Ukážka z knihy Ženy píšu Poéziu, muži tiež

155„Derek Rebro sa vo svojej monografickej práci Ženy píšu Poéziu, muži tiež, v ktorej reflektuje časť súčasnej slovenskej poézie písanej ženami, rozhodol práve pre takýto rodovo citlivý prístup, aby na pozadí feministickej literárnej teórie a filozofie zachytil momenty v diele vybraných autoriek, ktoré doteraz unikali pozornosti literárnej kritiky, resp. ktoré táto nepokladala za relevantné a vôbec ich (podobne ako literárna veda) netematizovala. Ponúka tak na jednej strane nové čítanie nielen básnických textov, ale aj ich reflexií v doterajších literárnych kritikách, ktoré sa spravidla viazali na androcentrické východiská, vedie s nimi polemiku alebo aspoň jemne naznačuje ich rodovú zaslepenosť. Na druhej strane autor poukazuje na možnosti rozšíriť aplikovaním kategórie rodu výskumné pole literárnej vedy (kritiky), roztvárať súbor jej pojmového inštrumentária a obohacovať register jej metodologických postupov." Uvádza filozofka a spisovateľka Etela Farkašová v recenzii na knihu Dereka Rebra Ženy píšu Poéziu, muži tiež.

V prílohe si môžete prečítať úryvok z kapitoly Ďalší debut, ktorý zrkadlí i presahuje rod autorky a dobu svojho vzniku, venovanej poézii Taťjany Lehelovej.

Rebro, Derek: Ženy píšu Poéziu, muži tiež. Bratislava: LIC 2011.

Ako citovať tento článok:

red. Ukážka z knihy Ženy píšu Poéziu, muži tiež In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/03/2012. Získané 02/12/2023 - 20:29. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ukazka-z-knihy-zeny-pisu-poeziu-muzi-tiez