Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2018

Rok 2018 bol 26. rokom oficiálnej existencie feministickej organizácie ASPEKT, ktorej iniciatívy siahajú na začiatok 90. rokov (registr. na MV SR 27. júla 1993). V nadväznosti na našu predchádzajúcu činnosť sme:

Ako v každej organizácii aj v ASPEKTE vykonávame množstvo neviditeľnej reprodukčnej práce, ktorá je však rovnako dôležitá pre naše pôsobenie ako tá viditeľná. 

O väčšine našich aktivít pravidelne informujeme na webových portáloch www.aspekt.sk, ruzovyamodrysvet.sk, facebookovej stránke ASPEKTU, ako aj prostredníctvom e-mailových informačných bulletinov Aspektovské ňjúvinky a Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk. V tejto správe prinášame stručný súhrn našej činnosti za rok 2018. Viac sa dozviete v jednotlivých sekciách:

Na túto prácu sme vynaložili vlastné kapacity a prostriedky, ako aj donorské prostriedky:

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo ASPEKTU na rok 2018 dotáciu vo výške 6000 eur, povinné spolufinancovanie ASPEKTU bolo 667 eur (2018);
  • Fond na podporu umenia podporil projekty (2018 – 2019): sériu podujatí s názvom „Ľudské tváre roku 1968 v knihách ASPEKTU“ vo výške 10 000 eur; prípravu a vydanie knihy Diany Athill s pracovným názvom „Kdesi ku koncu“ vo výške 4 000 eur, ktorú budeme čerpať v roku 2019; povinné spolufinancovanie ASPEKTU je spolu 753 eur;
  • Fond na podporu umenia podporil projekt „Ľudské tváre roku 1968 v knihách ASPEKTU“ sumou 10 000 eur. V rámci neho sme organizovali sériu literárnych podujatí a zverejňovali na webových stránkach rôzne kultúrne, odborné a popularizačné materiály
  • Slovensko-český ženský fond podporil projekt „Posilňovanie feministického diskurzu v oblasti reprodukčných práv žien v SR“ sumou 1500 eur;
  • dobrovoľnícku prácu vykonávalo jadro aspektovského tímu: Jana Cviková, Eva Gatialová, Jana Juráňová, Katarína Krnová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová;
  • dobrovoľnícku prácu vykonávali spolupracovníčky ASPEKTU: Magdaléna Čisárová, Iveta Čarná, Hany Fábry, Dominika Formánková, Soňa Chrenková, Jaroslava Jelchová, Barbora Lachkovičová, Monika Mitášová a ď.;
  • 2 percentá z vašich daní;
  • z vlastných finančných prostriedkov ASPEKT spolufinancoval podporené projekty a hradil ďalšie náklady na prevádzku a realizáciu aktivít.

V roku 2018 sme dokončovali aktivity a čerpanie dvoch projektov z roku 2017: „Rodové aspekty rasizmu, xenofóbie a intolerancie v kontexte radikalizácie spoločnosti: Antifašistická čítanka“ s podporou Ministerstva spravodlivosti SR (do konca marca 2018) a „Rodové aspekty tvorby a reflexie umenia (cyklus seminárov)“ s podporou Fondu na podporu umenia (do konca januára 2018).

Vaša dôvera je pre našu prácu najdôležitejšia. Ďakujeme, že ste ju vyjadrili aj poukázaním 2 % z dane!

V roku 2018 sme získali z vašich príspevkov 1801,76 eur. Pomohli nám pri spolufinancovaní projektov „Posilňovanie feministického diskurzu v oblasti reprodukčných práv žien na Slovensku“ a „Rodové aspekty rasizmu, xenofóbie a intolerancie v kontexte radikalizácie spoločnosti: Antifašistická čítanka“. Žiaden projekt by sme nemohli realizovať bez toho, aby sme sa na ňom podieľali aj finančne, nielen prácou. Neoceniteľne ste nám pomohli pri tlači druhého vydania oceňovanej knihy Potopené duše zostavovateľky Andrey BokníkovejVďaka vašim 2 % si teraz môžete prezerať fond knižnice ASPEKTU v novšej verzii on-line katalógu a naďalej čítať webové stránky www.aspekt.skruzovyamodrysvet.sk (uhradili sme upgrade knižničného systému a časť úhrad za webové domény). Vďaka vašim 2 % môžeme pokračovať v práci.

Ako citovať tento článok:

red. Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2018 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 02/03/2019. Získané 17/07/2024 - 09:44. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprava-o-cinnosti-aspektu-za-rok-2018