Konať proti násiliu na ženách a deťoch

Táto brožúrka sa skladá z troch častí, ktoré sa zaoberajú špecifickými oblasťami násilia páchaného na ženách a deťoch: Konať proti násiliu na ženách, Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch a Konať proti násiliu na deťoch. Všetky istým spôsobom súvisia s nerovným rozdelením moci v spoločnosti - medzi ženami a mužmi, medzi dospelými a deťmi. Súkromná sféra sa tradične chápe ako nedotknuteľná oblasť, preto je také ťažké otvorene hovoriť o násilí páchanom na ženách a deťoch v rodine.
V originálnej verzii brožúrka vyšla v prvej polovici 90. rokov v Rakúsku vďaka dlhoročnej práci mimovládnych organizácií a expertiek pracujúcich v tejto oblasti a vďaka politickej záštite a účinnej podpore vtedajšieho spolkového kancelára Franza Vranitzkého a spolkovej ministerky pre záležitosti žien Johanny Dohnal v rámci komplexnej celospoločenskej iniciatívy Konať proti násiliu na ženách a deťoch. Je skrátenou verziou troch rozsiahlejších informačných materiálov (v slovenskom vydaní vyšli dva: Konať proti násiliu na ženách 2000 a 2008; Konať proti násiliu na deťoch 1999).
Tak ako v Rakúsku, aj na Slovensku začali o násilí páchanom na ženách a deťoch verejne hovoriť mimovládne organizácie - poskytovali pomoc, vydávali odborné a informačné materiály, organizovali kampane. V rokoch 2007 a 2008 gestorovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Národnú kampaň Slovenskej republiky Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. V rámci tejto kampane vydalo v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Pro Familia a ASPEKT o. i. aj túto sumarizujúcu brožúrku.


Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy.
Na vydanie pripravili Pro Familia a ASPEKT.


Odborné spracovanie slovenského vydania: PhDr. Eva Sopková (odborná koordinácia), JUDr. Iveta Rajtáková, PhDr. Jana Andruchová, PhD.
Vedenie projektu a redakčné spracovanie originálu: Mag. Elfriede Fröschl, Dr. Sylvia Löw
Autorky originálu: Dr. Sylvia Löw (Konať proti násiliu na ženách);
Christine Bodendorfer, Sabine Rupp, Dipl. Psych. Sonja Wohlatz (Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch); Pia Jungwirth (Konať proti násiliu na deťoch)
Art Direction, dizajn originálu: Andrea Zeitlhuber/ad hoc, Viedeň
Ďakujeme autorkám a vydavateľovi originálu za láskavé povolenie na slovenské vydanie a expertke na problematiku násilia páchaného na ženách Renate Egger za spoluprácu.
Z originálu Gegen Gewalt an Frauen und Kindern handeln: Gegen Gewalt an Frauen handeln, Gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Buben handeln, Gegen Gewalt an Kindern handeln (Bundeskanzleramt a Bundesministerin für Frauenangelegenheiten © Viedeň 1994) preložila Jana Cviková.
Jazyková redaktorka: Mgr. Juliana Szolnokiová
Koordinácia slovenského vydania: PhDr. Jana Cviková
Grafické spracovanie: Jana Sapáková

Obsah
Predhovor k slovenskému vydaniu
K zámeru pôvodného vydania

Konať proti násiliu na ženách
Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých
Podpora a sprevádzanie
Ako sa vlastnými silami vyrovnať s násilím
Čo ponúkajú ženské domy, poradne a iné pomáhajúce zariadenia
Čo môže urobiť polícia
Právne aspekty
Peniaze a byt
A čo deti
Násilie ohrozuje zdravie
Adresy a telefónne čísla

Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch
Informácie pre dievčatá a chlapcov
Čo je sexualizované násilie na dievčatách a chlapcoch
Dynamika sexuálneho zneužívania
Na čo sa musia pripraviť pomocníčky a pomocníci
Ochrana a odborná pomoc
Čo môže urobiť polícia
Právne aspekty
Zdravotnícka a terapeutická podpora
Pre rodičov
Adresy a telefónne čísla

 

Konať proti násiliu na deťoch
Informácie pre deti a mládež
Čo je násilie na deťoch
Výchovná prax
Príčiny a spúšťače násilia
Ako rozpoznáme násilie
Čo môžu urobiť dospelí
Ochrana a odborná pomoc
Čo môže urobiť polícia
Právne aspekty
Adresy a telefónne čísla

 

ISBN 978-80-89125-09-8 (2008)
Celá kniha na stiahnutie: