Rod a jazyk v médiách

847ASPEKTin jar 2015 _ ŠTUDUJEME _ JAZYČNICINA internetová knižnica _ Čítajte odborné štúdie i celé knižné publikácie zaoberajúce sa problematikou rodu a jazyka, ktoré sú voľne dostupné na internete. V našej internetovej knižnici nájdete tipy na zaujímavé odborné publikácie v slovenskom, českom, nemeckom i anglickom jazyku spolu s krátkymi anotáciami a linkami odkazujúcimi na plné znenie textov.

Ako sa podieľajú médiá na reprodukcii nielen rodovo (ne)vyváženého a (ne)korektného vyjadrovania? Akými jazykovými nástrojmi na utváranie určitej verzie reality a ovplyvňovanie verejnej mienky disponujú?

 

VAN DIJK, Teun: Power and the News Media. In PALETZ, David (ed.): Political Communication and Action. Cresskill, NJ: Hampton Press 1995, s. 9 - 36.
Kto má moc prehovárať k širokým masám a formulovať, akým spôsobom spoločnosť premýšľa o určitých témach? Aké stratégie a rétorické prostriedky využívajú vládnuce elity na to, aby určité skupiny delegitimizovali? Dočítate sa v texte významného predstaviteľa kritickej diskurzívnej analýzy Teuna van Dijka, ktorý nájdete TU.

***

KALVAS, František a kol.: Rámcování a nastolování agendy. Dva paralelní procesy v interakci. In Sociologický časopis, roč. 48, č. 1, 2012, s. 3 – 37.
Čo znamená nastoľovanie agendy a rámcovanie a ako vplývajú tieto dva mediálne procesy na to, ako sa hovorí a premýšľa o istých spoločenských témach? Čítajte teoretickú integráciu procesu nastoľovania agendy a rámcovania spolu s analýzou mediálnych obsahov autorského kolektívu Františka Kalvasa, Jana Váňe, Martiny Štípkovej a Martina Kreidla TU.

***

HAVELKOVÁ, Hana: Cesta do hlubin genderové politické kultury. Příklad kritické analýzy ideologie. In Gender, rovné příležitosti, výzkum, roč. 9, č. 1, 2008, s. 1 – 7.
Ako mediálne texty a prehovory re/produkujú určité spoločenské ideológie a ako tieto ideológie utvárajú povahu politickej kultúry, ktorá rámcuje možnosti žien zúčastňovať sa na politickom rozhodovaní? Prostredníctvom kritickej analýzy ideológie identifikuje autorka štúdie Hana Havelková spôsoby, akými politická kultúra v Českej republike delegitimizuje ženy ako politické aktérky tým, že konštruuje nerovnomerný vzťah žien a mužov k moci a bagatelizuje otázku rodovej rovnosti. Analýzu si môžete prečítať TU.

***

POKORNÁ, Jana: Poznámky k současnému výzkumu obsahu a sledovanosti sportu žen v mediích. In Sociální studia, č. 1, 2012, s. 121 – 130.
Šport sa zväčša chápe ako doména mužov. A to aj napriek tomu, že v poslednom období môžeme pozorovať významný nárast športovkýň i podujatí v oblasti ženského športu. Ako prispievajú k obrazu športu ako „mužskej domény“ médiá? Akým spôsobom pristupujú k športovkyniam a aký význam pripisujú ich výkonom? Prečítajte si v štúdii Jany Pokornej, ktorú nájdete TU.

***

ŘEHÁČKOVÁ, Dana: Konstruování maskulinity v časopisech životního stylu pro muže. In Sociologický časopis, roč. 42, č. 2, 2006, s. 291 – 305.
Viete, aké stereotypy maskulinity – mužskosti utvárajú lajfstajlové časopisy pre mužov? A ako sa v týchto časopisoch normatívny obraz maskulinity narúša, vyjednáva a (znovu)formuluje? Analýzu časopisov pre mužov, ktorá využíva semiotiku, diskurzívnu analýzu a koncept otvoreného textu nájdete TU.

***

VALDROVÁ, Jana: Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu. In Sociologický časopis, roč. 37, č. 2, 2001, s. 183 – 205.
Rovnosť žien a mužov v mediálnom poňatí, obrazy muža ako živiteľa i mužskosti ako dominujúceho princípu, klišé o rodine ako výlučne ženskej sfére. Čítajte, ako sa v televíznych programoch, v rozhlase a v tlači reprodukujú stereotypné predstavy o povahe a rolách žien a mužov, v analýze Jany Valdrovej TU.

***

ZALABÁKOVÁ, Jitka: Afričané, Romové a další „cizinci“ v české mediální realitě. In AntropoWEBZIN, č. 2, 2012, s. 79 – 87.
Mediálna reprezentácia neznevýhodňuje len ženy, ale aj mnohé ďalšie sociálne skupiny, napr. príslušníčky a príslušníkov národnostných či etnických menšín. V štúdii Jitky Zalabákovej si môžete prečítať o tom, ako české médiá zobrazujú imigrantky a imigrantov z Afriky, ako sa ich obraz zjednodušuje a stereotypizuje a aké paralely možno nájsť medzi mediálnou reprezentáciou ľudí z Afriky a mediálnou reprezentáciou Rómok a Rómov. Celú štúdiu nájdete TU.

 

Zoznam článkov je súčasťou on-line publikácie ASPEKTin 2015 – NEtlačený výber z textov www.aspekt.sk. Tentoraz sa naša kolektívna editorka a autorka JAZYČNICA rozhodla pre virtuálnu podobu aktualizovaného výberu a ponúka rozsiahly, tematicky štruktúrovaný výber textov z rovnomenného feministického webzinu na www.aspekt.sk, ktoré sa najrôznejšími spôsobmi (do)týkajú diskutovanej témy inkluzívneho, rodovo vyváženého používania jazyka.

Ako citovať tento článok:

red. Rod a jazyk v médiách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/03/2015. Získané 10/07/2024 - 18:15. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/rod-jazyk-v-mediach