Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia

158„Dejiny ženskej emancipácie nemožno vnímať izolovane od iných fenoménov politických, sociálnych a intelektuálnych dejín. Je nesporné, že v období prelomu 19. a 20. storočia bol v strednej Európe dominujúcou ideológiou nacionalizmus. Toto tvrdenie platí ešte výraznejšie v rámci dejín jednotlivých národných hnutí v Rakúsko-Uhorsku. Myšlienky emancipácie žien a snahy o ich praktické napĺňanie v prostredí národoveckých komunít sa teda rozvíjali v rámci nacionalistického diskurzu. Bolo to celkom prirodzené, keďže ´nacionalizmus znamenal pre rozvoj emancipácie žien výrazný impulz´(1). Úzka súvislosť medzi dejinami ženskej emancipácie a dejinami nacionalizmu predstavovala základné východisko pri koncipovaní predkladanej publikácie. Budem sledovať fenomén emancipácie žien primárne z pozície dejín ideí, ktoré boli nevyhnutne súčasťou dobového nacionalistického myslenia. Predmetom môjho záujmu tak bude myšlienkový svet slovenskej národovedeckej society na konci 19. a začiatku 20. storočia. V tomto kontexte budem sledovať rozvoj ideí emancipácie žien v diskurze slovenského národného hnutia. Zaujímať ma budú vzájomné interakcie medzi nacionalizmom a feminizmom, ktoré v tomto prípade samozrejme nemožno od seba oddeliť.“

Z úvodu knihy Karola Hollého Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia. Bratislava: Historický ústav SAV 2011. Z citovanej časti boli vynechané niektoré poznámky autora, prečítať si ich môžete v pôvodnom texte. Knihu nájdete v knižnici ASPEKTU.

Pozn.
(1) Dudeková, Gabriela: Konzervatívne feministky? Ženské hnutie na Slovensku v kontexte Uhorska a medzinárodných aktivít. In Dudeková, Garbiela a kol.: Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava: Veda 2011, s. 235.

Ako citovať tento článok:

red. Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/03/2012. Získané 01/12/2023 - 11:46. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/zenska-emancipacia-diskurz-slovenskeho-narodneho-hnutia-na-prelome-19-20-storocia