Návrh zákona SNS podnecuje citové vydieranie žien v ťažkej situácii

Parlament znova hlasuje o prístupe k interrupciám

AKTUÁLNE: Poslankyne a poslanci tento návrh zákona napriek našim apelom posunuli do druhého čítania. Pozrite sa, ako hlasovali.

 

V pondelok 28. októbra bude Národná rada Slovenskej republiky znova hlasovať o tom, či ženy majú nárok slobodne, bez nátlaku a citového vydierania rozhodovať o svojich telách a životoch. Ústavnoprávny výbor rozhodol, že predloženie návrhu zákona SNS o zdravotnej starostlivosti nie je v rozpore s rokovacím poriadkom, v prvom čítaní ho už stihli narýchlo prerokovať a nasledovať bude hlasovanie o tom, či prejde do druhého čítania. Len od konca leta do parlamentu predložili šesť legislatívnych návrhov s cieľom obmedzovať práva, integritu a slobodu žien. Tento návrh SNS napríklad vytvára priestor pre citové vydieranie žien v ťažkej životnej situácii, je v rozpore s odbornými štandardmi lekárskej starostlivosti a môže viesť k obmedzovaniu prístupu k medicínsky správnym informáciám o umelom prerušení tehotenstva.

Ako feministické organizácie ASPEKT, Možnosť voľby a iniciatíva Povstanie pokračuje sme poslali poslankyniam a poslancom list, v ktorom vysvetľujeme, prečo tento návrh zákona treba odmietnuť:  

 

Vážené poslankyne a vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

obraciame sa na Vás v súvislosti s návrhom poslankýň Slovenskej národnej strany Evy SMOLÍKOVEJ, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (tlač 1729), o ktorom má Národná rada SR hlasovať v prvom čítaní v pondelok 28. októbra 2019. Dovoľujeme si upozorniť, že

  • návrh zákona stavia na neodborných základoch,
  • je v príkrom rozpore s požiadavkou poskytovať zdravotnú starostlivosť na základe dobrovoľného a slobodného súhlasu pacientky,
  • vytvára priestor pre emocionálne vydieranie žien v zraniteľnej situácii,
  • môže viesť k obmedzovaniu prístupu k medicínsky správnym informáciám o umelom prerušení tehotenstva.  

Návrh zákona je tiež v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky. Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva pred pár dňami vyjadril hlboké znepokojenie nad ďalším obmedzovaním reprodukčných práv žien, ktoré by vyplynulo z prijatia legislatívnych návrhov predložených na októbrovú schôdzu parlamentu vrátane uvedeného návrhu SNS. Výbor vyzval Slovenskú republiku, aby sa zdržala prijatia  akýchkoľvek ďaľších regresívnych opatrení v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Týmto Vás žiadame, aby ste predmetný návrh zákona nepodporili, neposunuli ho do druhého čítania, a vyjadrili tak solidaritu so všetkými ženami v tejto krajine.

Prečo je potrebné návrh zákona odmietnuť?

Vychádza z nedostatku ľudskosti a pochopenia

Rozhodnutie o tom, či podstúpiť interrupciu, nie je jednoduché a nikto netuší, aké okolnosti musia ženy zvažovať a pred akými voľbami stoja. Je neprípustné, aby sa takáto citlivá a intímna situácia stala predmetom štátnej kontroly.

Návrh zákona žiada, aby ženy, ktoré zvažujú prerušenie tehotenstva, boli podrobené sonografickému vyšetreniu a obdržali sonografický záznam. Zároveň navrhuje pre lekárky a lekárov povinnosť ukázať žene obraz embrya alebo plodu, a „ak je to technicky možné, zabezpečiť aj to, aby mohla počuť tlkot srdca embrya alebo plodu“. Takýto prístup je krutým citovým vydieraním žien a emocionálnym tlakom v zložitej a často bezvýchodiskovej situácii. Nemá nič spoločné so zvyšovaním informovanosti, ako uvádza dôvodová správa.

Je v rozpore s odbornými štandardmi lekárskej starostlivosti

Ultrazvukové vyšetrenie je lekársky výkon, ktorý by sa mal podstupovať len po spoločnom zvážení pacientky a jej lekára či lekárky a po udelení informovaného súhlasu. Návrh zákona však ukladá ženám povinnosť podrobiť sa takémuto lekárskemu výkonu. Táto povinnosť je v príkrom rozpore s princípom informovaného súhlasu, ktorý požaduje, aby sa lekárske  vyšetrenie poskytovalo po obdržaní súhlasu pacientky udelenom dobrovoľne a bez nátlaku a na základe neskreslených a medicínsky správnych informácií. Uloženie povinnosti podstúpiť ultrazvukové vyšetrenie je navyše neetické, keďže núti lekárov a lekárky, aby ho vykonávali, aj keď si to pacientka neželá. Okrem toho navrhované počúvanie „tlkotu srdca“ v prvých troch mesiacoch tehotenstva by podľa časti odbornej verejnosti mohlo plod poškodiť.

Ultrazvukové vyšetrenie môže byť pre ženy žijúce v odľahlých oblastiach ťažko dostupné. Povinnosť absolvovať ho vo vzdialených zdravotných zariadeniach by pre ne znamenala ďalšie finančné a časové náklady.

Môže obmedziť prístup žien k medicínsky správnym a nezaujatým informáciám o zdravotnej starostlivosti

Zákon navrhuje zákaz reklamy umelého prerušenia tehotenstva. Odôvodnene sa však možno obávať, že úprava by mohla viesť aj k obmedzeniu prístupu k odborným a nezaujatým informáciám o interrupcii, keďže sa neupresňuje, čo sa považuje za reklamu na výkon umelého prerušenia tehotenstva. Podobné úpravy v zahraničí viedli k tomu, že gynekologičky a gynekológovia boli postihovaní už len za to, že na webových stránkach svojich ambulancií poskytli vecné informácie o umelom prerušení tehotenstva. Takýmto spôsobom môže dochádzať k obmedzovaniu možnosti lekárok a lekárov vykonávať svoju profesiu odborne a podľa profesionálnych štandardov.

Je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami SR

Dňa 18. októbra 2019 Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva vydal záverečné zistenia, v ktorých hodnotí, ako Slovenská republika napĺňa svoje záväzky vyplývajúce z Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. V prípade napĺňania záväzkov vyplývajúcich z práva na zdravie (čl. 12 Paktu) výbor vyslovil hlboké znepokojenie nad tým, že ženy v Slovenskej republike čelia mnohým prekážkam v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane prekážok v prístupe k umelému prerušeniu tehotenstva a k antikoncepcii. Výbor zároveň vyjadril hlboké znepokojenie nad ďalším obmedzovaním reprodukčných práv žien, ktoré by vyplynulo z prijatia legislatívnych návrhov predložených na októbrovú schôdzu parlamentu. To sa týka aj uvedeného návrhu SNS.

Slovensko potrebuje riešenia skutočných problémov žien

Predložený návrh zákona je predvolebným ťahom SNS, nerieši skutočné problémy Slovenska. Ak nám naozaj ide o ochranu života, sústreďme sa na také opatrenia, ktoré podporujú ženy a sú efektívne pri znižovaní počtu interrupcií. Zabezpečme ženám prístup k moderným formám antikoncepcie. Postarajme sa o prístup k nezaujatým informáciám o plánovanom rodičovstve a k objektívnej sexuálnej výchove na školách. Postarajme sa o to, aby ženy nemuseli čeliť finančnej tiesni a nezvažovali interrupciu z ekonomických dôvodov, ktoré vyplývajú aj z nedostatočných rodinných a sociálnych politík a politík trhu práce. Presadzujme opatrenia, ktoré podporujú rodovú rovnosť vo všetkých sférach života. Snažme sa o odstraňovanie diskriminácie žien a o to, aby zodpovednosť za domácnosť a starostlivosť o rodinu nebola výlučne na ich pleciach.  Nezabúdajme ani na ženy, ktoré už deti majú – riešme problém chudoby, ktorej čelia najmä matky samoživiteľky, viacčlenné rodiny či rodiny z marginalizovaných skupín. V neposlednom rade odstráňme prekážky, ktorým už v súčasnosti ženy čelia pri prístupe k interrupciám, ako sú napríklad povinná čakacia lehota, povinná ohlasovacia povinnosť či poplatky.

Považujte tento list za otvorený. 

 

ASPEKT, Možnosť voľby, Povstanie pokračuje

 

Ako citovať tento článok:

red. Návrh zákona SNS podnecuje citové vydieranie žien v ťažkej situácii In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 27/10/2019. Získané 17/07/2024 - 12:13. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/navrh-zakona-sns-podnecuje-citove-vydieranie-zien-v-tazkej-situacii