Ministerstvo práce podporuje prijatie Istanbulského dohovoru

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré zastrešuje problematiku násilia na ženách, podporuje, aby Slovensko prijalo tzv. Istanbulský dohovor v roku 2014. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter vo vyhlásení. Ako ďalej uvádza, Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, známy aj ako Istanbulský dohovor, je „jedinečný nástroj v oblasti pomoci ženám v neľahkom úsilí našej spoločnosti o odstránenie násilia na ženách a domáceho násilia“.

Prečítajte si celé stanovisko ministra Richtera k záväzkom Slovenska v oblasti rodovo podmieneného násilia a odstraňovania rodových stereotypov, používanej terminológie (rod, rodová rovnosť, rodová identita) a monitorovacieho mechanizmu dohovoru. Stanovisko je reakciou na požiadavky Fóra pre verejné otázky na zastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru.

Ako citovať tento článok:

red. Ministerstvo práce podporuje prijatie Istanbulského dohovoru In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/03/2014. Získané 14/06/2024 - 01:14. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ministerstvo-prace-podporuje-prijatie-istanbulskeho-dohovoru