Aká práca, taká pláca?

Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní
Editorka: 
Jana Cviková

Rozdiel v odmeňovaní sa stal na istý čas (máj - júl 2007) vďaka zverejneným údajom Štatistického úradu SR jednou z dôležitých mediálnych tém. Nové bolo to, že do popredia záujmu sa dostal práve jeho rodový rozmer. Hovorilo sa o číslach a ich interpretácii, hľadali sa vysvetlenia vyčísleného rozdielu v odmeňovaní žien a mužov. „Ako vysvetlíme, že zdravotná sestra zarába menej než policajt?" pýtal sa komisár EÚ Vladimír Špidla.
Zborník Aká práca, taká pláca? síce neprináša hotové odpovede na túto otázku, ale načrtáva možné cesty k ich hľadaniu, a predovšetkým otvára nové otázky: Ako súvisí rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, ako aj v hodnotení „ženskej" a „mužskej" práce so spoločenským statusom žien a mužov? Akým spôsobom sa expertky a experti i médiá podieľajú na definovaní a presadzovaní spoločenských agend? Čo hovoria analýzy deklarovaných hodnôt o „ženskom" a „mužskom" svete? Aký je mikro- a makroekonomický význam platenej a neplatenej práce? Ktoré faktory ovplyvňujú rodovú priepasť v odmeňovaní? Aké štatistické zisťovania a výskumy v tejto oblasti na Slovensku chýbajú?
A mnohé z načrtnutých otázok prekračujú rámec tejto publikácie: O čom to vlastne hovorí stará ľudová múdrosť v jej názve, že by o rodovej hierarchii v deľbe práce? Alebo sa spolu s feministickými ekonómkami môžeme spýtať, prečo o samotnej nerovnosti v odmeňovaní hovoríme v číslach, ktoré za normu na trhu práce považujú muža: muž zarába 100 %, žena o 27 % menej. Čo takto zmeniť perspektívu: „Ako vysvetlíme, že policajt zarába viac než zdravotná sestra?" A napokon tá najdôležitejšia otázka: Kam sa podel transformatívny potenciál feministickej kritiky spoločnosti, z ktorého sa zrodil súčasný oficiálny diskurz rodovej rovnosti?

Ôsma publikácia radu Aspekty prináša výsledky analýz vytvorených v rámci projektu Rodový rozdiel v odmeňovaní ako dôležitý aspekt diskurzu rodovej rovnosti - aktuálny stav na Slovensku, ktorý v druhej polovici roku 2007 realizoval ASPEKT v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky a agentúrou FOCUS a s finančnou podporou nadácie Heinrich Böll Stiftung.

„Muži sa tak ľahko nevzdajú systému, v ktorom polovica sveta pracuje takmer zadarmo (...) práve preto, že tá polovica pracuje za tak málo peňazí, dá sa očakávať, že už nebude mať energiu bojovať za niečo iné."
americká ekonómka Marilyn Waring

 

obsah knižnej publikácie

Jana Cviková: Aká práca, taká pláca? Editoriál
Jarmila Filadelfiová: Rodová priepasť. Čo (ne)hovoria štatistiky a výskumné dáta o odmeňovaní žien a mužov
Oľga Pietruchová: Nedocenená práca žien. História, legislatíva a konceptualizácia rodového rozdielu v odmeňovaní
Oľga Gyárfášová - Martin Slosiarik: Rodové súradnice hodnotového priestoru. Analýza hodnotových orientácií žien a mužov na Slovensku
Ľubica Kobová: Čo má rodová rovnosť spoločné s feminizmom? Rodové diskurzy rovnosti v odmeňovaní žien a mužov a zosúlaďovaní rodinného a pracovného života

Odporúčania
O projekte, autorkách a autorovi

+ na webe

Summary of the publication "Equal Pay for Equal Work? Aspects of the Gender Pay Gap" (do angličtiny preložila Eva Riečanská)

 

Počet strán: 
134
ISBN 978-80-85549-76-8 (2007)
Celá kniha na stiahnutie: