružné; aj inštitúcie, ktorých náplňou je ochrana života a osobnej nedotknuteľnosti občanov a občianok, hovoria o „hádke“ a „manželských nezhodách“. Kniha jasne pomenúva to, čo sa v skutočnosti deje za zavretými dverami súkromia a ako sa k tomu stavajú zákony, justícia, polícia, médiá a verejnosť.

Judith Lewis Herman: Trauma a uzdravenie: Násilie a jeho následky. Od týrania v súkromí po politický teror
Spoločné vydanie s občianskym združením Pro Familia Profesorka psychiatrie na Harvardovej univerzite skúma príčiny a dôsledky násilia a odhaľuje prepojenie medzi mužským násilím na ženách vo vzťahoch a politickým terorom.

Elisabeth Badinter: XY. Identita muža
Kniha francúzskej filozofky a sociologičky sa venuje tomu, ako sa vytvára mužská identita a ako sa menia predstavy o nej v jednotlivých kultúrach a historických obdobiach.

Gisela Braun – Dorothee Wolters: Proti sexuálnemu zneužívaniu dievčat a chlapcov. Príručka pre matky a otcov
Príručka, ktorá vychádza z dlhoročných skúseností s touto problematikou v Nemecku, obsahuje základné informácie o sexuálnom zneužívaní a jeho prevencii.

Adrienne Germain – Jacqueline Pitanguy – Lori L. Heise: Násilie páchané na ženách. Skrytá ujma na zdraví
Študijný materiál vypracovaný pre Svetovú banku komplexne spracúva problematiku násilia na ženách, a to prednostne z hľadiska poškodzovania zdravia postihnutých žien a priamych ekonomických následkov pre spoločnosť.

Jana Cviková – Jana Juráňová: Piata žena. Aspekty násilia páchaného na ženách
Publikácia obsahuje informačný a argumentačný materiál k téme násilie páchané na ženách; ukazuje, že to nie je súkromný, ale spoločenský problém, ktorý nemožno tolerovať.

 

Ako citovať tento článok:

red. Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 25/11/2013. Získané 26/02/2024 - 02:13. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/medzinarodny-den-proti-nasiliu-pachanemu-na-zenach