Politiky a političky

Aspekty politickej subjektivity žien
Editorka: 
Jana Cviková

V poradí pätnásta publikácia zborníkového radu Aspekty vznikla v rámci dlhodobej spolupráce Zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave s partnerskými organizáciami z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a zo Slovenskej republiky. Projekt ASPEKTU pod pracovným názvom „Women Doing Politics“ sa zameral na prítomnosť a konanie žien v rôznych podobách politiky. Štyri štúdie publikácie prinášajú pohľady na to, akými spôsobmi a za akých podmienok sa ženy stávajú politickým subjektom alebo, povedané jazykom, ktorý na individuálnej i kolektívnej rovine zviditeľňuje ženský rod aktérok: politickými subjektkami.

 

Aktérky Novembra 1989 hovorili o sebe v rámci mainstreamového male-streamového diskurzu, v ktorom ženy ako aktívne subjektky histórie pôsobia cudzo. Na artikulovanie svojej pozície a svojich aktivít si účastníčky rozhovorov volili rôzne stratégie.

Zo štúdie Ženy Novembra Zuzany Maďarovej

 

Feministická politika by však nemala mať len podobu právnického a expertného sporu odohrávajúceho sa na poli politiky štátu. Až vtedy, keď ženy artikulujú svoje požiadavky ako politický subjekt, spochybňujú predpokladanú jednotu a inkluzívnosť politického spoločenstva.

Zo štúdie Limity biopolitiky Ľubice Kobovej

 

Zdá sa, že nielen v období, keď vláda pod premiérkiným vedením zápasila s nestabilitou v dôsledku nesúdržnosti komplikovanej koalície, ale aj v obdobiach najväčšieho politického úspechu médiá implicitne zobrazovali Ivetu Radičovú ako „slabú“ političku.

Zo štúdie Úspešná, a predsa "slabá"? Alexandry Ostertágovej

 

Snahou tejto publikácie je podnietiť hľadanie nových foriem subjektivít, ktoré si vyžadujú odkrytie a odmietnutie diskurzívnych konštrukcií politických subjektivít žien reprodukujúcich existujúce mocenské vzťahy založené na spoločenskej subordinácii žien. Jej zámerom je prostredníctvom kritickej reflexie inšpirovať zmenu v artikulovaní politických subjektivít žien v súčasnom spoločenskom diskurze na Slovensku a poukázať na možnosti diskurzívnej seba-konštrukcie subjektivít ako nástroja potencionálneho narušenia normatívnych mocenských vzťahov.

Z odbornej recenzie Viery Lorencovej

 

Všetky príspevky sú orientované na konkrétne výskumné a zároveň aj politické problémy. Takáto problémová orientácia legitimuje výskumné perspektívy autoriek a zároveň prináša (v slovenských publikáciách podobného druhu nie príliš rozšírenú) „pridanú hodnotu" k empirickým analýzam, ktoré zriedka upozorňujú na mocenské aspekty kategorizačných, klasifikačných a reprezentačných praktík. Publikácia ponúka rozmanité sondy do rôznych empirických oblastí vytvárania politickej subjektivity žien, a preto má všetky predpoklady, aby zaujala rôznorodú cieľovú skupinu potenciálnych čitateliek a čitateľov.

Z odbornej recenzie Andreja Findora

 

 

 

Počet strán: 
184
978-80-855-49-92-8 (2011)
Príloha: 
Príloha: 
Celá kniha na stiahnutie: