Paula Jójárt 1977 - 2023

Spomienka na Paulu

Paula Jójárt bola naša priateľka - nesmierne otvorená a srdečná a zároveň zásadová. Kvírfeministka, aktivistka, výskumníčka, autorka... Paule vďačíme za prvú aspektovskú webovú stránku, podnetné články, nejedny náušnice, zaujímavé otázky, rodovo scitlivujúce metodiky, monitorovaciu oporu pri realizácii projektu ruzovyamodrysvet.sk, výbavičku pre mačky a mnohé iné. Paule skrátka ďakujeme za priateľstvo, odbornú aj aktivistickú feministickú spoluprácu. Spomienka na ňu tu ostáva s nami.   

Paula Jójárt sa už ako študentka psychológie na FiF UK a Výberového spolku odborne zaoberala otázkami týkajúcimi sa života LGBTQ+ ľudí v heteronormatívnej spoločnosti, a tak sa nielen aktivisticky, ale aj výskumnícky zasadzovala za poznanie rozmanitosti, za vyvracanie mýtov a predsudkov. Vo feministickom časopise Aspekt začala publikovať v roku 1999. Prvý článok vychádzal zo študentskej eseje Homofóbia v pomáhajúcich profesiách, v ktorej spracovala svoje dobrovoľnícke skúsenosti ako konzultantka na Linke detskej dôvery (LDD). Cieľom bolo zmapovať tému homosexuality v rozhovoroch, jednak z pohľadu volajúcich, jednak z pohľadu konzultujúcich. Ďalej publikovala výskum o gejských a lesbických rodinách, aké to je, keď má Ema dve mamy, o diskriminácii, o teplej histórii žien...

Prečítajte si, ako sa Paula Jójárt už pred štvrťstoročím začala podieľať na otváraní životne dôležitých tém pre našu spoločnosť. Jej práca bola až do posledných chvíľ nezabudnuteľnou súčasťou kvírfeministických aktivít.  

Uverejňujeme texty, ktoré publikovala v časopise Aspekt a v Knižnej edícii ASPEKT:

Paula Jójárt sa narodila 2. júla 1977 v Bratislave. Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave (Mgr.) a rodové štúdiá na Central European University v Budapešti (MA). Svoju pracovnú kariéru začala v neziskovom sektore ako manažérka Dobrovoľníckeho centra SAIASCTS a dobrovoľná aktivistka (Amnesty International, Ulita, Q-archív a Altera). Publikačné začiatky sa viažu k feministickému časopisu Aspekt. Jej pracovné skúsenosti zahŕňajú pôsobenie v neziskovom sektore, ako aj vo verejnej správe (výskumná asistentka na Ekonomickej univerzite, vedúca oddelenia pre monitorovanie v programe EQUAL) a v medzinárodných organizáciách (UNDP Bratislava Regional Center – asistentka pre Gender Team, UN Women Skopje – programová špecialistka). Vzdelávacím aktivitám sa venovala od začiatku svojej pracovnej kariéry, od posilňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cez interné organizačné vzdelávania pre tímy, ktorých bola súčasťou, až po príležitostné externé spolupráce. Dlhodobo spolupracovala s viacerými organizáciami a iniciatívami (ASPEKT, PDCS, Možnosť voľby, Sexistický kix, IVPR). Od roku 2013 pôsobila najmä v organizácii Možnosť voľby, kde sa spolupodieľala na príprave, dizajne a realizácii hĺbkových vzdelávacích programov v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien a rôznych analytických a výskumných aktivitách. Od roku 2016 spolupracovala aj s iniciatívou Sexistický kix ako konzultantka a členka odbornej poroty, podieľala sa na založení novej organizácie Bez sexizmu.

Bola milujúcou dcérou, sestrou, priateľkou, manželkou, matkou. Spolu s manželom Christianom vychovávali dcéru Leu. Zomrela 27. januára 2023 v Bratislave. 

Paula vykonala obrovské množstvo práce, veľká časť z nej bola len málo platená a veľká časť dobrovoľnícka. Do 4. marca môžeme ešte podporiť jej najbližších TU.

Ako citovať tento článok:

red. Paula Jójárt 1977 - 2023 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 23/02/2023. Získané 19/06/2024 - 10:59. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/paula-jojart-1977-2023-0