Podporujeme učiteľský štrajk

Podporujeme dobré vzdelanie, a preto podporujeme aj učiteľský štrajk. O problémoch v školstve hovorili učiteľky a učitelia aj v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk, na prečítanie ponúkame zhrnutie výsledkov kvalitatívneho výskumu:

Situácia v školstve nevyznela očami jej priamych aktérok a aktérov – učiteliek a učiteľov základnej školy – nijako priaznivo. Učiteľky a učitelia vidia v súčasnom systéme základného školstva a vo svojej každodennej praxi množstvo problémov. Najsilnejšie u nich rezonuje problém, na ktorý poukázala aj štatistická analýza pomerov v rezorte školstva ako veľmi výrazný a dlhodobý, a to problém nedostatočného finančného ohodnotenia práce v školstve, na ktorý sa viaže rýchly pokles spoločenského statusu tohto povolania a nezáujem mladých ľudí, najmä mužov, o učiteľské povolanie. Feminizácia základného školstva dosiahla alarmujúcu úroveň, keď sa podiel mužov znížil pod hranicu 15 %.
Ďalší problém, ktorý učiteľky a učitelia intenzívne prežívajú, je problém integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do štandardných tried. Neprekáža im princíp, ktorý je správny a v duchu Dohovoru OSN o právach dieťaťa. To, čo v očiach pedagogičiek a pedagógov spôsobuje ťažkosti, je kumulácia viacerých integrovaných žiačok a žiakov s rôznorodými diagnózami v jednej triede a nepripravenosť integrácie. Integrácia podľa vyučujúcich zlyháva v konkrétnych realizačných krokoch, čo sa môže obrátiť proti potrebám a právam samotných integrovaných detí, ale aj ich spolužiačok a spolužiakov.
Učiteľkám a učiteľom zo spokojnosti s vykonávaným zamestnaním veľký diel uberá preťažovanie činnosťami, ktoré s vyučovacím procesom priamo nesúvisia, ako sú rôzne administratívne a výkaznícke práce (často formálne a z ich pohľadu nezmyselné) alebo doprosovanie sa rodičom o finančný či vecný príspevok. Mnohé učiteľky a viacerí učitelia to chápu ako ponižujúcu činnosť, ktorá ich prestíž v očiach rodičov ešte ďalej znižuje a zbytočne zaťažuje komunikáciu s rodičmi.
Interakciu s rodičmi detí vnímajú učiteľky a učitelia základných škôl v mnohých smeroch ako nedostatočnú a nie vždy na potrebnej úrovni. Niektorí rodičia nekomunikujú s učiteľkou či učiteľom svojho dieťaťa vôbec, viac sa prikláňajú na stranu detí a kryjú ich prehrešky voči školskej dochádzke, vyučujúceho nezriedka pri riešení problémov dieťaťa obchádzajú (idú priamo za riaditeľom či riaditeľkou školy).
Učiteľky a učitelia sa tiež sťažovali na falošný obraz o situácii v tomto povolaní, vytváraný médiami, absenciu spätnej väzby s nadriadenými  inštitúciami, čo vedie k mnohým nejasnostiam, ale aj na nekorektné postupy vedenia školy a celkový nedostatok financií v školstve.
Z knihy: Jarmila Filadelfiová: Učiteľské povolanie. Aspekty rodovej rovnosti v škole. Cviková, Jana (ed.). Bratislava: ASPEKT 2008.

Na www.aspekt.sk nájdete celú publikáciu Učiteľské povolanie. Aspekty rodovej rovnosti v škole, ako aj publikáciu Rodový pohľad na školstvo. Aspekty kľúčových rizík.

Ako citovať tento článok:

red. Podporujeme učiteľský štrajk In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/09/2012. Získané 25/02/2024 - 16:07. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/podporujeme-ucitelsky-strajk