Násilie páchané na ženách

Skrytá ujma na zdraví
Preklad: 
Silvia Červenčíková

Spoločné vydanie s Pro Familia, Humenné.

Študijný materiál vypracovaný pre Svetovú banku komplexne spracúva problematiku násilia na ženách, a to prednostne z hľadiska poškodzovania zdravia postihnutých žien a priamych ekonomických následkov pre spoločnosť. Údaje pochádzajúce z celého sveta sú prehľadne členené a dokazujú, že násilie na ženách sa pácha vo vyspelých aj rozvojových krajinách a vo všetkých vrstvách. Publikácia obsahuje konkrétne odporúčania pre vlády, zdravotnícke organizácie a i. na rozpoznanie násilia páchaného na ženách a opatrenia proti nemu.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Rodovo podmienené násilie - vrátane znásilňovania v rodinách, zmrzačovania, vrážd a sexuálneho zneužívania - je veľký zdravotný problém pre ženy na celom svete. Hoci rodovo podmienené násilie je významnou príčinou ženskej chorobnosti a úmrtnosti, takmer nikdy sa nepovažuje za problém obyvateľstva. Nedávne dohady Svetovej banky o celosvetovej chorobnosti svedčia o tom, že v rozvinutých trhových ekonomikách vedie viktimizácia k tomu, že ženy v reprodukčnom veku sú choré každý piaty deň. Pokiaľ ide o prepočet na jednu osobu, ujma na zdraví vzniknutá znásilnením alebo domácim násilím v industriálnom a rozvojovom svete je zhruba rovnaká, ale pretože celkovo je chorobnosť oveľa vyššia v rozvojovom svete, percento obetí vybraných podľa pohlavia je menšie. Napriek tomu z globálneho hľadiska je ujma na zdraví obetí vybraných podľa pohlavia porovnateľná s ujmou vyvolanou inými faktormi, ktorých problematika sa v celosvetovom meradle už intenzívne rieši.

 

Počet strán: 
72
ISBN 80-967964-0-2 (1998)