Vláda schválila stratégiu a akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019

Vláda SR schválila dva dokumenty významné pre tvorbu politík zameraných na presadzovanie rodovej rovnosti na Slovensku – celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti a akčný plán rodovej rovnosti. Oba materiály predkladalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vypracoval ich odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR.

Celoštátna stratégia rodovej rovnosti vychádza z toho, že rodová rovnosť je komplexný fenomén, ktorého dôsledky sa týkajú každej oblasti spoločnosti. „Napriek nesporne pozitívnemu vývoju v poslednom desaťročí je rodová nerovnosť aj na Slovensku stále zrejmá a viditeľná v mnohých oblastiach súkromného a verejného života,“ uvádza sa v úvode stratégie.

„Cieľom rodovej rovnosti je vytvoriť rešpektujúci priestor pre každú ženu a každého muža, aby sa mohli realizovať v živote podľa svojich prianí a schopností a neboli obmedzovaní rodovými stereotypmi.
Odstraňovanie rodovej nerovnosti vyžaduje prístup, ktorý zohľadňuje mnoho aspektov. Základným východiskom sú zmeny v zákonoch a politikách, ktoré vytvárajú podmienky pre systematické opatrenia na zavádzanie zmien na inštitucionálnej úrovni, bez ktorých nie je možné rodovú rovnosť dosiahnuť. Predkladaná stratégia formuluje ciele v oblastiach, v ktorých sa najmarkantnejším spôsobom prejavujú nerovnosti v sociálnom postavení mužov a žien, prípadne diskriminácia jedného pohlavia.“ (Celoštátna stratégia rodovej rovnosti v Slovenskej republike, s. 2)

Vítame toto rozhodnutie vlády a veríme, že politickí predstavitelia a predstaviteľky sa budú držať stanovených cieľov a konať v súlade s krokmi naplánovanými v Akčnom pláne rodovej rovnosti v Slovenskej republike. Schválenie stratégie a akčného plánu je dôležitým krokom na ceste k presadzovaniu rodovej rovnosti v spoločnosti, ale ešte dôležitejšie bude ich dôsledné uplatňovanie v praxi.

Prečítajte si celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti a akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 - 2019.

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Vláda schválila stratégiu a akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/11/2014. Získané 22/02/2024 - 22:44. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/vlada-schvalila-strategiu-akcny-plan-rodovej-rovnosti-na-roky-2014-2019