ASPEKTovské ňjúvinky 7/2011

Divadlom za život bez násilia páchaného na ženách, Súťaž Násilie páchané na ženách nie je IN – KONAJME,Trampoty s Modrofúzom, Násilie páchané na ženách v kontexte CEDAW, Bezpečný ženský dom

Prinášame ňjúvinky - informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

 

Divadlom za život bez násilia páchaného na ženách Bábkové divadlo na Rázcestí predstaví v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu divadelný happening VEC: Cesta číslo 5. Príďte si ho pozrieť a pridajte sa k verejnému zhromaždeniu Vypískajme násilie. Od 21. novembra do 5. decembra v mestách Banská Bystrica, Poprad, Košice, Prešov, Michalovce, Martin, Bratislava.

+

Súťaž Násilie páchané na ženách nie je IN – KONAJME Rozhodnite o víťazných prácach súťaže, ktorá sa usiluje o zmenu postojov verejnosti k tomuto závažnému spoločenskému problému. Do 29. novembra môžete na sociálnej sieti Facebook hlasovať za videá, plagáty a fotografie, ktoré podľa vás zaujímavou formou propagujú život bez rodovo podmieneného násilia.

+

Trampoty s Modrofúzom „Trauma sa tu stáva nielen témou, ale aj špecifickým spôsobom literárneho stvárňovania. Nesúvislé, fragmentárne, neurčité, a pritom na detail sústredené rozprávanie príbehu o traumatizujúcom zážitku sa rozvíja spôsobom nadobúdania kontroly nad vlastným životným príbehom.“ Píše Jana Cviková o románe litovskej spisovateľky Renaty Šerelytė Modrofúzove deti.

+

Násilie páchané na ženách v kontexte CEDAW „Jedným z najväčších negatív ostáva fakt, že problematika násilia páchaného na ženách nie je doposiaľ systematicky riešená v jej rodovom kontexte.“ Uvádza to Monitorovacia správa o plnení Záverečných zistení Výboru pre odstránenie diskriminácie žien v SR (2011), ktorá sleduje, ako si Slovensko plní svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW). Kapitola Násilie páchané na ženách sa venuje zásadným problémom Slovenska v oblasti legislatívy, služieb, prevencie a potreby interdisciplinárneho prístupu k rodovo podmienenému násiliu.

+

Bezpečný ženský dom „Samotné poskytovanie nechráneného ubytovania pre ženy zažívajúce násilie a ich deti nestačí. Kľúčovým prvkom, ktorý bezpečné ženské domy ženám a ich deťom poskytujú, je posilnenie k tomu, aby prevzali kontrolu nad svojím životom.“ Uvádzajú autorky publikácie Dušana Karlovská, Sylvia Králová a Natália Krokavcová.

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu
administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639,
aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk