Podpora žien v informačno-komunikačných technológiách

Štvrtý aprílový štvrtok patrí podpore žien a dievčat v informačných a komunikačných technológiách (IKT). Za medzinárodný deň ho vyhlásila Medzinárodná telekomunikačná únia s cieľom zvýšiť zastúpenie žien v odvetví IKT a posilniť záujem mladých žien a dievčat o odbor informačno-komunikačných technológií.

 

Tento rok sa už po druhýkrát v rôznych krajinách sveta otvorili žiačkam, študentkám aj poslucháčkam pracoviská IKT štátnych a súkromných organizácií. Ponúkli informácie o výhodách, podmienkach a možnostiach práce; návštevníčky mali príležitosť stretnúť sa s významnými ženami pôsobiacimi v odbore, vyskúšať si prácu v laboratóriách a na vedeckých pracoviskách, získať nové zručnosti či otestovať si tie, čo už majú.

Takáto príležitosť môže uľahčiť rozhodovanie o budúcej profesionálnej orientácii žien a pomôcť prekonať ťaživý predsudok o počítačoch ako rýdzo „chalanskej záležitosti“ (Kobová, 2005, s. 212). Prenikanie rodovo citlivého prístupu do výchovy a vzdelávania je dlhodobý proces, ktorý naráža na pretrvávajúce stereotypné predstavy o odlišnej „vybavenosti“ mužov a žien pre rôzne typy činností. Aj následkom týchto predsudkov sa dievčatá do technických smerov veľmi nehrnú. 

 

Viac informácií o možnostiach a spôsoboch uplatňovania rodovo vyváženého prístupu vo výchove a vzdelávaní dievčat a chlapcov nájdete v publikácii Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky (ASPEKT – Občan a demokracia 2005), ktorú si z väčšej časti prečítate na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk alebo celú v knižnici ASPEKTU. Problematike informačno-komunikačných technológií vo výchove sa v knihe venuje Ľuba Kobová v kapitole Hračky, alebo nástroje?

 

Siahnite i po ďalších knihách, brožúrach a štúdiách v našej knižnici – pozrite si vybranú bibliografiu a navštívte nás každý utorok a štvrtok popoludní.

 

Ako citovať tento článok:

red. Podpora žien v informačno-komunikačných technológiách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 03/05/2012. Získané 25/07/2024 - 15:56. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/podpora-zien-v-informacno-komunikacnych-technologiach