O rodovej kultúre a feminizme pred rokom 1989

Záležalo socialistickej vláde na rovnoprávnosti žien alebo ich chcela len „nahnať“ do práce? Podporovala KSČ ženské hnutie? Aký bol pred rokom 1989 život neheterosexuálnych ľudí? Aký pohľad na manželstvo ponúkala dobová náučná literatúra? Aj na tieto otázky hľadá odpovede najnovší titul v knižnici ASPEKTU Vyvlastněný hlas: Proměny genderové kultury české společnosti 1948 – 1989 (SLON 2015). Za knihu ďakujeme sociologičke Hane Havelkovej, ktorá publikáciu edične spracovala spolu s literárnou vedkyňou Liborou Oates-Indruchovu.
 

Zaujímate sa o premeny rodových vzťahov a históriu feministického myslenia a konania? V knižnici ASPEKTU nájdete aj ďalšie tituly:

BAHENSKÁ, Marie – HECZKOVÁ, Libuše – MUSILOVÁ, Dana: Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR 2010.

BAHENSKÁ, Marie – MALÍNSKÁ, Jana (ed.): Ženy a politika 1890 – 1938. Praha: Masarykův ústav - Archiv Akademie věd ČR 2014.

BAHENSKÁ, Marie – HECZKOVÁ, Libuše – MUSILOVÁ, Dana: Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století. České Budějovice: Bohumír Němec  Veduta 2012.

CVIKOVÁ, Jana – JURÁŇOVÁ, Jana (ed.): Hana Gregorová Slovenka pri knihe. Bratislava: ASPEKT 2008.

CVIKOVÁ, Jana – JURÁŇOVÁ, Jana – KOBOVÁ, Ľubica (ed.): Histórie žien. Aspekty písania a čítania. Bratislava: ASPEKT 2006.

CVIKOVÁ, Jana – JURÁŇOVÁ, Jana (ed.): Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách. Bratislava: ASPEKT 2011.

DUDEKOVÁ, Gabriela a kol.: Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava: Veda 2011.

FEINBERG, Melissa: Elusive Equality. Gender, Citizenship, and the Limits of Democracy in Czechoslovakia, 1918-1950. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 2006.

FORMÁNKOVÁ, Lenka – RYTÍŘOVÁ, Kristýna (ed.): ABC feminismu. Brno: Nesehnutí 2004.

HOLLÝ, Karol: Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia. Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Podama 2011. 

HORSKÁ, Pavla: Naše prababičky feministky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1999.

IVANOV, Miroslav: Justiční vražda aneb Smrt Milady Horákové. Praha: XYZ 2009.

LENGYELOVÁ, Tünde (ed.): Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. Bratislava: Academic Electronic Press 2004.

MEADE, Teresa A. – WIESNER-HANKS, Merry E. (eds.): A companion to gender history. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing 2006.

MUSILOVÁ, Dana: Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky Národního shromáždení Československé republiky 1918 – 1939. České Budějovice: Bohumír Němec – Veduta 2007.

NEUMANN, Stanislav K.: Dějiny ženy. Populárně sociologické, etnologické a kulturně historické kapitoly. Praha: Otakar II., Euromedia Group, Knižní klub 1999.

SKILLING, Gordon H.: Matka a dcera. Charlotta a Alice Masarykovy. Praha: Gender studies 2001.

TKADLEČÍKOVÁ-VANTUCHOVÁ, Jarmila: Živena  spolok slovenských žien. Bratislava: Epocha 1969.

TOKÁROVÁ, Anna: Vzdelanie žien na Slovensku. Spoločenské bariéry a stimuly v historickom priereze. Prešov: Akcent 2003.

 

V knižničnom fonde môžete jednoducho vyhľadávať aj z domu prostredníctvom on-line katalógu. V knižnici ASPEKTU vás čakáme každý štvrtok od 16.30 do 19.00.

1326