Nemocnice nemôžu uplatňovať výhradu svedomia

Výhrada svedomia a reprodukčné zdravie
Michal Kliment, gynekológ, národný koordinátor programu Svetovej zdravotníckej organizácie

„Všetky gynekologicko-pôrodnícke kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave náhle prestali vykonávať umelé prerušenia tehotnosti. (...)

Absurdnosť slovenskej situácie treba vnímať aj v súčasných útokoch na sexuálnu výchovu a antikoncepciu, ako aj na odstraňovanie sociálnych bariér k metódam plánovaného rodičovstva pre marginalizované skupiny vrátane rómskych žien. Doterajší vývoj u nás viedol k tomu, že medzinárodné organizácie vrátane WTO považujú Slovensko za krajinu s najvyšším rizikom vývoja k nebezpečným - ilegálnym potratom.

Medzinárodná federácia gynekológov a pôrodníkov má svoj program na prevenciu ilegálnych potratov založený na štyroch pilieroch: na zachovaní legálneho statusu bezpečného vykonania umelého prerušenia tehotnosti, na prevencii jeho potreby vzdelávaním mládeže formou sexuálnej výchovy, na zabezpečení dostupnosti služieb a prostriedkov regulácie plodnosti a na sociálnych opatreniach, ktoré redukujú bariéry v dostupnosti služieb a prostriedkov pre marginalizované skupiny."

Celý článok vyšiel v dennníku Pravda 28. januára 2011.

Nenápadné okliešťovanie možnosti voľby 
Adriana Mesochoritisová, expertka pre oblasť ľudských práv žien, organizácia Možnosť voľby

„Ak si niekto uplatní výhradu vo svedomí a rozhodne sa nevykonávať interrupcie, má na to plné právo. Štát je však povinný zabezpečiť, aby uplatňovaním určitého práva jednotlivca alebo skupiny neboli dotknuté práva iných. Ide o jeho základnú povinnosť a základný prísľub demokracie... že budeme chránení všetci a všetky."

Celý článok vyšiel v dennníku Pravda 2. februára 2011.

Taliban v akcii
Peter Javůrek, komentátor

„Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik vraj na zasadnutí vlády 'vysvetlil' situáciu okolo štátnych nemocníc, ktoré odrazu prestali vykonávať interrupcie z iných ako zdravotných dôvodov. Tým vysvetlením malo byť uistenie, že on osobne nič také lekárom nenariadil. No a vo štvrtok bratislavská Univerzitná nemocnica slávnostne oznámila, že interrupcie vykonávať bude. Takže môžeme byť spokojní? Sotva. Čo príde nabudúce?"

Celý článok vyšiel v dennníku Pravda 2. februára 2011.

Ako citovať tento článok:

red. Nemocnice nemôžu uplatňovať výhradu svedomia In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/07/2011. Získané 17/07/2024 - 15:40. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nemocnice-nemozu-uplatnovat-vyhradu-svedomia