O česko-slovenskej spolupráci v knižnici ASPEKTU

V rámci tzv. osmičkových rokov si pripomíname vznik Československa a pri tejto príležitosti aj česko-slovenskú spoluprácu, ktorá zohrávala dôležitú úlohu vo feministickom hnutí. Úsilie o možnosť vzdelávania žien, o volebné právo pre ženy, ale aj spoluprácu po roku 1993 mapujú vybrané tituly Knižnej edície ASPEKT a publikácie z knižnice ASPEKTU.

Knižná edícia ASPEKT

CVIKOVÁ, Jana – JURÁŇOVÁ, Jana: Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách. Bratislava: ASPEKT 2011.

CVIKOVÁ, Jana – JURÁŇOVÁ, Jana: Hana Gregorová – Slovenka pri knihe. Bratislava: ASPEKT 2007.

CVIKOVÁ, Jana – JURÁŇOVÁ, Jana  KOBOVÁ, Ľubica: Histórie žien. Aspekty čítania a písania. Bratislava: ASPEKT 2007.

CVIKOVÁ, Jana – JURÁŇOVÁ, Jana: Feminizmy pre začiatočníčky. Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku. Bratislava: ASPEKT 2009.

CVIKOVÁ, Jana – JURÁŇOVÁ, Jana: Rozhovory Aspektu 1993 – 1998. Bratislava: ASPEKT 1998.

Slovensko-český kultúrny feministický časopis Aspekt.

 

Z knižnice ASPEKTU ďalej vyberáme

BAHENSKÁ, Marie – HECZKOVÁ, Libuše – MUSILOVÁ, Dana: Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR 2010.

DUDEKOVÁ, Gabriela a kol.: Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava: Veda 2011.

WAGNEROVÁ, Alena: Žena za socialismu. Československo 1945-1947 a reflexe vývoje před rokem 1989 a po něm. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017.

 

V knižničnom fonde môžete jednoducho vyhľadávať aj z domu prostredníctvom on-line katalógu. V knižnici ASPEKTU vás čakáme každý štvrtok od 16.30 do 19.00.