Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti

Podporte hromadnú pripomienku k Návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňa 18. 2. 2011 predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR návrh novely na medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa končí vo štvrtok 10. 3. 2011.

Predloženým návrhom by sa explicitne vylúčila akákoľvek možnosť uhrádzania antikoncepčných prostriedkov za účelom prevencie otehotnenia. Ministerstvo zdravotníctva tak namiesto navrhovania a prijímania opatrení zameraných na prevenciu neželaných tehotenstiev aj prostredníctvom zabezpečenia finančnej dostupnosti antikoncepčných prostriedkov ich uhrádzaním z verejného zdravotného poistenia  navrhuje novelu, ktorá by ešte viac obmedzila práva žien slobodne a zodpovedne sa rozhodovať o počte a čase narodenia ich detí.

Tento návrh je tak v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami, vnútroštátnymi predpismi SR, ako aj s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Navyše ignoruje potreby mnohých žien na Slovensku, ktorým vysoká cena antikoncepčných prostriedkov bráni v slobodnom rozhodovaní o ich reprodukcii a živote.

Hromadnú pripomienku vypracovali: Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, Centrum pre reprodukčné práva. Podporiť ju môžete TU.

Ako citovať tento článok:

red. Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/03/2011. Získané 26/02/2024 - 01:02. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pripomienka-k-novele-zakona-o-rozsahu-zdravotnej-starostlivosti