Pozvánka na diskusiu Rodová perspektíva v ekonómii

Friedrich Ebert Stiftung, JeToTak.sk a ASPEKT 
pozývajú na diskusiu

Rodová perspektíva v ekonómii 

Diskutujú
Daniel Gerbery (sociológ), Ľubica Kobová (filozofka), Ivan Lesay (politológ a ekonóm), Oľga Pietruchová (rodová expertka)

Moderuje
Daniel Škobla (sociológ)

Sociálne diskusné fórum sa uskutoční v pondelok 11. apríla 2011 o 16:30 v knižnici SFPA, na Hviezdoslavovom nám. 14 v Bratislave.

Východiskom diskusie je nová publikácia Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov (ASPEKT a FES, 2010), na ktorej sa autorsky podieľali D. Gerbery, O. Pietruchová a J. Filadelfiová. Knižku uzatvára rozhovor editorky Jany Cvikovej s Ľ. Kobovou a I. Lesayom. Po rovnomennom seminári a publikácii chceme aj prostredníctvom tejto diskusie prelomiť „strategické mlčanie" na tému rodových vzťahov v ekonómii a upriamiť pozornosť na alternatívne ekonomické uvažovanie, okrem iného na základe aktuálnych skúseností s finančnou a hospodárskou krízou.

„Rodové vzťahy sú mocenskými vzťahmi. Prelínajú sa celou spoločnosťou, sú zasadené do ekonómie a ekonómia ich reprodukuje." Gabriele Michalitsch

Veríme, že naše pozvanie prijmete a tešíme sa na Vašu účasť. Zároveň si dovoľujeme upozorniť na to, že zostrih diskusie bude zverejnený na webportále www.jetotak.sk.

Celá publikácia je dostupná TU.

Obsah publikácie:
Jana Cviková: Editoriál

Gabriele Michalitsch 
Trh a moc. Ekonomické (re)produkovanie rodovej nerovnosti

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Starostlivosť a ekonomika. Koncept starostlivosti v ekonomickom myslení

Daniel Gerbery 
Starostlivosť o deti a trh práce. Súvislosti rodovo podmienenej komodifikácie pracovnej sily

Jarmila Filadelfiová
Ženy a muži v práci a v rodine. Prečo je užitočná rodová perspektíva v ekonómii

Oľga Pietruchová
Rodová skúsenosť s krízou. Príklady z krajín strednej Európy

O autorkách a autorovi

Namiesto záveru: rozhovor nad príspevkami do publikácie Rodová perspektíva v ekonómii. Zhovárajú sa filozofka Ľubica Kobová, politológ a ekonóm Ivan Lesay a editorka publikácie Jana Cviková

 

Ako citovať tento článok:

red. Pozvánka na diskusiu Rodová perspektíva v ekonómii In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/08/2011. Získané 22/02/2024 - 21:25. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pozvanka-na-diskusiu-rodova-perspektiva-v-ekonomii