Otázky k rozhodnutiu Ústavného súdu SR

Ústava Slovenskej republiky uvádza:
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ (Čl. 1)

V druhej hlave venovanej základným ľudským právam a slobodám ústava sľubuje:

„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“ (Čl. 12)
„Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.“ (Čl. 19)

A neskôr v piatej hlave o zákonodarnej moci konštatuje:

„Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.“ (Čl. 93)

Aj napriek tomu Ústavný súd SR rozhodol, že otázky referenda o tom, kto môže uzavrieť manželstvo a vychovávať deti, sú v súlade s ústavou. Referendum so štyrmi otázkami iniciovala Aliancia za rodinu a prezident Andrej Kiska ho posunul na Ústavný súd SR. Na základe tohto rozhodnutia má vypísať alebo nevypísať referendum, ktoré iniciátori klamlivo nazvali referendom o ochrane rodiny. Jedna otázka podľa rozhodnutia ústavného súdu nie je v súlade s ústavou a odporovala by článku 93, podľa ktorého predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody:

„Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. 3. 2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?“

Ďalšie tri otázky iniciovaného referenda sú podľa ústavného súdu v súlade s ústavou:

„Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“
„Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“
„Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

O tom, či sa referendum bude konať, prípadne v akej podobe bude vypísané, rozhodne prezident. Pre mnoho ľudí je však rozhodnutie ústavného súdu rozporuplné a vyvoláva závažné otázky: Nie je rozhodovanie o tom, kto môže vychovávať deti neoprávneným zásahom do súkromného a rodinného života? Nie je ním rozhodovanie o tom, kto môže uzavrieť manželstvo?

Ako citovať tento článok:

red. Otázky k rozhodnutiu Ústavného súdu SR In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/10/2014. Získané 16/07/2024 - 21:39. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/otazky-k-rozhodnutiu-ustavneho-sudu-sr