Správa MPSVR vychádza aj z analýz mimovládnych organizácií

Pripravili sme tlačovú správu, v ktorej sa vyjadrujeme k tlačovej správe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nakoniec sme sa však rozhodli neodoslať ju médiám, pretože v skratkovitosti mediálnych vyjadrení by mohlo dôjsť k nedorozumeniu, z ktorého by sa dalo mylne usúdiť, že sa vyjadrujeme k zneniu celej súhrnnej správy. Nám však v tejto chvíli ide o vplyv, ktorý má tlačová správa ministerstva na mediálny diskurz o rodovej rovnosti na Slovensku.

BRATISLAVA 6. apríla - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny publikovalo Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2010. Už v úvode správa informuje, že „využíva najmä analytické a výskumné štúdie ženských a ľudskoprávnych mimovládnych organizácií", konkrétne organizácií ASPEKT, Občan, demokracia a zodpovednosť, Inštitút pre verejné otázky, Esfem, Možnosť voľby „a mnohých ďalších". (Tieto organizácie sú vymenované v poznámke pod čiarou.)

Vítame, že odbornú prácu ľudí z mimovládneho sektora a analýzy mimovládnych organizácií ministerstvo považuje za významný a dôveryhodný zdroj a v neposlednom rade takto upriamuje pozornosť odbornej a širokej verejnosti na relevantné rodové analýzy. Zároveň si však dovoľujeme upozorniť na zavádzajúce tvrdenia tlačovej správy MPSVR, podľa ktorej prehĺbenie nerovností medzi ženami a mužmi na Slovensku počas krízy vyplýva z „podrobnej analýzy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú vypracoval odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí". Tieto analýzy totiž vypracovali mimovládne organizácie v rámci projektov z rôznych zdrojov a odbor rodovej rovnosti ich výsledky využil vo svojej súhrnnej správe. Použitie analýz mimovládnych organizácií samozrejme považujeme za legitímne, myslíme si však, že by malo byť dôsledne označené, čo súhrnná správa síce urobila, tlačová správa ministerstva však túto skutočnosť skreslila.

Súhrnná správa konštatuje „absenciu dopadových štúdií a analýz z rodovej perspektívy vo viacerých kľúčových oblastiach". Ministerstvo zároveň použitím analýz mimovládnych organizácií naznačuje, že tretí sektor v rámci svojich možností vyvíja aktivity, ktoré by mal na základe svojich medzinárodných záväzkov realizovať a podporovať predovšetkým štát. Veríme preto, že táto správa prispeje k zlepšeniu prístupu zodpovedných štátnych orgánov k svojim záväzkom v oblasti rodovej rovnosti, k čomu patrí aj zabezpečenie systému financovania práce mimovládnych organizácií.

Ako citovať tento článok:

red. Správa MPSVR vychádza aj z analýz mimovládnych organizácií In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/04/2011. Získané 12/07/2024 - 02:20. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprava-mpsvr-vychadza-aj-z-analyz-mimovladnych-organizacii