Zakotvia poslanci diskrimináciu žien do zákona?

V utorok 13. 9. budú poslanci a poslankyne NR SR hlasovať o návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia (parl. tlač č. 404) (1). Po uzavretí rozpravy vo štvrtok a prerušení schôdze médiá priniesli informáciu, že liberálna strana SaS bude hlasovať za znenie zákona navrhované predkladateľom - ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom (KDH), ktoré by výslovne zakázalo akúkoľvek možnosť úhrady antikoncepčných prostriedkov určených na prevenciu neželaného otehotnenia (2) z verejného zdravotného poistenia. Zákon by tak zakotvil diskrimináciu žien priamo do právneho poriadku, obmedzil ich ľudské práva a porušil princíp rovnosti zaručený ústavou aj medzinárodnými zmluvami (3). Pritom už minulú stredu bol na stránke NR SR zverejnený pozmeňujúci návrh 15 poslancov SaS na vypustenie príslušných diskriminačných ustanovení zo zákona (4).

„Veríme, že SaS ako strana presadzujúca liberálne hodnoty bude stáť za svojím pozmeňujúcim návrhom a nebude hlasovať za zákon, ktorý by podstatne obmedzil slobodu žien zvoliť si a zodpovedne naplánovať počet svojich detí a čas ich narodenia. Očakávame, že tak urobia aj poslanci a poslankyne ostatných strán, ktorí/é si ctia ľudské práva a slobodu jednotlivých ľudí, teda i žien. Nerozumiem, prečo by sme si mali na Slovensku znižovať štandard realizácie ľudských práv, keď ide o práva najmenej polovice ľudí žijúcich v našej krajine. Veď vláda bude naďalej môcť cez kategorizačný proces rozhodovať, aké antikoncepčné prostriedky a v akej miere (pre koho a do akej výšky) uhradí z verejných zdrojov. Žiadne dôvody - a už vôbec nie ideologické - nemôžu ospravedlniť tento spiatočnícky krok. Inak sa totiž nazvať nedá. Veď ani teraz, keď existuje možnosť hradiť antikoncepciu z verejných zdrojov, sa tak nedeje, ba ani sa o takom riešení nediskutuje. Zákaz ignorujúci ústavné i medzinárodné ľudskoprávne záväzky SR má zrejme viesť k tomu, aby to nikomu ani nenapadlo," povedala Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

V súčasnosti si väčšina žien uhrádza antikoncepciu na zabránenie neželaného tehotenstva sama, hoci zárobok mužov je v priemere viac ako o tretinu vyšší. Pôsobí to dojmom, akoby s tým muži nemali (mať) nič spoločné - finančne ani inak. A po schválení zákona v navrhovanom znení ženy stratia nádej, že by sa v tom mohlo niečo zmeniť k lepšiemu.

„Minister Uhliarik nevysvetlil, prečo jemu a jeho strane KDH tak veľmi záleží na tom, aby si ženy nemohli slobodne vybrať z rôznych druhov antikoncepcie uhrádzanej z verejného poistenia a s plnou zodpovednosťou tak pristúpiť k svojmu rodičovstvu. Štát, ktorý sa správa zodpovedne, podporuje zvyšovanie kvality života svojich občanov a občianok a posilňuje ich zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré robia vo sfére reprodukčného zdravia," doplnila Adriana Mesochoritisová, predsedníčka občianskeho združenia Možnosť voľby.

„Ženy tvoria zhruba polovicu klientely zdravotných poisťovní. Ich finančný príspevok na chod verejného zdravotníctva na Slovensku je teda nenahraditeľný. Prečo nemajú mať nárok na úhradu lieku, ktorý môžu užívať len ony (a ktorý mnohé ženy užívajú počas svojho reprodukčného života častejšie ako iné lieky)? To naozaj nikto nevidí, že len ony nesú celú ťarchu zodpovednosti za najdôležitejšiu fázu reprodukcie - tehotenstvo a pôrod? Kto iný ako žena sama môže mať právo rozhodnúť sa, či chce a môže podstúpiť riziká s tým spojené? A to je stále ešte len začiatok všetkej tej starostlivosti pri raste a výchove, ktorú neskôr potrebuje každé dieťa a ktorú v našich podmienkach, žiaľ, naďalej zabezpečujú prevažne ženy. Ako je možné, že keď ženy potrebujú zabezpečiť svoje reprodukčné zdravie a tým aj svoje špecifické práva a potreby, zrazu nemožno vynaložiť ani len malú časť tých peňazí, ktoré samy do systému vkladajú? Ba dokonca minister zdravotníctva navrhuje zablokovať takúto možnosť aj do budúcna. Nesúvisí to so skutočnosťou, že o rozdelení týchto prostriedkov rozhodujú prevažne muži? Aj v parlamente o tých častiach zákona, ktoré sa týkajú výlučne žien, diskutujú a rozhodujú najmä muži," podotýka Šarlota Pufflerová.

Minister Uhliarik sľuboval, že proces rozhodovania o úhrade liekov a zdravotníckych pomôcok bude jasný a transparentný. Neotvoril však verejnú diskusiu na túto tému, hoci už od marca má argumenty ľudskoprávnych mimovládnych organizácií na stole. A ani doterajšie dianie a správanie pána ministra vo výboroch i v pléne Národnej rady SR nenasvedčuje tomu, že sa verejnosť čo i len dozvie skutočné dôvody navrhovaných zmien, a už vôbec nie, že bude môcť aktívne vstúpiť do diskusie alebo pozitívne ovplyvniť rozhodovanie o tejto pre ženy takej významnej veci. „Keby muži v našej vláde a v našom parlamente videli aj iné problémy, nielen tie svoje, bolo by im jasné, že tieto zmeny v zákone môžu mať veľmi vážny (i ekonomický) dopad na všetkých ľudí v našej krajine," uzatvára Adriana Mesochoritisová.

Ľudskoprávne a feministické organizácie Centrum pre reprodukčné práva, Možnosť voľby a Občan, demokracia a zodpovednosť preto opakovane vyzvali a znovu vyzývajú poslancov a poslankyne NR SR, aby diskriminačné ustanovenia z návrhu zákona vypustili a nedovolili obmedzovať práva žien predkladaným zákonom. Návrh v tomto znení už schválil aj Ústavnoprávny výbor NR SR na svojom zasadnutí 23. 8. 2011.

Pozn.:
(1) Minister zdravotníctva chce diskriminovať ženy. Tlačová správa. Centrum pre reprodukčné práva, Možnosť voľby a Občan, demokracia a zodpovednosť, 8. 9. 2011 - http://www.diskriminacia.sk/?q=node/1915
(2) Návrh nevylučuje úhradu antikoncepčných prostriedkov predpísaných zo zdravotných dôvodov.
(3) Napr. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) - čl. 16 ods. 1 písm. e), resp. čl. 12 - http://www.diskriminacia.sk/?q=a_legislation/intldocs Pozri aj Záverečné zistenia k Slovensku, Výbor CEDAW, júl 2008 - http://www.diskriminacia.sk/sites/default/files/CEDAW_ZZSlov08_s.pdf
(4) http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/nrepdn_detail&id=1237


Podrobnejšie informácie o návrhu zákona:
MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA CHCE DISKRIMINOVAŤ ŽENY (tlačová správa MVO zo štvrtka 8. 9. 2011) - http://www.diskriminacia.sk/?q=node/1915

Podrobnejšie informácie k problematike antikoncepcie na Slovensku:
VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom (analytická správa) - http://www.diskriminacia.sk/?q=node/1891

Kontakt:
Šarlota Pufflerová (Občan, demokracia a zodpovednosť) - 0905 471 164, 02-5292 4026, pufflerova@oad.sk, www.oad.sk
Adriana Lamačková (Center for Reproductive Rights, New York) - 0044-20-8249 8372, ALamackova@reprorights.org, http://reproductiverights.org
Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby) - 0911 550 195, 02-5443 0889, adriana@moznostvolby.sk, http://moznostvolby.wordpress.com

 

Ako citovať tento článok:

red. Zakotvia poslanci diskrimináciu žien do zákona? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/09/2011. Získané 23/07/2024 - 19:57. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/zakotvia-poslanci-diskriminaciu-zien-do-zakona