Načo je dejinám literatúry kategória rodu?

Zistenie, že „neutralita“ písania dejín, teda aj dejín literatúry, ktorá sa dlho považovala za záruku vedeckej objektivity, je až príliš často poznačená nevedomou či predvedomou – najmä však nereflektovanou – rodovou predpojatosťou, otvorilo okrem iného významné možnosti tvorby nových modelov a verzií literárnej historiografie.

Korene rodovej predpojatosti tkvejú tak v minulosti, ktorá je predmetom historiografického skúmania a písania, ako aj v súčasnosti, ktorá ovplyvňuje vzorce vnímania minulého a jeho premien či presnejšie premien písania o minulom.

V prílohe nájdete celú štúdiu Jany Cvikovej o kategórii rodu v dejinách literatúry, ktorá vyšla v časopise World Literature Studies, č. 4, roč. 2 (19), 2010.

 

 

Text na stiahnutie: 
Ako citovať tento článok:

red. Načo je dejinám literatúry kategória rodu? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/01/2012. Získané 17/07/2024 - 16:06. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/naco-je-dejinam-literatury-kategoria-rodu