Výzva podpredsedovi vlády pre ľudské práva

Vážený pán podpredseda vlády Rudolf Chmel,

Vláda Slovenskej republiky dňa 2. marca 2011 schválila Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Občianska spoločnosť, ľudskoprávne expertky a experti - my všetci a všetky vítame zriadenie Rady vlády a jej šiestich odborných výborov.

Napriek tomu máme potrebu vyjadriť svoje znepokojenie a nesúhlas s odstránením Výboru pre práva gejov, lesieb, bisexuálnych a transgender osôb zo štatútu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Toto rozhodnutie považujeme za jasný signál nielen smerom k neheterosexuálnym ľuďom, ale aj smerom k celej slovenskej spoločnosti i európskemu spoločenstvu o tom, že LGBT ľudia nie sú podľa vlády Slovenskej republiky hodní akejkoľvek pozornosti, záujmu a systémového prístupu v riešení ich problémov. Opätovné zneviditeľnenie lesieb, gejov, bisexuálnych a transgender ľudí ich tak stavia do pozície občanov a občianok druhej kategórie - tých, ktorí/é majú síce rovnaké povinnosti voči SR, no nemajú rovnaké možnosti a práva. Pritom podľa štandardných štatistických odhadov ide o počtom porovnateľnú menšinu (3-4%) ako je napr. počet ľudí hlásiacich v SR ku všetkým ostatným národnostným menšinám okrem maďarskej (3,7% - podľa údajov z posledného sčítania ľudu v roku 2001).

Šesť zriadených odborných výborov Rady vlády sa bude môcť v najbližšej dobe odborne zaoberať problematikami rodovej rovnosti, národnostných menšín a etnických skupín, seniorov, osôb so zdravotným postihnutím, deťmi a mládežou, výskumom, vzdelávaním a výchovou v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania a nakoniec aj predchádzaniu a eliminácii rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. Výpočet týchto problematík je takmer totožný s výpočtom dôvodov pre zákaz diskriminácie, ako ho Slovenská republika uzákoňuje v Antidiskriminačnom zákone (ZÁKON 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) - stav účinný od 1. apríla 2008).

Antidiskriminačný zákon v čl.1 § 2 odsek 1 hovorí: „Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.“ § 2 odsek 3 rovnakého zákona ďalej hovorí: „Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou.“

Domnievame sa, že vyradenie Výboru pre práva gejov, lesieb, bisexuálnych a transgender osôb zo Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť je zároveň aj signálom toho, že Slovenská republika síce disponuje antidiskriminačnou legislatívou štandardu EÚ, no zlyháva v jej reálnej implementácii.

Článok 6, odsek 5 Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť  upravuje možnosť zriadenia nových výborov. V tejto veci rozhoduje Vláda SR uznesením na základe odporúčania rady na odôvodnený návrh jej členov alebo mimovládnych organizácií.


Vážený pán podpredseda vlády,

Touto cestou si vás dovoľujeme požiadať, aby ste opätovne iniciovali diskusiu o potrebe Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transgender osôb a predložili do vlády návrh na jeho zriadenie.

Považujte prosím tento list za otvorený.

S úctou a pozdravom,

Romana Schlesinger, Queer Leaders Forum
Richard Fekete, Dúhový PRIDE Bratislava
Šarlota Pufflerová, OZ občan, demokracia a zodpovednosť
Adriana Mesochoritisová, OZ Možnosť voľby
Jana Zezulová, OZ Možnosť voľby
Zuzana Maďarová, ZZŽ Aspekt
Andrea Bučková, Kultúrne Združenie Rómov SR
Miroslava Bobáková, Slovensko-český ženský fond
Oľga Pietruchová, Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
Peter Weisenbacher, Amnesty International
Christián Havlíček, OZ Možnosť voľby
Roman Kollárik, TransFúzia
Hana Fábry, Museion

Otvorený list môžete podporiť na www.changenet.sk.

Ako citovať tento článok:

red. Výzva podpredsedovi vlády pre ľudské práva In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 31/03/2011. Získané 22/05/2024 - 00:33. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/vyzva-podpredsedovi-vlady-pre-ludske-prava