Výbor OSN pre ľudské práva vydal všeobecný komentár k právu na život

Po dlhých rokovaniach Výbor OSN pre ľudské práva prijal všeobecný komentár č. 36 k článku 6 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorý sa vzťahuje na právo na život. Rozsiahly materiál obsahuje 70 článkov a predstavuje významné legislatívne usmernenie v tejto oblasti. Článok 8 všeobecného komentára požaduje právo na bezpečnú interrupciu a zakazuje akékoľvek obmedzenia, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu žien a dievčat v dôsledku nebezpečných interrupcií (Astra Network, 2018; The Human Rights Committee, 2018; IDPC, 2018).

Regionálna sieť organizácií Astra Network (2018) vybrala niekoľko oblastí všeobecného komentára, ktoré sú dôležité v súvislosti so sexuálnymi a reprodukčnými právami žien:

Článok 8 o interrupciách

Základným východiskom tejto časti je dôraz na život žien a dievčat, pričom sa uvádza, že žiadne opatrenia týkajúce sa interrupcií nesmú porušovať ich právo na život. „Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, musia zabezpečiť bezpečný, legálny a efektívny prístup k interrupciám, keď sú život a zdravie tehotnej ženy alebo dievčaťa v ohrození; keď by donosenie dieťaťa spôsobilo žene alebo dievčaťu zásadnú bolesť a utrpenie; a predovšetkým vtedy, keď je tehotenstvo dôsledkom znásilnenia či incestu alebo plod nie je schopný života.“ Hoci tieto pravidlá predstavujú minimálne štandardy pre dostupnosť interrupcií, ich rámcovanie kladie dôraz na ženy, dievčatá a ich prežívanie tehotenstva. Žiadne opatrenia týkajúce sa interrupcií nesmú viesť k tomu, aby boli ženy a dievčatá nútené podstupovať nebezpečné interrupcie. Štáty by mali odstrániť prekážky, ktoré bránia ženám v prístupe k bezpečným interrupciám, a nemali by zavádzať nové obmedzenia. Tento článok navyše požaduje zabezpečenie prístupu ku kvalitným a komplexným informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a k vzdelávaniu v tejto oblasti, prístup k antikoncepcii a kvalitnej prenatálnej a post-interrupčnej starostlivosti, ako aj ďalším službám súvisiacim so sexuálnym a reprodukčným zdravím.

Článok 23 o ochrane „ľudí v zraniteľnej situácii“

Zmluvné štáty majú povinnosť zaviesť opatrenia na ochranu osôb v zraniteľnej situácii, ktorá vychádza z predchádzajúcich vzorcov násilia a hrozby násilia. Do tejto skupiny podľa výboru patria napríklad obhajkyne a obhajcovia ľudských práv; osoby pracujúce v oblasti humanitárnej pomoci, rodovo podmieneného násilia a obchodovania s ľuďmi; LGBTI ľudia; vysídlené osoby; deti, ktoré migrujú bez sprievodu, a deti v ozbrojených konfliktoch. Ďalšie články spomínajú ľudí so zdravotným znevýhodnením (č. 26) a osoby nachádzajúce sa v zariadeniach so zvýšenou potrebou štátnej starostlivosti, ako sú zariadenia pre mentálne chorých ľudí, štátne inštitúcie a domovy pre deti mládež, vojenské tábory, utečenecké tábory a tábory pre vysídlené osoby.

Ďalšie relevantné časti

Článok 26, ktorý sa venuje všeobecným podmienkam v spoločnosti, zahŕňa aj potrebu zdravotníckych služieb, ktoré majú znížiť úmrtnosti matiek a novorodencov. Uvádza tiež, že stigma, ktorá sprevádza zdravotné znevýhodnenie a sexuálne prenosné ochorenia, predstavuje prekážku v liečbe.

Článok 61 o diskriminácii spomína okrem iného rasu, pohlavie, vek, zdravotné znevýhodnenie, socioekonomický status, sexuálnu orientáciu a rodovú identitu ako možné dôvody diskriminácie.

Čo je Výbor OSN pre ľudské práva

Výbor OSN pre ľudské práva monitoruje, ako štáty dodržiavajú Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach. Tvorí ho 18 nezávislých odborníčok a odborníkov, ktorí sledujú situáciu v 172 členských krajinách. Na základe nominácií zmluvných štátov sa volia na štyri roky.

 

Zdroje:

Astra Network (2018): UN Humanr Rights Committee – General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Convenant on Civil and Political Rights on the right to life. Dostupné na: http://astra.org.pl/un-human-rights-committee-general-comment-no-36-2018-on-article-6-of-the-international-covenant-on-civil-and-political-rights-on-the-right-to-life/

International Drug Policy Consortium (IDPC) (2018): UN Human Rights Committee publishes new general comment on the ‘right to life’. Dostupné na: https://idpc.net/alerts/2018/11/un-human-rights-committee-publishes-new-general-comment-on-the-right-to-life

The Human Rights Committee (2018), General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life. Dostupné na: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf

Ako citovať tento článok:

red. Výbor OSN pre ľudské práva vydal všeobecný komentár k právu na život In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 16/12/2018. Získané 13/09/2019 - 20:33. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/vybor-osn-pre-ludske-prava-vydal-vseobecny-komentar-k-pravu-na-zivot