Webové stránky, ASPEKTin a ňjúvinky v roku 2021

Správa o činnosti ASPEKTU

Aj v roku 2021 sme spravovali webové stránky www.aspekt.sk s webzinom ASPEKTin, ruzovyamodrysvet.sk a glosar.aspekt.sk.

Glosár rodovej terminológie prináša, objasňuje a aktualizuje rodovú terminológiu v slovenskom jazyku. Webový portál www.aspekt.sk prináša rôzne informácie dôležité z feministických a rodových aspektov. Vo webzine ASPEKTin pozývame na podujatia, informujeme o aktuálnych udalostiach, komentujeme, recenzujeme, teoretizujeme, zhovárame sa, publikujeme literárne texty a pod. Webová stránka ruzovyamodrysvet.sk sa zameriava na rodovo kompetentnú pedagogiku. Ponúka materiály a podnety na štúdium i hru: videá z divadelných predstavení, diskusií a prednášok, informácie o rôznych vzdelávacích aktivitách, metodiky, tipy na študijnú literatúru, ako aj samotnú študijnú literatúru. 

 

O aktuálnych aj nadčasových textoch na oboch webových stránkach sme informovali prostredníctvom bulletinov Aspektovské ňjúvinky a Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk.
V roku 2021 sme rozoslali:

  • 7 informačných bulletinov Aspektovské ňjúvinky na asi 1300 mailových adries;
  • 2 informačné bulletiny Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk na takmer 2000 adries;

Všetky vydania informačných bulletinov nájdete v archíve Aspektovských ňjúviniek a archíve Ňjúviniek ruzovyamodrysvet.sk.

 

Feministický webzin ASPEKTin je online pokračovateľkou prvého feministického kultúrneho časopisu Aspekt. Aj v roku 2021 bolo naším zámerom posilňovať feministickú reflexiu spoločnosti, politiky aj umenia. Naším cieľom bolo a je nastoľovať a prehlbovať témy, ktoré sa dotýkajú najmä rodových vzťahov a života žien; nazerať na rozmanité témy z feministickej perspektívy a uplatňovať rod ako analytickú kategóriu, ktorá pomáha odhaľovať mocenské štruktúry spoločnosti. V súčinnosti s ďalšími aktivitami ASPEKTU, s ktorými je webzin úzko prepojený, sme sa tak usilovali nabúravať silnejúci neokonzervatívny diskurz a jeho rámce a zároveň predstavovať alternatívu k čoraz viac sprítomňujúcemu sa popfeminizmu.

Jana Cviková a Jana Juráňová v rozhovore so Zuzanou Maďarovou o 20. výročí prvej celoslovenskej kampane proti násiliu na ženách Piata žena pripomenuli súvislosť medzi rodovo podmieneným násilím vo vojne a mierových časoch; hovorili aj o tom, že problematika násilia na ženách v SR sa otvárala aj prostredníctvom témy znásilnenia vo vojne v Juhoslávii. Tento rozhovor nadobudol nový význam po tom, čo sme sa 24. februára 2021 zobudili do vojny.

Pri príležitosti 25. výročia Knižnej edície ASPEKT sme si pripomenuli jednu z kľúčových aspektovských kníh venujúcich sa rodovo podmienenému násiliu – Príbeh lásky storočia Märty Tikkanen (1996). Tému násilia reflektovali aj kratšie texty – úryvok z novely J. Juráňovej Utrpenie starého kocúra, článok T. Sršňovej o knihe venujúcej sa posttraumatickej stresovej poruche; štúdia E. Brunovskej o „domácom násilí“ v čase pandémie či texty o inštitucionálnom násilí vo forme obmedzovania prístupu k interrupciám.

 

K dôležitým témam, ktorým sme sa venovali, patrili aj schopnosť konať, rezistencia, mobilizácia a aktivizmus. ASPEKTin sa stala platformou pre zdieľanie informácií o legislatívnom návrhu usilujúcom sa obmedziť prístup k interrupciám, ako aj o individuálnych a kolektívnych možnostiach vzdoru (ako organizovať protest, písať zodpovedným, podporiť vzburu variech). Pokračovali sme tak v dôležitom zápase o sexuálne a reprodukčné práva v SR, ktorého je ASPEKTin súčasťou. Publikovali sme záznam z diskusie s argentínskou feministkou z hnutia #NiUnaMenos Verónicou Gago, zverejnili diskusiu aj texty o neposlušnosti ilustrátoriek z prelomu 60. a 70. rokov, pripomenuli si teoretičku a aktivistku bell hooks prostredníctvom jej výzvy na odvrávanie a k feministickému odvrávaniu nabádala aj Jana Cviková pri príležitosti výročia Novembra 1989.

Pandémiu sme reflektovali nielen ako krízu verejného zdravia, ale aj ako krízu súvisiacu s nízkym ohodnotením starostlivosti, ktorá sa prejavuje v zanedbaní zdravotníctva, školstva či kultúry či v náraste množstva neplatenej práce (domáce práce, starostlivosť, emocionálna práca) pre ženy. ASPEKTin bola platformou, na ktorej ženy zdieľali skúsenosti s prácou počas pandémie v podobe kratších reakcií alebo rozhovorov (napr. o práci v kultúre počas pandémie). Zverejňovali sme odborné a popularizačné texty k téme, videá z podujatí či informácie o dostupných zdrojoch, ktoré môžu ďalej využívať napr. médiá, študentstvo a MVO. Zamerali sme sa na prepojenie situácie žien počas pandémie s pretrvávajúcimi rodovými, rasovými, triednymi a ďalšími nerovnosťami, ktoré sa v ostatných rokoch prehlbujú aj v dôsledku silnejúcich krajne pravicových politických diskurzov a reálnych politík. Stupňujúca sa radikalizácia spoločnosti je postavená aj na upevňovaní rodového poriadku, ktorý diskriminuje ženy a smeruje k upieraniu ich ľudských práv. Naším zámerom bolo sprítomniť tieto témy vo verejnej a odbornej diskusii a poskytnúť kľúčovým aktérom a aktérkam dôležité informácie aj konkrétne nástroje na reflexiu situácie v oblasti ľudských práv žien (nielen) počas pandémie COVID-19 a v kontexte narastajúcich krajne pravicových politík.

Reflektovali sme, že počas pandemickej krízy sa vzdelávanie realizovalo dištančne, čo spôsobilo výrazné problémy učiteľkám, učiteľom, ale aj študujúcim. Na webovej stránke www.ruzovyamodrysvet.sk sme ako didaktické pomôcky pripravili 5 vzdelávacích materiálov, ktoré reflektovali pandémiu z kritickej rodovej perspektívy. Materiály sú určené predovšetkým učiteľkám a učiteľom občianskej náuky či etickej výchovy a zameriavajú sa na problematiku hodnoty reprodukčnej práce (neplatenej reprodukčnej práce v domácnosti, ale aj platenej reprodukčnej práce učiteliek a učiteľov), na význam emocionálnej práce a otázky prekérnej práce. Metodické materiály sme adresne zasielali učiteľkám a učiteľom mailom na adresár obsahujúci približne 2000 kontaktov.

Informovali sme o dôležitých literárnych udalostiach: nových knihách a podujatiach. Aj v súvislosti s ďalšími aktivitami ASPEKTU sme zverejňovali texty súvisiace s literárnou cenou Anasoft litera či Cenou René, sprostredkovali sme rozhovory s ich laureátkou B. Hrínovou, úryvky z jej knihy Jednorožce, odkazy na recenzie. Písali sme o knihe J. Juráňovej Naničhodnica, ktorá sa dostala do finálovej päťky Anasoft litera 2021, ako aj o ďalších tituloch a súvisiacich podujatiach.

V roku 2021 sme vo webzine ASPEKTin zverejnili cca 90 textov. Zverejňovali sme autorské články externých aj aspektovských autoriek. Redakčne sme upravili a sprístupnili staršie texty, ktoré vyšli v časopise Aspekt alebo v Knižnej edícii ASPEKT, upozornili sme na zaujímavé texty, ktoré publikovali v iných médiách. Priniesli sme jedinečnú poviedku Elly Hollej inšpirovanú Virginiou Woolf a ironizujúcu súčasné protirodové útoky v politike aj článok Z. Maďarovej, ktorý tieto útoky predstavuje v širších spoločenských súvislostiach. Pracovali sme s novými autorkami: s E. Brunovskou, ktorá pripravila článok na základe svojej bakalárskej práce, a s T. Sršňovou, ktorá pripravovala články o knihách. Spolupracujeme naďalej s nimi aj s ďalšími autorkami, ktoré texty ešte pripravujú. Interná práca s autorkami a textom je pre nás rovnako dôležitá ako ich publikovanie. Aj preto veríme, že sa nám naďalej darí upevňovať naše ideové východiská: kontinuita, aktuálnosť, komplexnosť, previazanosť, intersekcionalita a spolupráca.

Ako citovať tento článok:

red. Webové stránky, ASPEKTin a ňjúvinky v roku 2021 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/02/2022. Získané 13/06/2024 - 17:22. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/webove-stranky-aspektin-njuvinky-v-roku-2021