Medzinárodný deň rovnosti žien a mužov

GENDER STUDIES, Praha: V letošním roce proběhne již šestý ročník oslav rovnosti žen a mužů. Mezinárodní den rovnosti žen a mužů (MDR) byl poprvé vyhlášen 19. června 2006 jako mediální a informační podpora rovných příležitostí žen a mužů. Podle Niny Bosničové, manažerky Gender Studies, je MDR zapotřebí: „Abychom oslavili úspěchy již dosažené v oblasti boje za rovné příležitosti, ale také proto, abychom si připomenuli, jak dlouhou cestu máme ještě před sebou, než ve společnosti dosáhneme skutečné (nejen) genderové rovnosti." Helena Skálová, manažerka Gender Studies k tomu dodává: „Tento den má také nastínit aktuální témata a pomoci otevřít diskuzi mezi jednotlivými aktéry podílejícími se na zabezpečení férových podmínek v pracovním i osobním životě žen a mužů."

Víte, že:
• ženy dostávají za stejnou práci často až o 25 % menší mzdu než muži, a to jenom proto, že jsou ženy?
• se se sexuálním násilím v průběhu svého života setká až 25 % žen?
• rozdíl mezi zaměstnaností žen s dětmi a bez nich je v rámci celé Evropské unie největší právě v ČR (činí až 40 %)?
• se zhruba polovina neúplných rodin v čele s rozvedenou matkou pohybuje pod hranicí 1,5 násobku životního minima?
• je pouze v 58 % obcí v ČR dostupnost mateřské školy reálná pro všechny zájemce a zájemkyně?
• je historicky nejvyšším podílem žen poslankyň v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pouhých 22 %?V letošním roce se do oslav kromě České Republiky zapojí i organizace z Polska, Německa a Slovenska. Tyto organizace sdílely v rámci projektu Gender Studies pozitivní i negativní zkušenosti pečujících osob se zapojením se na trhu práce.

Jaké jsou v jednotlivých zemích možnosti či naopak bariéry v oblasti slaďování?

V ČR patří podle Lindy Sokačové z organizace Gender Studies mezi hlavní problémy v oblasti slaďování především nedostatečná komunikace s rodiči na rodičovské dovolené ze strany zaměstnavatelů, malá nabídka částečných úvazků, flexibilní úpravy pracovní doby či práce z domova, nedostatek dostupných služeb péče o děti do tří let a přeplněnost mateřských škol (od 3 let věku), která je způsobena zvýšenou porodností v posledních letech. Důležité je přitom uvědomit si, že starost o rodinu a domácnost je většinou delegovaná na ženy.

Velmi podobná je i situace na Slovensku. Sylvia Porubänová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny tvrdí: „Rodinná a mateřská role je často a stereotypně považovaná za překážku špičkového výkonu ženy v zaměstnání - mateřství a zaměstnání jsou vnímány jako protiklady." Celkově na Slovensku panuje malý zájem zainteresovaných aktérů o podporu opatření na slaďování práce a rodinného života.

V Polsku došlo z hlediska slaďování, k zajímavým legislativním změnám. Julia Kubisa zmiňuje novelizaci polského zákoníku práce, který v roce 2010 zavedl plně placenou dvoutýdenní otcovskou dovolenou. Další změnou byl v roce 2011 přijatý takzvaný zákon o jeslích, který usnadňuje zakládání nových státních jeslí (financovaných částečně státem a částečně místní samosprávou) a legální najímání chův (stát částečně přispívá na jejich plat). Tento zákon také zavádí institut „pečující osoby", jež se může starat o malou skupinku dětí v soukromém bytě na základě smlouvy s místní samosprávou (pečující osoba musí mít jistou odbornou zkušenost a vzdělání).

Pozitivní zkušenosti se slaďováním lze nalézt i v německém kontextu. Podle Maresy Feldmann a Moniky Goldmann z Technické univerzity v Dortmundu mají v Německu děti od 3 let do školního věku zákonný nárok na místo v mateřské školce (na čtyři hodiny denně). Služby jeslí jsou dostupné pro 14,6 % dětí ve věku do 3 let v západním Německu a 46 % ve východním Německu. Služby mateřských školek jsou dostupné přibližně pro 92 % dětí ve věku od 3 do 6 v západním Německu a 95,1 % ve východním Německu. Ceny za veřejnou péči o děti se liší mezi komunitami a oblastmi a jsou masivně dotovány z daňových odvodů. V Německu je legislativně ošetřena úprava pracovní doby, která umožňuje skloubit pracovní a osobní život. Zaměstnanci ve společnostech s více než 15 zaměstnanci mají právo požádat o částečný úvazek, pokud pracovali pro společnost nejméně 6 měsíců.

Více informací naleznete v Komparativní analýze situace v oblasti slaďování rodinného a pracovního života. Ke stažení zde.

Plánované akce k MDR

Gender Studies, o. p. s.
Tak jako každý rok vydá organizace Gender Studies speciální noviny nazvané "Půl na půl", které budou kameloty a kamelotkami rozdávány 17. 6. 2011 v Brně a 20. 6. 2011 v  Praze a Poděbradech.  V těchto městech a v uvedených dnech budou k vidění a návštěvě také informační stánky, kde si lidé budou moci vyzvednout různé letáky s informacemi, zejména k problematice slaďování osobního a pracovního života, případně obdržet základní poradenství.

17. 6. 2011 Brno: 10-16.30 hodin, Náměstí Svobody
20. 6. Poděbrady: 10-18 hodin, v blízkosti hotelu Felicitas na hlavní kolonádě
20. 6. Praha: 9-18 hodin, Karlovo náměstí, poblíž sochy Elišky Krásnohorské

TLAČOVÁ SPRÁVA

Výstupy projektu Slaďování soukromého a pracovního života v mezinárodním kontextu (workshop a informačný materiál)

Publikácie k téme zosúlaďovania osobného a pracovného života v knižnici ASPEKTU

Rodinný a pracovný život v publikáciách ASPEKTU

Ako citovať tento článok:

red. Medzinárodný deň rovnosti žien a mužov In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 16/06/2011. Získané 17/07/2024 - 14:39. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/medzinarodny-den-rovnosti-zien-muzov-0