Ako používať rodovo vyvážený jazyk - prednáška Jany Cvikovej v JÚĽŠ SAV

Pozývame na prednášku Jany Cvikovej o rodovo vyváženom používaní slovenčiny, ktorá sa bude konať na pozvanie Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry v rámci voľného cyklu Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade.

KEDY: pondelok 21. novembra 2016 o 16.30

KDE: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, zasadačka na prízemí

1301 ASPEKTin JAZYČNICA

 

Prednáška vychádza z dlhoročnej autorskej, redakčnej a edičnej skúsenosti a z výsledkov výskumnej úlohy zameranej na súvislosti rodovo kompetentného používania jazyka a rodovej rovnosti. Túto úlohu realizoval v rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti tím v zložení Jana Cviková, Jana Juráňová, Ľubica Kobová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová, Lucia Satinská, Júlia Vrábľová a Maroš Terkanič.  K výstupom patria dve publikácie: príručka Ako používať rodovo vyvážený jazyk (Možnosti, otázky, príklady) a Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka. Jednotlivé časti skúmajú vybrané súvislosti medzi rodovo a/symetrickým, resp. rodovo ne/citlivým vyjadrovaním a uplatňovaním rovnosti žien a mužov v spoločnosti.

 

Ako citovať tento článok:

red. Ako používať rodovo vyvážený jazyk - prednáška Jany Cvikovej v JÚĽŠ SAV In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/11/2016. Získané 09/07/2020 - 05:44. Dostupné na http://aspekt.sk/content/knizna-edicia/ako-pouzivat-rodovo-vyvazeny-jazyk-prednaska-jany-cvikovej-v-juks-sav-1