Podujatia a diskusie v roku 2021

Správa o činnosti ASPEKTU

V roku 2021 sme realizovali a spoluorganizovali podujatia, ktoré sa venovali kultúre – najmä literatúre – a reflektovali sme spoločenské a politické dianie.

4. februára sa konala online prezentácia novej knihy Jany Juráňovej Naničhodnica pod názvom Kto zachráni Ľudmilu? Pozrieť si ju môžete na facebookových stránkach ASPEKT a Kapitál. S autorkou sa rozprávala politologička Veronika Valkovičová, úryvok z knihy prečítala herečka SND Ingrid Timková.

 

18. februára sa konala online prezentácia novej knihy Jany Bodnárovej Koža s názvom Nájsť svoju kožu za účasti autorky, s ktorou sa zhovárala filozofka Adriana Jesenková. Z knihy čítala Alena Oravcová. Podujatie si môžete pozrieť online.

 

25. februára sa konala online diskusia s argentínskou feministkou, akademičkou, líderkou hnutia #NiUnaMenos (Už ani jedna!) Verónicou Gago a výskumníčkou Minou Baginovou v rámci multižánrového festivalu Artwife. Podujatie s názvom The Desire to Change Everything sme realizovali v spolupráci s kultúrnym centrom Diera do sveta, moderovala ho Zuzana Maďarová. Pozrite si záznam diskusie.

 

12. mája sa konala online diskusia o tvorbe ilustrátoriek z prelomu 60. a 70. rokov 20. storočia pod názvom „-ová“. Diskusia sa vzťahovala na rovnomennú výstavu galérie TOTO! je galéria a zúčastnili sa na nej Mira Urbanová, historička umenia a hosťujúca kurátorka TOTO! je galéria, Ida Želinská, kurátorka TOTO! je galéria a za ASPEKT Zuzana Maďarová. Výstava a diskusia zachytávali diela Jarmily Čihánkovovej, Viery Kraicovej, Anastázie Miertušovej, Nade Rappensbergerovej, Agneše Sigetovej, Ireny Tarasovej a Blanky Votavovej. Diskusiu si môžete pozrieť online. Zverejnili sme aj sprievodné texty k výstave:

Mira Urbanová: „-ová

Ida Želinská: Neposlušnosť 

Zuzana Maďarová: Z časopriestoru ilustrátoriek na prelome 60. a 70. rokov v Československu

 

26. júna sa v Novej Cvernovke v Bratislave pri príležitosti 25. výročia Knižnej edície ASPEKT uskutočnila medzigeneračná a medzitematická diskusia pod názvom A telo sa stalo slovom a prebývalo medzi ženami: Spomíname s Knižnou edíciou ASPEKT. O knihách a témach, ktoré 25 rokov spoluvytvárajú a formujú feministický diskurz na Slovensku sa zhovárali Jana Juráňová, Barbora Hrínová, Zuzana Maďarová a Alexandra Ostertágová. Pozrite si záznam diskusie.

 

12. augusta sa konala v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši v rámci feministického multižánrového festivalu Artwife 2021 Vlastná izba diskusia o viere, moci a cirkvi pod názvom Hovoriť o bohu po feministicky? S evanjelickou farárkou Annou Polckovou a s Hanou Blažkovou z kresťansko-feministického ekumenického zoskupenia RFK sa rozprávala Zuzana Maďarová.

Foto: Jan Kostaa

24. augusta  sa konala beseda s Janou Juráňovou v Medickej záhrade v Bratislave o Knižnej edícii ASPEKT, o autorkinom písaní a iných prácach súvisiacich s knižkami. Úryvky z autorkiných kníh čítala herečka SND Rebeka Poláková, na husliach hral Marek Juráň, člen Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, a podujatie moderovala Anna Zajacová.

Foto: Hana Fábry

3. októbra od 20.00 hod sa konalo online predstavenie anglického prekladu knižného rozhovoru Jany Juráňovej s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov. S autorkou knihy Janou Juráňovou a s dcérou Agneše Kalinovej, prekladateľkou Júliou Sherwood sa zhováral Peter Brod, bývalý kolega A. Kalinovej z Rádia Slobodná Európa. Sledujte záznam podujatia v angličtine.

 

21. októbra sme v ASPEKTE otvorili dvere knižnice pre verejnosť, aby sme takto spolu oslávili 25 rokov Knižnej edície ASPEKT. Aj napriek pandemickej situácii a v obmedzenom režime sme všetkým, čo prišli, ponúkli ukážky z audiovizuálneho archívu ASPEKTU, výber z fondu knižnice ASPEKTU, registráciu do knižnice zadarmo, materiály, články, časopisy aj knižné tituly na zobratie. Osobne sa s čitateľkami streli aspekťáčky Jana Juráňová, Zuzana Maďarová, Katarína Krnová, Ema Kurtová a ď.

 

26. októbra sa v A4 – priestore súčasnej kultúry v Bratislave konala diskusia s predstaviteľkami iniciatívy Nebudeme ticho pod názvom Moje telo, moja voľba! Diskusia o reprodukčných právach žien s varechovým workshopom. Diskutovalo sa o tom, prečo je dôležité udržať a zlepšiť prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii. Ale aj o tom, ako fašizmus a extrémizmus stoja na ideách nespravodlivého (nielen) rodového poriadku a antifeminizmu. A že snaha obmedzovať ľudské práva žien nie je žiadnou „kultúrnou vojnou“, ale vážnym ohrozením spoločnosti. Po diskusii nasledoval sieťovací varechový workshop, ktorý zorganizovala iniciatíva Nebudeme ticho!

Foto: Hana Fábry

21. novembra sa konala online diskusia o prístupe k službám reprodukčného zdravia (nielen) počas pandémie a o najnovších zisteniach o dostupnosti pôrodnej starostlivosti a bezpečných interrupcií na Slovensku. Diskutovali Janka Debrecéniová z organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť a Adriana Mesochoritisová z organizácie Možnosť voľby. Moderovala Zuzana Maďarová. Diskusiu sme organizovali v spolupráci s A4 – priestorom súčasnej kultúry, sledovať ju môžete aj tu.

 

1. decembra pri príležitosti medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu sme pripravili diskusiu s odborníčkami v oblasti násilia páchaného na ženách pod názvom O poskytovaní služieb ženám zažívajúcim násilie (nielen) počas pandémie. S výskumníčkami v oblasti rodovo podmieneného násilia Barborou Holubovou a Slávkou Karkošovou a so sociálnou pracovníčkou, ktorá pôsobila v centre pre ženy zažívajúce násilie Ivanou Klimentovou sa zhovárala Zuzana Maďarová. Diskusiu sme organizovali v spolupráci s kultúrnym centrom Diera do sveta a pozrieť si môžete záznam podujatia.

 

 

Venovali sme sa aj ďalším, predovšetkým spoločensko-politickým témam, napríklad sme pripravili a zverejnili výzvu Čo všetko sme mali na starosti v čase korony (Príbehy o práci platenej i neplatenej). ASPEKTin sa tak stala platformou, na ktorej ženy zdieľali svoje skúsenosti s prácou počas pandémie – najmä tou neviditeľnou, emocionálnou, neplatenou či slabo platenou. Popri online výzve sme realizovali aj rozhovory so ženami z rôznych profesií a s rôznymi skúsenosťami počas pandémie, ktoré nájdete na www.aspekt.sk. Pandémiu sme reflektovali nielen ako krízu verejného zdravia, ale aj ako krízu súvisiacu s nízkym ohodnotením starostlivosti, ktorá sa prejavuje v zanedbaní zdravotníctva, školstva či kultúry či v náraste množstva neplatenej práce (domáce práce, starostlivosť, emocionálna práca) pre ženy. Zverejňovali sme odborné a popularizačné texty k téme, videá z podujatí či informácie o dostupných zdrojoch, ktoré môžu ďalej využívať napr. médiá, študentstvo a MVO.

 

Keď Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo tlačovú správu, v ktorej neoprávnene spochybňuje prácu a financovanie mimovládnych organizácií ASPEKT, Možnosť voľby a Aliancia žien, ako aj ich predstaviteliek, uverejnili sme na webovej stránke text Odpoveďou na nezmyselné obvinenia je naša dlhodobá práca, v ktorom sme o. i. napísali: „Dlhodobo organizujeme odborné a popularizačné podujatia, prevádzkujeme webové stránky, ktoré využívajú napríklad ľudia pracujúci vo vzdelávaní, médiá, študentky a študenti či širšia verejnosť. Venovali sme sa napríklad téme prelínajúcich sa nerovností, históriám žien, rodovo vyváženému používaniu jazyka, školstvu, nerovnému odmeňovaniu, násiliu páchanému na ženách a deťoch... Našou odpoveďou na nezmyselné obvinenia ministerstva je naša dlhodobá práca.“

 

V spolupráci s organizáciou Možnosť voľby a iniciatívou Nebudeme ticho sme reagovali aj na pozmeňujúci návrh poslankyne A. Záborskej k jej pôvodnému návrhu zákona o „pomoci“ tehotným ženám. Hoci bolo avizované, že sa zmiernia prekážky v prístupe k interrupciám, opak je pravdou. Čakacia lehota by sa totiž podľa tohto návrhu mala vzťahovať na úplne všetky interrupcie, teda aj na tie, ktorých vykonanie by bolo potrebné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia žien. Ako o. i. uviedla Zuzana Maďarová: „Aj v tejto súvislosti vyzývame poslancov a poslankyne NRSR, aby nehazardovali so zdravím a životmi žien a aby novelu ako celok odmietli.“ V súvislosti s predloženým návrhom vznikla aj Výzva 60 mimovládnych organizácií a iniciatív.

V tejto súvislosti aj aspekťáčky spolu s ďalšími aktivistkami a mimovládnymi organizáciami vydali vyhlásenie pod názvom Varechy vyhlasujú občiansku neposlušnosť – Píšeme do parlamentu, v ktorej sa o. i. píše: „Nesiahajte na naše práva. Bez nás táto spoločnosť neobstojí. Začnite nás konečne brať vážne! Ak naozaj chcete pomôcť ženám a rodinám, pripravte systematické sociálne politiky, nekupujte si pôrody. V tomto zákone ide o moc, nie o pomoc.“

18. októbra tieto aktivistky a mimovládne organizácie zoskupené do iniciatívy Nebudeme ticho zorganizovali pochod pod rovnakým názvom. Na podujatí jedna z organizátoriek Zuzana Maďarová predniesla príhovor pod názvom: Keď siahnete na jednu z nás, postavíme sa proti vám spoločne.

 

Vzhľadom na nominácie dvoch aspektovských kníh na literárnu cenu Anasoft litera obe autorky prezentovali knihy na viacerých besedách, mnohé z nich formou online vzhľadom na pandemickú situáciu. 17. mája Jana Juráňová diskutovala so študentkami a študentmi slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Diskusiu zorganizovalo občianske združenie literarnyklub.sk, moderovala Marta Součková. 23. júna mala Jana Juráňová na litera feste v .klube pod lampou v Bratislave autorské čítanie spojené s besedou, ktoré moderoval Patrik Garaj. Barbora Hrínová mala v .klube pod lampou autorské čítanie spojené s besedou 25. júna, podujatie moderoval Dado Nagy.

Obe autorky sa vystriedali na viacerých ďalších literárnych podujatiach: 26. a 27. júna sa ony dve, ale aj ASPEKT komplexnejšie predstavili na literárnom festivale BRaK; 10. augusta v Bašte – kultúrno-komunitnom centre v Bardejove svoju knihu Jednorožce predstavila Barbora Hrínová, podujatie moderoval Jakub Lenárt; 11. augusta vo Vihorlatskej knižnici v Humennom autorku predstavila a podujatie moderovala Zuzana Švecová; 12. augusta v kníhkupectve Artforum v Košiciach autorku predstavila a otázky jej kládla Zuzana Švecová. Jana Juráňová svoj román Naničhodnica predstavila 29. septembra v Nitrianskej galérii v Nitre, podujatie v rámci 15. ročníka cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľkami a spisovateľmi moderoval Dado Nagy; 8. októbra v kultúrnom centre v Modre v rámci festivalu Novotvar sa Jana Juráňová a Eva Maliti Fraňová rozprávali o svojich knihách s Petrom Šulejom; 25. novembra sa obe nominované autorky – Juráňová aj Hrínová – zúčastnili na literárnom festivale Ypsalon2021, besedy moderoval Dado Nagy. Podrobnejšie informácie o týchto podujatiach, ako aj záznamy z tých, ktoré sa konali online, či fotografie a iné materiály nájdete na našej webovej stránke.

Ako citovať tento článok:

red. Podujatia a diskusie v roku 2021 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/02/2022. Získané 21/05/2024 - 14:16. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/podujatia-diskusie-v-roku-2021