POZVÁNKA: Demokracia je ženského rodu

Srdečne pozývame na diskusné podujatie s odborníčkami v oblasti feminizmov a rodovej rovnosti, ktoré sa bude konať pri príležitosti 30. výročia novembra 1989. V troch tematických paneloch budú reflektovať, ako sa formovala sféra osobného a politického, verejného a súkromného, ako sa menila situácia rôznych žien či ako sa vyvíjalo rodové usporiadanie spoločnosti.

 

KEDY: štvrtok 24. októbra 2019, 16.00 – 21.00

KDE: Satori Stage, Mickiewiczova 9, Bratislava

 

PROGRAM

16:00 – 16:15 privítanie

Natália Varabyeu Kancelová, Friedrich Ebert Stiftung

Veronika Valkovičová, Inštitút pre výskum práce a rodiny

 

16:15 – 17:30 Spoločnosť: ženy medzi feminizmom a antifeminizmom

Prvý panel  bude mapovať obrazy „ženskej“ agendy a feminizmov od roku 1989 dodnes. Ako sa formulovali kľúčové otázky postavenia žien v našej spoločnosti z feministického hľadiska? Aké iné perspektívy sa vo verejnom priestore objavili? Ako sa diverzifikoval obraz „ženskej“ agendy? Ktoré ženy sa ocitli na okraji záujmu a prečo? Ako akademický feminizmus formoval spoločenský diskurz a naopak? Ako s tým všetkým súvisí rodovo citlivý jazyk? Čo nám priniesli feminizmy za tridsať uplynulých rokov? Ako môže feminizmus osloviť postkomunistickú generáciu? 

Panelistky:

Jana Cviková

zakladateľka feministickej publikačnej a vzdelávacej organizácie ASPEKT, spolu s Janou Juráňovou šéfredaktorka prvého feministického kultúrneho časopisu Aspekt, prekladateľka, editorka, vydavateľka, vedecká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV,  autorka knihy „Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre“ (ASPEKT – ÚSvL SAV, 2016)

Mariana Szapuová

feministická filozofka, docentka na Katedre filozofie a dejín filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, spoluzakladateľka Centra rodových štúdií na FiF UK, autorka mnohých štúdií a jedna z editoriek feministického časopisu Aspekt na tému „Myslenie žien“ (1/1998), spolueditorka a spoluautorka učebnice rodových štúdií „Rodové štúdiá. Súčasné diskusie, problémy a perspektívy“ (Univerzita Komenského  v Bratislave, 2011)

Moderácia:

Paula Jójárt

trénerka a rodová expertka mimovládnej organizácie Možnosť voľby, členka Správnej rady Slovensko-českého ženského fondu, mentorka v rámci iniciatívy Sexistický kix, spoluautorka publikácie „Neviditeľná menšina: Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii“ (Nadácia Občan a demokracia, 2002), spoluautorka štúdie o právnom postihovaní diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v publikácii „Lesby-by-by. Aspekty politiky identít“ (ASPEKT, 2004)

 

17:30 – 17:45  prestávka

 

17:45 – 19:00  Súkromie: ženy medzi prácou a rodinou

 

Druhý panel bude založený na porovnaní súkromných a pracovných životov žien počas socializmu a po jeho páde. Mali alebo nemali za socializmu ženy viacej práv než v súdobých a súčasných kapitalistických spoločnostiach? Bolo pre ne ľahšie alebo ťažšie realizovať sa – či už v práci, rodine, alebo voľnom čase? Mali, ako tvrdí Kristen Godsee vo svojej knihe, ženy za socializmu lepší sexuálny život? Čo znamená pre súkromné a pracovné životy žien demografická revolúcia, ku ktorej došlo po páde socializmu?

 

Panelistky:

Oľga Gyárfášová

sociologička, riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, analytička Inštitútu pre verejné otázky, autorka a spoluautorka desiatok odborných publikácií na témy voličského správania, pravicového extrémizmu, politickej kultúry, práv menšín a rodových štúdií, napr. „Ona a on na Slovensku. Ženský údel očami verejnej mienky“ (FOCUS, 1996), „Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek“ (IVO, 2007) alebo „Politická participácia žien na Slovensku. Možnosti a limity (Hanns-Seidel-Stiftung – IVO 2018)

Kateřina Lišková

sociologička, prednášajúca na Katedre sociológie Fakulty sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne, autorka kníh „Sexual Liberation, Socialist Style. Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945–1989“ (Cambridge University Press, 2018) a „Hodné holky se dívají jinam. Feminismus a pornografie“ (Slon, 2009)

Moderácia:

Zuzana Sekeráková Búriková

sociálna antropologička, prednášajúca na Katedre sociológie Fakulty sociálních studií na Masarykovej univerzite v Brne, venuje sa výskumu v tematických oblastiach platená aj neplatená práca v domácnosti a starostlivosť o deti, autorka knihy „Panie k deťom a na upratovanie“ (Masarykova univerzita, 2017), spoluautorka knihy „Au Pair“ (Polity Press, 2010)

 

19:00 – 19:15  prestávka

 

19:15 – 20:30  Politika: ženy medzi ľavicou a pravicou

 

Tretí panel sa zameria na podoby účasti žien na politickom a spoločenskom dianí v ostatných tridsiatich rokoch. Ako vôbec chápeme politiku a účasť žien na nej? Ktoré dôležité udalosti a organizovanie sa žien vynechávame z historickej pamäti a ako proti tomuto zabúdaniu konať? Ako vyzerá budúcnosť feministického hnutia na Slovensku v dobách spoločensko-politickej polarizácie? Kde je potenciál, že si feministické hnutia vybojujú väčší politický priestor a budú sa spolupodieľať na ďalšom spoločenskom vývoji?

 

Panelistky:

Alena Faragulová

aktivistka v rámci antifašistickej iniciatívy Povstanie pokračuje, pedagogická pracovníčka, v minulosti pôsobila ako interná doktorandka na Katedre slovenského jazyka FiF UK v Bratislave, kde sa výskumne venovala cudzosti a v súvislosti s ňou prepojeniu jazyka a moci v diskurze; okrem viacerých štúdií je autorka knihy „Cudzosť, jazyk, Slováci“ (Univerzita Komenského, 2016) a spoluautorka monografie „Cudzosť, jazyk, spoločnosť“ (Iris, 2015), kde sa venovala rôznym diskurzom vrátane rodového; ako vzdelávacia pracovníčka pôsobila v nízkoprahovom komunitnom centre v Kopčanoch, ktoré prevádzkuje OZ Ulita.

Zuzana Maďarová

spolupracovníčka feministickej publikačnej a vzdelávacej organizácie ASPEKT, výskumná pracovníčka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, výskumne sa venuje politickej subjektivite žien v histórii i súčasnosti a rodovému usporiadaniu spoločnosti, editorka, napr. knihy „Občianky a revolucionárky“ (ASPEKT, 2015), autorka viacerých štúdií a knihy „Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti“ (ASPEKT, 2019)

Moderácia:

Ľubica Kobová

feministická filozofka, vysokoškolská pedagogička na Fakulte humanitných štúdií Univerzity Karlovej v Prahe, spolupracovníčka feministickej publikačnej a vzdelávacej organizácie ASPEKT, členka výkonného výboru Genderovej expertnej komory ČR, členka redakčnej rady časopisov „Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení“ a „Human Affairs“, autorka početných článkov a štúdií, editorka a spolueditorka mnohých publikácií, napr. „Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe“ (FHS UK, 2019), „Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu“ (ASPEKT, 2015)

 

20:30 – 21:00 neformálna diskusia, čaša vína

 

Podujatie organizuje nadácia Friedrich Ebert Stiftung v spolupráci s feministickou vzdelávacou a publikačnou organizáciou ASPEKTInštitútom pre výskum práce a rodiny.

 

Ako citovať tento článok:

red. POZVÁNKA: Demokracia je ženského rodu In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 21/10/2019. Získané 20/02/2024 - 18:27. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pozvanka-demokracia-je-zenskeho-rodu