Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre

7,43 €

Monografia Jany Cvikovej  vydaná v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV načrtáva v širšom kontexte feministických teórií a hnutí rôzne hľadiská využívania analytickej kategórie rodu v literárnej vede. Kriticky približuje rozmanité podoby feministickej literárnej vedy ako radikálneho obratu vo výskume literatúry, pričom sa dotýka aj situácie na Slovensku a v Českej republike po roku 1989. Možnosti interdisciplinárneho uplatnenia kategórie rodu v literárnej historiografii sonduje prostredníctvom konkrétnych analýz.

 

Téma tejto publikácie je výsostne aktuálna a v slovenskom literárnom prostredí doteraz reflektovaná len čiastočne, a to predovšetkým prostredníctvom feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT, pričom Jana Cviková je jej spoluzakladateľkou. Stredobodom pozornosti je problematika analytickej kategórie rod a legitímnosť jej uplatnenia v oblasti literárnej vedy, predovšetkým v literárnej historiografii. Autorka neponúka len relevantný prehľad teórií, faktov a súvislostí, ktoré sú podstatné pre literárnu vedu, ale aj ich kritickú reflexiu.

Ingrid Puchalová

Monografie je plodem důkladného poznání analyzovaného teritoria, což vyplývá z autorčiny mnohaleté — a nutno zdůraznit, že průkopnické — práce v oblasti genderového výzkumu. Oceňuji to, že Jana Cviková odmítá aplikovat při analytickém využití kategorie rodu v literatuře princip „nové znamená lepší“ a argumentuje pro akceptaci co možná nejširšího spektra rodově analytických přístupů k literatuře. Pokud sama dokáže explicitně artikulovat a zdůvodnit použití určité metody na určitý materiál, jak jsme svědky v textu třetí kapitoly, pak tím nejlépe dokazuje, že je to možné a přínosné. Autorčiny analýzy textů v encyklopedii o třech spisovatelkách (Christa Wolf, Mary Wollstonecraft a Virginia Woolf) jsou brilantní — detailní a subtilní. Mistrovsky zde prokazuje svou schopnost využít poznatky z feministické teorie i informace o daných autorkách získané feministickým výzkumem a osvědčuje svou rodovou citlivost a autorskou zralost.
Zdeňka Kalnická

V monografii Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre preskúmavam vlastnú skúsenosť s feministickou literárnou vedou, ktorá sa pre mňa stala radikálnym obratom vo vnímaní literatúry a jej reflexie. Okrem prežívania a premýšľania kategórie rodu, ktorá ma naučila spochybňovať všetky zdanlivé samozrejmosti bežnej skúsenosti, bežného myslenia, ako aj umeleckého zobrazenia a vedeckého poznania, mi ako sebavedomú súčasť feministických teórií priniesla interdisciplinaritu, resp. transdisciplinaritu. V tomto kontexte som načrtla jeden z možných príbehov feministickej literárnej vedy, ktorý nemá jednotnú líniu — tvoria ho skratky, digresie, zámlky, mikropríbehy. Zvoleným prístupom sa pokúšam učiniť zadosť jednak objektívne rozsiahlym a rozmanitým podobám poznania v tejto oblasti, jednak svojej dlhodobej zaangažovanosti v pertraktovanej problematike.
Jana Cviková

Kniha vyšla v spolupráci s 1026.

 

OBSAH

 

Na úvod

 

1. Niektoré východiská a pojmy feministického a rodového výskumu

Feminizmy: druhá vlna feministického hnutia a iné

Rod a pohlavie 

Nepreložiteľný gender?

Hnutia a teórie

Feministický diskurz na Slovensku a v Českej republike

 

2. Feministická literárna veda

Začiatky feministickej reflexie literatúry

Rodový obrat v literárnej vede

K využívaniu kategórie rodu v literárnej historiografii

„Rod: užitočná kategória historickej analýzy“

Rod ako kategória literárnej historiografie

Ženská literatúra ako diskurzívna udalosť

Dejiny literatúry písanej ženami

Rod ako kritický nástroj rozkrývania mocenských vzťahov

 

3. Rodové sondy: trampoty s Encyklopédiou spisovateľov sveta

Svetovosť literatúry

Na jednej strane encyklopédie

Heslo: Christa Wolf

Christa Wolf o Karoline Günderrode

Christa Wolf – spisovateľka protestu

Heslo: Mary Wollstonecraft

Mary Wollstonecraft a Mary Wollstonecraft-Shelley

Heslo: Virginia Woolf

Ženská literárna tradícia: Virginia Woolf a Hana Gregorová

Na záver

 

Literatúra

Edičná poznámka

Príloha

Menný register

On Conceptualisation of Gender in Literary Studies (Summary)

 

Number of pages: 
272
ISBN číslo: 
978-80-8151-026-7
Common Price: 
9.90 €
Price in ASPEKT: 
7.43 €
Príloha: