Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2012

Rok 2012 bol 19. rokom oficiálnej existencie feministickej organizácie ASPEKT. Tak ako po minulé roky aj v roku 2012 bola jedným z pilierov organizácie knižnica ASPEKTU. Od januára do júna a potom od septembra do konca decembra 2012 knižnica poskytovala verejnosti dvakrát týždenne svoje služby. V tomto období sme v knižnici zaznamenali 242 návštev, absenčne požičaných bolo 466 kníh. Pribudlo 22 nových čitateliek a čitateľov, do knižničného fondu pribudlo 77 nových titulov (knihy a články), 11 nových študentských prác a postupne pribúdajú ďalšie (v súčasnosti sa v knižnici nachádza viac ako 100 diplomových, bakalárskych, dizertačných a študentských prác). Pracovníčka knižnice poskytla 180 osobných a 22 e-mailových konzultácií. Začiatkom júna priestory ASPEKTU zaplavila voda z prasknutého potrubia a vytopila aj knižnicu ASPEKTU. Z tohto dôvodu sme boli nútené knižnicu zavrieť a časť knižničného fondu zbaliť. Počas letných prázdnin (júl – august) pracovníčka knižnice ako každý rok vykonala inventúru všetkých kníh, registrovala nové tituly, upravovala záznamy v knižničnom systéme a pripravila knižnicu na otvorenie v septembri. K tomu sa v tomto roku dôsledkom vytopenia pridalo aj maľovanie stien knižnice (a ďalších priestorov ASPEKTU) spojené s výmenou podlahy, dôkladným upratovaním, balením a vybaľovaním viac ako 5 800 kníh, 300 titulov časopisov a 1000 článkov. Napriek týmto komplikáciám a nepredvídanej práci navyše bola knižnica v novom školskom roku 2012/2013 opäť otvorená dva dni v týždni a poskytovala výpožičné, reprografické a konzultačné služby. O nových knihách v knižnici a o aktualitách knižnice sme zverejňovali informácie na webovej stránke ASPEKTU, na ktorej čitateľky a čitatelia nájdu aj priebežne aktualizovaný on-line knižničný katalóg.

Ďalšou ťažiskovou činnosťou ASPEKTU je spravovanie webstránky ASPEKTU. Ani v priebehu roku 2012 sa nám napriek vynaloženému úsiliu nepodarilo zabezpečiť dokončenie novej webstránky, napriek tomu sme však pokračovali v jej napĺňaní a spravovaní v takej miere, v akej nám to dovoľoval jej technický stav. V roku 2012 bolo na webovej stránke www.aspekt.sk zverejnených spolu viac ako 100 článkov v rubrikách Aktuality knižnice a ASPEKTin (Kalendárka, Správy nové, Poznámky krátke, Knižky aspektovské, Knižky ostatné, Umenia všelijaké, Rozhovory všetečné, Texty krásne, Texty múdre) a 9 článkov informujúcich o nových a pripravovaných knihách ASPEKTU v časti Knižná edícia. Informovali sme o aktualitách v oblasti feminizmov a rodovej rovnosti na Slovensku, zverejňovali sme publicistické reakcie na aktuálne i nadčasové dianie. Ako po minulé roky aj v roku 2012 sme sa usilovali aktívne zapájať čitateľky a čitateľov do obsahového napĺňania webovej stránky, vytvorili sme rubriku Dutá vŕba ASPEKTU, do ktorej môžu čitateľky a čitatelia posielať svoje podnety – javy, veci, fotografie, situácie, ktoré ich rôznym spôsobom nahnevali alebo rozrušili a na ktoré chcú upozorniť. Vďaka vydaniu publikácie ASPEKTin - natlačený výber z textov www.aspekt.sk, ktorá vyšla v marci 2012 v rámci projektu Úradu vlády SR „Publikačné aktivity pre rozvoj rodovej kompetencie“, sme sa znova skontaktovali aj s autorkami, ktoré do webzinu prispievali pred niekoľkými rokmi a podarilo sa nám opäť nadviazať spoluprácu napríklad v tvorbe nových článkov. Na komunikáciu aktívne využívame sociálnu sieť Facebook, kde v súčasnosti evidujeme približne 1000 fanúšičiek a fanúšikov.

Súčasne s obsahovým napĺňaním webovej stránky sme pracovali aj na jej technickej a grafickej úprave. Koncom roku sa nám podarilo nadviazať kontakt s novým programátorom, takže v roku 2013 bude stránka plne funkčná.

V roku 2012 sme podľa možnosti aktualizovali aj webovú stránku ruzovyamodrysvet.sk, ktorá sa dlhodobo zameriava na rodovo citlivú pedagogiku a usiluje sa o zvýšenie rodovej kompetencie pedagogických pracovníčok a pracovníkov.

V roku 2012 sme tiež pravidelne rozosielali informačný bulletin: o novinkách na webovej stránke www.aspekt.sk, aktuálnych a zaujímavých informáciách z oblasti rodovej rovnosti a feminizmov sme informovali prostredníctvom bulletinu Aspektovské ňjúvinky (10 x), ktorý posielame na približne 600 mailových adries. Bulletin, upravený pre potreby špecifickej cieľovej skupiny – pedagogické pracovníčky a pracovníci, organizácie, odborníci a odborníčky venujúce sa vzdelávaniu, sme odosielali (4x) na adresár približne 1500 kontaktov. Archív Aspektovských ňjúviniek prístupný na webovej stránke ASPEKTU a archív Ňjúviniek ruzovyamodrysvet.sk je prístupný na webovej stránke venovanej rodovej kompetencii v oblasti výchov a vzdelávania ruzovyamodrysvet.sk.

V roku 2012 vyšlo v knižnej edícii ASPEKTU viacero publikácií. V prvom polroku vyšiel ASPEKTin, v ktorom virtuálna postava Baba Holá sprevádza výberom textov, ktoré boli doteraz zverejnené na webovej stránke www.aspekt.sk; ako aj knižný rozhovor Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou. Obe knihy vyšli s podporou Úradu vlády SR v rámci projektu „Publikačné aktivity pre rozvoj rodovej kompetencie“. Pre veľký čitateľský úspech rozhovoru so známou novinárkou, redaktorkou, prekladateľkou a filmovou i politickou vyšla kniha aj v druhom vydaní, ako aj v podobe elektronickej knihy, prvej v Knižnej edícii ASPEKT.

V druhom polroku ASPEKT pripravil výnimočnú knihu poetky a výtvarníčky Nóry Ružičkovej práce & intimita, v ktorej sa prelínajú poeticko-výtvarné prístupy k tvorbe. Vyšlo aj druhé, upravené vydanie mierne detektívnej novely Jany Juráňovej Utrpenie starého kocúra o zákulisí literárneho sveta s jeho snobizmom a egocentrizmom, predovšetkým však o schopnosti slova – aj toho literárneho – ubližovať. Významným publikačný činom v roku 2012 bolo vydanie v poradí desiatej Kalendárky 2013 - vydali sme ju k 20. výročiu ASPEKTU, ktoré oslávime v roku 2013. Kalendárka 2013 je venovaná téme lásky, sexuality, vášne, k dvadsaťročnici ASPEKTU ju ilustrovala Lulu Mendelová, editorsky Kalendárku 2013 pripravila Jana Cviková. Časť nákladov na tlač Kalendárky 2013 financovala organizácia The Network of East West Women a časť v rámci projektu z Úradu vlády SR na roky 2012 – 2013 „Popularizácia rôznych aspektov rodovej rovnosti v kontexte ľudských práv“.

V roku 2012 sme vydali aj odbornú publikáciu z radu Aspekty Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012 o rodových aspektoch politickej komunikácie. Je súčasťou projektu realizovaného v rámci dlhodobej spolupráce s Nadáciou Heinricha Bölla. Autorkami textov sú Zuzana Maďarová a Alexandra Ostertágová, editorkou publikácie je Jana Cviková. Texty publikácie prinášajú ukážky toho, ako možno nazerať na predvolebnú kampaň, resp. jej rôzne súčasti z rodovej perspektívy. Načrtávajú, ako sa spoločenský rodový poriadok prejavuje a reprodukuje v politickej komunikácii, aké mocenské usporiadanie v politike a spoločnosti predvolebné kampane reprodukujú.

ASPEKT v roku 2012 zorganizovala viaceré kultúrne podujatia a na viacerých sa aktívne zúčastnila. V marci 2012 sme sa podieľali na podujatí MDŽ rimejk 2012, kde sme predstavili nové knižné tituly ASPEKTU Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žienTerézia Vansová – Slovenka doma i na cestách, ako aj ďalšie knihy z oblasti feminizmov a rodovej rovnosti. Na konci marca sme zorganizovali verejnú prezentáciu knihy Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou za prítomnosti oboch autoriek, podujatie moderoval Martin Bútora. V júni prišla do Bratislavy švajčiarska spisovateľka slovenského pôvodu Irena Brežná a spoločne s moderátorkou podujatia, vydavateľkou a prekladateľkou Janou Cvikovou previedla publikum rôznymi časovými obdobiami i literárnymi aspektmi svojej tvorby. V rámci podujatí v bratislavskej letnej čitárni U červeného raka sa uskutočnilo čítanie z knihy Mojich 7 životov a diskusia s oboma autorkami knihy, s Agnešou Kalinovou a Janou Juráňovou. Obe autorky sa zúčastnili aj na niekoľkých besedách o knihe (Židovská obec a ď.). V novembri sme organizovali verejnú prezentáciu a čítačku z novej knihy Nóry Ružičkovej práce & intimita, o ktorej hovorila aj filmová vedkyňa, poetka a prekladateľka Mária Ridzoňová Ferenčuhová. V decembri sme v KC Dunaj prezentovali aj Kalendárku 2013.

Spolupracovníčky ASPEKTU sa zúčastnili rôznych ďalších čítaní, panelových diskusií, slovenských i medzinárodných konferencií a ďalších podujatí. Jana Cviková viedla 8 seminárov s témou Rodová rovnosť – rodovo citlivá pedagogika v Metodicko-pedagogickom centre v Trenčíne. Vystúpila aj na kolokviu Dni nemeckej kultúry v Ružomberku, na FF Katolíckej univerzity v Ružomberku; predniesla príspevok Exchange of good practices on gender equality na konferencii v Lisabone, na konferencii Kritická teória J. Habermasa v sociologickom výskume na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave Jana Cviková vystúpila v diskusii o verejnej úlohe intelektuálov a intelektuálok.

V marci Jana Juráňová prezentovala svoju tvorbu a ďalšie knihy z edície ASPEKTU na knižnom veľtrhu v Bologni; v novembri spolu s Agnešou Kalinovou prezentovala knihu Mojich 7 životov v Slovenskom inštitúte v Prahe.

ASPEKT aj v roku 2012 spolupracoval s viacerými organizáciami na Slovensku i v zahraničí. Na Slovensku sme rozvíjali spoluprácu napríklad s organizáciami Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, podieľali sme sa na národnom projekte Inštitút rodovej rovnosti a absolvovali veľa strategických stretnutí (spolupráca s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a pod.). Prostredníctvom webovej stránky ASPEKTU sme pomáhali šíriť informácie o aktivitách a iniciatívach partnerských organizácií.

Pokračovali sme v dlhodobej spolupráci s Nadáciou Heinricha Bölla a jej partnerskými organizáciami v Poľsku, Českej republike a na Ukrajine. S pražskou organizáciou Gender studies spolupracujeme na medzinárodnom projekte, ktorý sa venuje zosúlaďovaniu pracovného a súkromného života.

ASPEKT podporil aj Výzvu na kontinuitu v ochrane ľudských práv, ako aj Výzvu na podporu pripomienok k návrhu tzv. Kompetenčného zákona.

Tak ako po iné roky aj v roku 2012 ASPEKT informoval o svojich publikáciách nielen na webovej stránke ASPEKTU, ale informácie o našich publikách a recenzie na ne sa pravidelne objavovali v rôznych denníkoch, týždenníkoch a na ďalších webových portáloch, spolupracovali sme aj s RTVS (Slovenský rozhlas a Slovenská televízia) v miere, v akej sa nám podarilo v médiách uplatniť našu prácu a naše publikácie.

O jednotlivých podujatiach sme verejnosť informovali prostredníctvom našej webstránky i prostredníctvom oznamov posielaných elektronicky.

Ako citovať tento článok:

red. Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2012 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/01/2013. Získané 26/09/2023 - 18:08. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprava-o-cinnosti-aspektu-za-rok-2012