Otvorený list k návrhu obmedziť prístup žien k interrupciám

Vážení poslanci a poslankyne  Národnej rady Slovenskej republiky,

obraciame sa na vás v súvislosti s návrhom poslancov Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Milana UHRÍKA a Stanislava DROBNÉHO na prijatie  zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov (tlač 961). Vyzývame vás, aby ste hlasovali proti tomuto fašistickému návrhu zákona a teraz a ani v budúcnosti nepripustili obmedzovanie práv žien a kontrolovanie ich životov prostredníctvom reštrikcií v prístupe k umelému prerušeniu tehotenstva.

Ženy majú právo rozhodovať sa o počte a čase narodenia svojich detí a majú právo na prístup k prostriedkom, ktoré toto rozhodovanie umožňujú. Súčasný návrh je ostrým zásahom do ich osobnej integrity a  ich práva na súkromie, ľudskú dôstojnosť, ako aj osobnú slobodu a vyznanie. Snahy o obmedzenie práva na interrupciu dehonestujú ženy, pretože vychádzajú z predpokladu, že nie sú schopné robiť zodpovedné a uvážené rozhodnutia o svojom živote a zdraví.

Neubližujme pod zámienkou „ochrany života“

Vítame, že na Slovensku počet vykonaných interrupčných zákrokov dlhodobo klesá. Za ostatných dvadsať rokov sa počet umelých prerušení tehotenstva u žien s trvalým pobytom na Slovensku znížil o 71 percent. Tento pokles patrí k najzásadnejším v Európe a dochádza k nemu bez reštrikcií a zákazov. Naopak, zákaz interrupcií vedie k nutnosti podstupovať interrupcie v zahraničí,   k nebezpečným nelegálnym zákrokom a zvýšenej úmrtnosti žien. Interrupcie vykonané v nie bezpečných podmienkach, ku ktorým dochádza najmä v krajinách s prísnymi interrupčnými zákonmi, predstavujú celosvetovo hlavnú príčinu chronických a často nezvrátiteľných zdravotných problémov a vedú k úmrtiu zhruba 80 000 žien ročne (údaje WHO).  

Hľadajme cesty k skutočnej ochrane života žien a detí

Ak nám skutočne ide o ochranu života, sústreďme sa na také opatrenia, ktoré podporujú ženy a sú efektívne pri znižovaní počtu interrupcií. Zabezpečme ženám prístup k moderným formám antikoncepcie. Postarajme sa o prístup k nezaujatým informáciám o plánovanom rodičovstve a k objektívnej sexuálnej výchove na školách. Presadzujme opatrenia, ktoré podporujú rodovú rovnosť v oblastiach verejného aj súkromného života. Snažme sa o odstraňovanie diskriminácie žien a o to, aby zodpovednosť za domácnosť a starostlivosť o rodinu nebola výlučne na ich pleciach. Robme kroky, ktoré zlepšia kvalitu sociálnych a zdravotníckych služieb pre ženy a deti. Riešme problém chudoby, ktorej čelia najmä matky samoživiteľky, viacčlenné rodiny či rodiny z marginalizovaných skupín. V neposlednom rade odstráňme prekážky, ktorým už v súčasnosti ženy čelia pri prístupe k interrupciám, ako sú napríklad čakacie lehoty, povinná ohlasovacia povinnosť či poplatky.

Rešpektujme sa

Snahy obmedzovať prístup k interrupciám sú na Slovensku už desaťročia v centre záujmu rôznych skupín. Tieto snahy úplne ignorujú, že základným princípom demokratickej spoločnosti je osobná sloboda všetkých občianok a občanov. Pre ženy je osobná sloboda neoddeliteľne spojená s rozhodovaním sa o ich vlastnom tele, teda i tehotenstve. Súčasná právna úprava interrupcií v zásade rešpektuje túto slobodu, nenúti ženy, aby podstúpili interrupcie, dáva im možnosť zodpovedne sa rozhodnúť. Obmedzenie prístupu k interrupciám by však nútilo ženy konať podľa jedného – nie právneho, ale náboženského – poriadku. To je v rozpore so sekulárnym charakterom Slovenskej republiky, ktorý zakotvuje Ústava SR. Prvý článok ústavy hovorí, že Slovenská republika je demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Aj v súvislosti s tým Ústavný súd SR v roku 2007 rozhodol, že hodnotu nenarodeného ľudského života možno chrániť len do takej miery, aby táto ochrana nespôsobovala zásah do podstaty slobody žien a ich práva na súkromie a v konečnom dôsledku neznamenala uloženie povinnosti, ktorá presahuje ústavný rámec.

Poučme sa z minulosti

Počas fašistického Slovenského štátu bolo jedným z prostriedkov štátnej kontroly obmedzovanie práv žien a zákaz interrupcií zákonom z roku 1941. Aj vtedy sa argumentovalo záchranou národa a ochranou rodiny, teda nacionalistickou populačnou politikou a náboženskými argumentmi. Fašizmus vyžaduje podriadenie sa kolektívnej disciplíne, poriadku a autorite vodcov a usiluje sa o to aj okliešťovaním práv rôznych skupín obyvateľstva vrátane žien. Zákon, ktorý obmedzuje možnosť žien rozhodovať sa o svojom živote a diktuje im jediný návod na život,  nad nimi de facto preberá kontrolu. Je teda fašistický nielen kvôli svojmu spojeniu so stranou, ktorá ho presadzuje, ale najmä kvôli svojmu nebezpečnému obsahu.

Dôverujme ženám

Rozhodnutie o podstúpení interrupcie nie je jednoduché a často ani netušíme, aké okolnosti musia ženy zvažovať a pred akými voľbami stoja. Je neprípustné, aby sa takáto citlivá a výsostne individuálna a intímna situácia, akou je rozhodnutie o pokračovaní alebo nepokračovaní v tehotenstve, stala predmetom štátnej kontroly. Potrebujeme ísť cestou dôvery, podpory a solidarity, a nie zákazov, stigmatizácie a ubližovania.

 

Považujte tento list za otvorený.
 

Mimovládne organizácie a iniciatívy:
Možnosť voľby
ASPEKT
Občan, demokracia a zodpovednosť
Slovensko-český ženský fond
OZ Odyseus
Platforma žien Slovenska
Portál Ženy v meste
Kapitál – kultúrno-spoločenský mesačník
APART Collective
Konsent
Redakčný kolektív portálu Feminist.fyi
Ženské kruhy – občianske združenie
PRIDE Košice
Sapliq
Glosolália – rodovo orientovaný časopis
Únia materských centier
o. z. ŽENA V TIESNI
PLÁN B, n. o.
OZ HANA
OLYMP, o. z.
Iniciatíva Inakosť
Poradenské Centrum Nádej
Dúhový PRIDE Bratislava
KOTVA n. o. Trebišov
Nomantinels
OZ POMOC RODINE
o. z. TransFúzia
EsFem
Helsinský výbor za ľudské práva na Slovensku
Nadácia otvorenej spoločnosti
Aliancia žien Slovenska
Aliancia žien – Cesta späť
PROGRESFEM, o. z.
QUO VADIS, o. z.
Iniciatíva Povstanie pokračuje
United Colours Of Footbal, antirasistický futbalový festival
Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
Kundy Crew – feministická umelecká skupina
Divadlo na Vysokej Nohe
Prešovská rozvojová agentúra
Nie v našom meste, platforma, Banská Bystrica
Women Institute Slovakia o. z.
Česká ženská lobby (zastupuje 35 členských organizácií)
proFem
ACORUS
Prostor pro rodinu
Otevřená společnost
ROSA
Manushe
OZ Antigona
NKC – gender a věda, Sociologický ústav AV ČR

MyMamy, o.z.
Centrum pre filantropiu n.o.
Inštitút ľudských práv

Občianky a občania:
Adriana Mesochoritisová, štatutárna zástupkyňa o. z. Možnosť voľby, členka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Zuzana Maďarová, ASPEKT
Janka Debrecéniová, právnička,

Barbora Holubová, sociologička
Jana Cviková, ASPEKT
Jana Juráňová, ASPEKT
Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť
Ľubica Trubíniová, Občan, demokracia a zodpovednosť
Mariana Szapuová, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Ondrej Prostredník, evanjelický teológ
Iveta Chovancová, štatutárna zástupkyňa OZ Odyseus

Katarína Zavacká, Ústav štátu a práva SAV
Michal Hvorecký, spisovateľ

Monika Kompaníková, spisovateľka
Lenka Krištofová, Glosolália
Derek Rebro, Glosolália
Dagmar Horná, členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Eva Kramerová, komička
Zuzana Magurová, právnička, členka výboru pre rodovú rovnosť
Silvia Miháliková, Sociologický ústav SAV
Kálmán Petőcz, podpredseda za občiansku spoločnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Iveta Škripková, Banská Bystrica
Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti
Jana Mikuš Hanzelová, dramaturgička KC Diera do sveta
Sláva Daubnerová, divadelná režisérka a performerka, P.A.T. občianske združenie
Eva Gatialová, ASPEKT
Lenka Straková, novinárka;
Petra Hüblová, novinárka
Veronika Valkovičová, Kapitál , Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
OZ Brána do života, Bratislava
Barbara Lášticová, sociálna psychologička, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Gabriel Bianchi, psychológ, vedecký pracovník a vysokoškolský učiteľ, prezident európskej siete Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo
Ing. Jana Hodúrová, SZČO, Bratislava
Naďa Lazarová
Daniela Grznárik, manažérka Platformy Žena v podnikaní
Danijela Jerotijević, výskumná pracovníčka
Uršuľa Kovalyk, spisovateľka a principálka Divadla bez domova
Roman Samotný, Queer Slovakia
Boris Chmel, odborník na médiá a PR
Ľubomíra Chmelová, PR manažérka
Magdaléna Janurová, občianka
Kristína Bobeková, občianka
Szilvia Czuczor, výkonná riaditeľka, Stredoeurópska nadácia
Peter Matuščík, podnikateľ
Blanka Nyklová, NKC – Gender a věda
Miloslava Kvasnicová
Sandra Pázmán Tordová, šéfredaktorka časopisu Nota Bene, predsedkyňa správnej rady OZ Proti prúdu
Milan Fico, Inštitút pre výskum práce a rodiny
Eva Mihočková, novinárka, týždenník Trend
Mária Ďurčíková, sociálna pedagogička
Dorota Holubová, fotografka
Tatiana Brnová, štatutárna zástupkyňa o.z. Žena v tiesni
Paula Jojárt, psychologička
Jana Jablonická-Zezulová, občianka
Petronela Blahovcová, občianka
Martin Fotta, antropológ
Hana Fábry, aktivistka a publicistka
Diana Pruchnerovičová, Dúhový PRIDE Bratislava
Martin Macko, Iniciatíva Inakosť, člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Peter Guráň, člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Júlia Pecková, Banská Bystrica,
Mária Šamajová, Banská Bystrica,
Lívia Pyšná, Banská Bystrica,
Marián Pecko, Banská Bystrica
Mgr. art. Monika Tatarková, Bábkové divadlo na Rázcestí.
Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Katarína Farkašová, riaditeľka
Andrej Kuruc, občan
Martina Sekulová, občianka
R. Kollárik
Christián Havlíček, TransFúzia
Jarmila Filadelfiová, sociologička
Juraj Potocký, občan
Lýdia Koňaková, OZ HANA
Monika Bosá, vysokoškolská pedagogička
Petra Paterová, OZ HANA
Danica Beňa-Adamčíková, OZ HANA
Ingrid Kosová, ľudskoprávna aktivistka
Alexandra Ostertágová
Peter Vittek
Eva Riečanská
Elena Teplanová
Kamil Kandalaft
Oliver Halász
Alena Faragulová
Zdena Faragulová
Matej Šútovec
Miša Ferencová
Alexandra Demetrianová
Silvia Masalová
Marika Kosciuszko
Ondrej Štefák
Juraj Halas, vysokoškolský učiteľ
Matej Vít, hudobník
Robert Mihály
Mirka Grófová
Anna Zemaníková, herečka Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
Andrea Bučková, aktivistka
Martina Zboroňová, ľudskoprávna aktivistka
Martina Kubániová, novinárka
Dodo Šamaj
Iveta Stromková, riaditeľka, Prešovská rozvojová agentúra
Miroslava Sawiris
Michaela Fedáková, občianka
Sofia Trommlerová, výskumná pracovníčka, Erazmus Univerzita v Rotterdame, Holandsko
Jana Sýkorová, Materske centrum Slniecko v Prievidzi
Ivica Wirghová, občianka
Michaela Tomaníková, University of York, UK
Iris Kopcsayová, novinárka
Lukáš Makovický, politológ
Beáta Hirt, riaditeľka, Komunitná nadácia Zdravé mesto
Eleonóra Fabiánová, predsedníčka správnej rady, Komunitná nadácia Zdravé mesto
Marek Mikuš, výskumník, Max Planck Institute for Social Anthropology
Katarína Rabatinová, občianka
Alžbeta Malejčíková, občianka
Radovan Zelenák
Andrej Findor
PhDr. Edita Popperová, psychologička
Kamila Koza Beňová
Jarmila Androvičová
Soňa Szomolányi, politologička
Daša Malíková, Univerzita Komenského v Bratislave
Roman Džambazovič, sociológ
Oľga Gyárfášova, sociologička
Erika Strapková
Helena Tužinská, etnologička
Jarmila Vaňová, riaditeľka, ROMED
Ing. arch Radovan Zelenák
PhDr. Ľubica Sládeková
Timea Marekova, oddelenie predaja, Hofer KG, Rakusko
Lucia Stano Šalátová

 

Ako citovať tento článok:

red. Otvorený list k návrhu obmedziť prístup žien k interrupciám In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 23/05/2018. Získané 22/02/2024 - 18:20. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/otvoreny-list-k-navrhu-obmedzit-pristup-zien-k-interrupciam