Sexuální násilí: Proč se nikdo neptá?

Výnimočná publikácia o sexuálnom násilí (nielen) pre pomáhajúce profesie

Zoznámte sa s prvou českou publikáciou o sexuálnom násilí na dospelých, ktorá je primárne určená pracovníčkam a pracovníkom sociálnej práce, no nielen im. Je cenným zdrojom informácií o sexualizovanom násilí a jeho špecifikách pre širokú a odbornú verejnosť. Editorsky ju pripravili Petra Kutálková a Ľubica Kobová, v roku 2014 vydala In IUSTITIA, o. p. s. Ďakujeme za poskytnutie publikácie pre knižnicu ASPEKTU.

Petra Kutálková v Editoriále píše: 

Klientky a klienti se se svými zkušenostmi a potřebami, které vznikly v důsledku prožitého sexuálního násilí, zpravidla na sociální pracovnice a pracovníky neobracejí. Personál sociálních služeb téma sexuálního násilí ve většině případů v praxi sám neotvírá. Přibližně takto shrnula své zkušenosti jedna ze sociálních pracovnic, která se účastnila fokusní skupiny, konané jako součást projektu Pomoc obětem sexuálního násilí, jehož výsledkem je i předkládaná publikace. Podobně jsme vnímaly situaci také my – autorky projektu. I my působíme na různých pozicích v organizacích, které se s dopady rozličných forem sexuálního násilí, páchaného zpravidla na ženách, ve své praxi setkávají. Projekt jsme připravily inspirovány zahraniční stáží a s přesvědčením, že je potřeba nejen v sociálních službách témata spojená se sexuálním násilím otevírat. S ohledem na zaměření organizace In IUSTITIA a naše předchozí zkušenosti jsme se rozhodly také zjistit, jaká je situace marginalizovaných skupin a jejich přístupu k pomoci a spravedlnosti. Hlavním cílem projektu bylo zviditelnění tématu sexuálního násilí v sociální práci a přenos zkušeností ze zahraničí, ale i z fungující praxe u nás. Problém, který spatřujeme v mlčení o sexuálním násilí v sociální práci, se promítl také do názvu knihy: Sexuální násilí: Proč se nikdo neptá?

V příspěvcích, které jsou součástí této publikace, se objevují i další témata, která si zasluhují pozornost. Problémy byly odhaleny také v situacích, kdy je sexuální násilí tematizováno, tedy kdy se stává předmětem odborné pozornosti. Zde se ukazuje jako potíž to, jakým způsobem se o sexuálním násilí, ale i lidech, kteří ho prožili, případně o službách, které jsou jim k dispozici, hovoří a uvažuje. Jako bariéra v přístupu k pomoci a spravedlnosti fungují negativní stereotypy či předsudky, které jsou s těmito tématy spojeny. (...)

Publikace Sexuální násilí: Proč se nikdo neptá? je jedním z prvních, ne-li vůbec prvním textem k sexuálnímu násilí na dospělých osobách, jenž primárně míří mezi pracovnice a pracovníky, kteří působí v oblasti sociální práce. Své čtenářky a čtenáře, jak doufáme, najde i mezi dalšími profesemi – orgány činnými v trestním řízení, mezi právníky a právničkami, odborníky a odbornicemi v oblastech psychoterapie, zdravotnictví či lidmi, kteří se na práci v těchto a dalších profesích připravují. Koncept knihy, podobně jako pojetí mezinárodní konference a workshopu, z jejichž obsahu publikace vychází, jsme stavěly na třech pilířích.

Prvním je jednoznačná orientace na potřeby praxe. Výběr témat příspěvků, jejich autorů a autorek, zaměření i jazyk, kterým byly psány, směřuje především ke čtenářstvu, jež přímo pracuje s klientelou či se podílí na koncepci služeb.

Druhým pilířem je odbornost. Všechny autorky a autoři jsou lidé, kteří v praxi působí a zpravidla mají vlastní zkušenosti ze spolupráce s klientelou, jež se se sexuálním násilím setkává.

Třetí pilíř bych nazvala „orientace a nabídka směrování“. V publikaci jsme usilovaly o to, aby autorky a autoři nejen sdíleli, jak k prezentovaným informacím a zkušenostem v textech došli, ale také, aby odkazovali na literaturu, z níž čerpali, a doporučili několik děl (ať již oborných, či uměleckých), která považují pro praxi za nosná (základní literatura k tématu sexuálního násilí je obsažena v závěrečném seznamu literatury).

S ohledem na skutečnost, že podobných textů je nedostatek a publikace i vzdělávací akce měly své kapacitní limity, rozhodly jsme se vybrat ta témata, která pro praxi považujeme za základní. První část se věnuje definicím a právním rámcům problematiky. Ve druhé části jsou rozebírány role a možnosti jednotlivých institucí – především sociální práce, psychoterapie a dalších, které mají v oblasti pomoci lidem, kteří prožili sexuální násilí, své nezastupitelné místo. Třetí část jsme se rozhodly věnovat problematice sexuálního násilí a lidem z marginalizovaných skupin. 

Celý Editoriál a publikáciu si prečítajte TU.

Ako citovať tento článok:

red. Sexuální násilí: Proč se nikdo neptá? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/04/2017. Získané 08/07/2020 - 18:11. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sexualni-nasili-proc-se-nikdo-nepta